แนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11


(สรุปคำอภิปราย  “แนวคิด  ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11”  ในการประชุมประจำปี  2552  เรื่อง  “จากวิสัยทัศน์  2570...สู่แผนฯ  11”  วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  2552   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 

เป็นการนำเสนอตัวชี้วัดความสำเร็จและกงล้อหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนา   ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและโครงสร้างที่เอื้ออำนวย กระบวนการวางแผนที่เป็นของประชาชนโดยภาครัฐมีส่วนร่วมและสนับสนุน และการวางแผนในลักษณะเคลื่อนที่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.              ภาพรวมของการวางแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ผ่านมา มีการอภิวัตน์หรือการปรับปรุงครั้งสำคัญ 2 ครั้ง คือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีการเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาสังคมเข้าไปในแผน และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนอย่างสูงมาก ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ น่าจะถึงเวลาที่ควรมีการอภิวัตน์การวางแผนอีกครั้ง โดยควรเปลี่ยนชื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น “แผนพัฒนาประเทศ” เพื่อให้เป็นการวางแผนที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่สำคัญอย่างเป็นบูรณาการ ไม่จำกัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น และควรให้ประชาชนเป็นเจ้าของเรื่องและมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและแก้ไขปัญหา

2.              ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา และกงล้อหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนา

2.1             ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา ควรมีตัวชี้วัด “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ใน 4 ส่วนอย่างได้ดุล ดังนี้

(1)             ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตำบล เทศบาล จังหวัด

(2)             ในองค์กรที่คนมาทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะองค์กรหรือสถาบัน

(3)             ในประเด็นสำคัญที่ภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐเห็นว่าสำคัญ

(4)             ระดับประเทศ

ปัจจุบัน สศช. จัดทำตัวชี้วัดเฉพาะในระดับประเทศเท่านั้น สำหรับตัวชี้วัดข้อ 1 และ 2 ควรให้ประชาชนสร้างตัวชี้วัดเอง ตลอดจนใช้ตัวชี้วัดเพื่อการวางแผน การจัดการ การปฏิบัติ ติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาด้วยชุมชนเองจึงจะเกิดผล

2.2             กงล้อหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนา

(1)             ความมีสุขภาวะ ทางกาย ทางใจ ทางปัญญา ทางสังคม

(2)             ความดี ได้แก่ การทำสิ่งเป็นคุณ ไม่ทำสิ่งเป็นโทษ สร้างศักยภาพที่จะทำดี

(3)             ความสามารถ ในการคิด ในการทำ ในการจัดการ

ดังนั้น การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา จึงควรวัดผลที่แสดงความมีสุขภาวะ การมีความดี การมีความสามารถ เป็นสำคัญ

3.              ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

3.1  ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

(1)             ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายรองรับ เช่น ตำบล เทศบาล จังหวัด

(2)             ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะองค์กรหรือสถาบัน อาทิ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา เป็นต้น

(3)             ประชาชนและภาครัฐที่ร่วมกันดูแลจัดการประเด็นที่เห็นร่วมกันว่าสำคัญ เช่น ภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น

3.2    โครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

(1)  โอนอำนาจการจัดการพัฒนาพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์และบูรณาการ รวมถึงการมีจังหวัดที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ตามรัฐธรรมนูญ

(2)  ยังคงมีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมสำนักงานเล็กๆ มีหน้าที่ประสานนโยบายส่วนกลางกับ อบจ. และกลุ่มจังหวัด

4.              กระบวนการวางแผนที่เป็นของประชาชนโดยภาครัฐมีส่วนร่วมและสนับสนุน

4.1       กระบวนการวางแผนที่เป็นของประชาชน  โดยการจัด “สานเสวนาประชาชน” (Citizen Dialogue) ให้ครบทุกส่วนของประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากแต่ละส่วน ได้แก่

(1) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตำบล เทศบาล จังหวัด (เชิงท้องถิ่น)

(2)       ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะองค์กรหรือสถาบัน (เชิงองค์กร)

(3)       ประชาชนและภาครัฐที่ร่วมกันดูแลจัดการประเด็นที่เห็นร่วมกันว่าสำคัญ (เชิงประเด็น)

4.2       ภาครัฐมีส่วนร่วมและสนับสนุน ดังนี้

(1)  ภาครัฐ หมายรวมถึง รัฐบาล ฝ่ายค้าน รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ

(2)  ประชาชน หมายรวมถึง ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนองค์กร ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม (Civil Society) องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่ม ชมรม เครือข่าย ฯลฯ

(3)  ภาครัฐมีส่วนร่วม หมายรวมถึง ร่วมในกระบวนการวางแผน ในการปฏิบัติตามแผน ในการวัดผลและเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(4)  ภาครัฐสนับสนุน หมายรวมถึง สนับสนุนกระบวนการวางแผน สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนการวัดผลเพื่อเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้วยโครงสร้าง กลไก กฎหมาย นโยบาย มาตรการ งบประมาณ ฯลฯ ที่เหมาะสม

5.     การวางแผนในลักษณะ “เคลื่อนที่” (Moving Plan) เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อถึงเวลาใช้แผน ทำให้แผนดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้นๆ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 10 จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่มีการ “เคลื่อนที่” (Moving) ซึ่งหมายถึง การทบทวนแผน (Review) หรือ “วางแผนใหม่” (Replan) ทุก 2 ปี พร้อมการ “เคลื่อนที่” ไปข้างหน้า 2 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

5.1  แผนระยะสั้น ระยะเวลา 2 ปี นับจากปัจจุบัน เน้นจุด “คานงัด” สำคัญในการเคลื่อนสู่แผนระยะกลางอย่างน่าพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์เพื่อผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและการเมืองด้วยกระบวนการสันติวิธี การสร้างความเจริญสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประชาชนเป็นเจ้าของเรื่องและมีบทบาทสำคัญ เป็นต้น

5.2  แผนระยะกลาง ระยะเวลา 6 ปี เน้นยุทธศาสตร์ (Strategy) และแผนงานสำคัญ (Program)

5.3  แผนระยะยาว ระยะเวลา 12 ปี เน้นผลสำเร็จสุดท้ายอันพึงปรารถนาร่วมกัน (หรือวิสัยทัศน์) และทิศทางสำคัญในการบรรลุผลสำเร็จสุดท้าย

ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาของแผนทั้ง 3 ระยะแล้ว จะเป็นระยะเวลาในการวางแผนทั้งหมด 20 ปี ซึ่งสำหรับการวางแผนแล้ว ระยะเวลา 20 ปี หรือแม้กระทั่ง 50 ปี เป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวนานหรือไกลเกินไป

หมายเลขบันทึก: 293263เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2009 11:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 09:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนฯ 11 น่าจะทำแผน 1 ปี(Annual Plan)ตามคำแนะนำของมาตรฐานสากลฉบับล่าสุด ISO 9000:2008

มาตรฐานสากลแนะนำให้ใช้แผนโฮชิน Hoshin Planning ซึ่งมีสาระดังนี้

1. เป็นแผนระยะสั้น 1 ปี(Annual Plan)โดยจำแนกออกเป็น 4 ไตรมาส โดยมีการทบทวนแผนอย่างเป็นทางการทุก 3 เดือนที่เรียกว่า Formal Review

2. การวางแผนอยู่บนรากฐานของ PDCA โดยเน้นความสำคัญที่ PLan เพราะแผนถ้าวางไม่ได้มาตรฐาน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 10 ฉบับที่ล้าสมัยแล้ว..ประโยชน์ที่ชาติได้รับจากการวางแผนจะมีเพียงน้อยนิด...แผนที่ได้มาตรฐานและทันสมัยต้องมี"ระบบ"(Set of management practices หรือ Quality system)รองรับ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ซึ่งต้องการผู้ที่สามารถออกแบบระบบ(System design)ดังกล่าว

3. การวางแผนบนรากฐาน PDCA ที่เน้นความสำคัญที่ Plan คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ขั้นวางแผน Plan

3.1 เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น วิสัยทัษน์ 2570 เป็นต้น

3.2 คำนึงถึงแผนระยะยาวเพื่อให้การวางแผนโฮชิน 1 ปี สอดคล้องกับแผนระยะยาว

3.3 พิจารณาความต้องการของประชาชนว่าต้องการอะไรบ้าง

3.4 พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขัน

3.5 ทบทวนแผนปีที่แล้ว(Annual Plan)ของปีที่แล้ว

4. สาระสำคัญของแผนทุกเรื่องต้องมีระบบวิธีปฏิบัติออกมาในรูป SOP(Standard Operating Procedures) หรือ คู่มือ(Manual)ให้ฝ่ายต่างๆทำแผนและระบบวิธีปฏิบัติ เช่น ก).แผนของประธานกรรมการ(President's Plan) ข).แผนของหัวหน้าส่วนต่างๆ(Division President's Plan) ค).แผนระดับผู้จัดการ(Next level Manager's Plan) ง.แผนผู้จัดการฝ่าย(Departmenmt Level Manager's Plan)

...โดยนำแผนของฝ่ายต่างๆข้างต้นมาพิจารณารวมกัน ออกมาในรูปแผนประจำปี(Annual Plans)

ขั้นปฏิบัติ Do

1. ประชุมใหญ่เสนอแผน(Organizarion-wide Presentation)

2. ประชุมทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติ

3. ติดต่อพิจารณาแผนตามวิธีอื่น(Other Cimmunication)

4. นำแผนไปปฏิบัติ

ขั้นตรวจสอบ Check

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบได้แก่คู่มือ(Manual) และ ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เช่น SOP หรือ Work Instruction

ขั้นทบทวนผลงานตามแผนตลอดปีเพื่อปรับปรุงAct(Act for improvement)

แผนโฮชินนี้ บริษัทใหญ่ๆในสหรัฐ เช่น Hewlett-Packard ใช้แผนนี้อย่างได้ผลมากว่า 10 ปีแล้ว

การแสดงความเห็นข้างต้นนี้ มีเป้าประสงค์ให้ผู้อ่านเห็นภาพของแผน Hoshin ซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยาก ..เพราะองค์กรมาตรฐานสากล ISO ที่แนะนำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้ใช้แผนนี้ ก็มิได้แสดงความชัดเจนให้เห็นแต่ประการใด

วันนี้ ใหญ่ขออนุญาตเล่าเรื่องของคุณไพบูลย์..เป็นการรำลึกความหลังด้วยความเคารพ.นะคะ..ที่ :http://gotoknow.org/blog/nongnarts/293395

            

ภาพอ.ไพบูลย์ ให้คำปรึกษาผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดการพัฒนา หรือตัวชี้วัดความสุข  ที่ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อ 22 มิ.ย. 52 ครับ

    

  ภูมิใจที่เรามีผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักอย่างท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท