เกณฑ์การจัดทำวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การจัดทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ

เกณฑ์การจัดทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ

ความหมาย

    วิทยานิพนธ์  หมายถึง  เอกสารวิชาการที่จัดทำโดยผู้เรียนรายบุคคลด้วยระเบียบวิธีวิจัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นไปเพื่อประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน สำหรับแก้ปัญหาคุณภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง  ค่าหน่วยกิจของวิทยานิพนธ์เท่ากับ 12 หน่วยกิต  การจัดทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความยาวของวิทยานิพนธ์ประมาณ 90 -100 หน้า ไม่รวมภาคผนวก

ลักษณะสำคัญ

    วิทยานิพนธ์ ของสาขาการจัดการคุณภาพมีลักษณะสำคัญ  ดังนี้

1. มีการสำรวจปัญหาของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 3 วิธี และ 1 ใน 3 วิธีนั้น คือ การรับฟังเสียงลูกค้า แล้วจึงประมวลผลการสำรวจเพื่อนำมาสู่ปัญหาที่ต้องการวิจัย

2. มีการสำรวจแนวคิด/ทฤษฎีการจัดการคุณภาพเพื่อใช้ในการวิจัย อย่างน้อย 3 แนวคิด/ทฤษฏี และต้องให้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกหรือบูรณาการแนวคิด/ทฤษฎีทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการวิจัย

3. มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างละไม่ต่ำกว่า 5 เรื่อง  โดยเรื่องที่นำมาอ้างต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อมสรุปว่าได้นำผลการวิจัยที่ทบทวนมาเหล่านั้นมาใช้ในการวิจัยอย่างไร

4. มีการแก้ไขปัญหาคุณภาพที่สำรวจและเลือกมาศึกษาได้สำเร็จระดับใดระดับหนึ่ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นร่วมของคณะกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนะ

ขั้นตอนการจัดทำ

      การจัดทำวิทยานิพนธ์มีขั้นตอน ดังนี้

1. นักศึกษาแสดงความประสงค์เลือกแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1

2. ลงเรียนวิชาตามแผนที่สาขากำหนด (8 ชุดวิชา)

3. เมื่อเรียนครบ 15 หน่วยกิต สามารถยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้

4. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย

(ที่มา : หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ ครั้งที่ 1 (3 ต.ค. 48)

   หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับ นักศึกษาสาขาการจัดการคุณภาพ แผน ก  ทุกท่านนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ความเห็น (0)