ครูเป็นบุคคลสำคัญในสังคมซึ่งเป็นที่คาดหวังของคนโดยทั่วไป  ผู้ผลิตและผู้ใช้ครูจึงควรให้ความสำคัญ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ได้อย่างดี