(16 พ.ค. 49) ไปบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยในปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 49” จัดโดย “สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.” ร่วมกับ “สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย” หลักสูตรนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายอำเภอ นักปกครอง และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และทักษะในการจัดการสาธารณะ ตลอดจนเป็นผู้นำหน่วยงานภาครัฐสมัยใหม่ที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศกับภาคส่วนต่างๆอย่างได้ผล

            ได้ใช้ Power Point ต่อไปประกอบการบรรยายและนำอภิปราย (ส่วนที่ 1 ได้รับความกรุณาจากคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ (0-9815-6518) มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ ส่วนที่ 2 ได้รับความกรุณาจาก ดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ (0-1454-2746) สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้)
<p>
</p>

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 

18 พ.ค. 49