บรรยากาศ site visit การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มน. (รอบ 6 เดือน)

สรุปในภาพรวมดิฉันมีความเห็นว่าการมาครั้งนี้ของคณะที่ปรึกษา งานมหาวิทยาลัยได้รับความกระจ่างและมั่นใจในการดำเนินงานในรอบที่เหลืออีก 6 เดือนมากขึ้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากข้อสงสัยต่างๆ ก็ได้รับการชี้แจงและพร้อมๆ กันเราก็ได้บอกกล่าวพร้อมทั้งเสนอแนะในส่วนที่เราติดขัดให้กับคณะที่ปรึกษาได้รับทราบไปพร้อมๆ กัน

     เมื่อวานนี้ (16 พ.ค. 49)  ชาว มน. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะที่ปรึกษาการประเมินผลติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2549  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มาติดตามความก้าวหน้าเป็นตัวแทนจาก สำนักมาตรฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยจัดการประชุมที่ห้องสัมมนา2 คณะศึกษาศาสตร์ มีรายนามดังต่อไปนี้

สมศ.                                                     สำนักงาน ก.พ.ร.
1. รศ.ดร.ชนิตา   รักษ์พลเมือง                    1. นายรัฐ   จำปาทอง
2. ดร.นฤมล   บุลนิม                                 2. นายสุเพียร   เจียรวาปี
3. นางสาวนพวรรณ  สุทธศิลป์

 
     ซึ่งทางมน.ได้มีการประชุมเตรียมการล่วงหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 49 ที่ผ่านมา (โดยมีพี่เบิร์ด ธงชัย แห่งกองแผนงานเป็นพ่องานมาโดยตลอด)  โดยการตรวจเยี่ยมเริ่มเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ซึ่งกำหนดการและกิจกรรมคร่าวๆ มีดังนี้ค่ะ

09.00 น. - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ

09.30 น. - 10.00 น. คณะที่ปรึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ชี้แจงว่าในวันนี้ขอถือโอกาสเข้ามา ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) กับชาว มน. และรู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นเนื่องจากมีสมาชิกชาวมน. มาค่อนข้างมาก  และได้ชี้แจงว่าในการมาครั้งนี้เพื่อสอบทานข้อมูลตาม KPI Template เพิ่มเติม พร้อมทั้งปรึกษาหารือและตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างในเรื่องเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางม.ยังติดขัด  และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

10.00 น. - 11.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานำเสนอการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนในภาพรวมตามตัวชี้วัด  ท่านรองอธิการได้มอบหมายให้ผู้ดูแลด้าน QA KM และ IT ของมหาวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานในรายละเอียดตามลำดับโดยมีดิฉัน (นางสาวเจนจิต รังคะอุไร  รักษาการผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) นำเสนอการดำเนินงานด้าน QA+KM และอาจารย์วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  นำเสนอการดำเนินงานด้าน IT

11.00 น. - 11.30 น. ได้มีการซักถามเพิ่มเติม และทางสมศ.ได้มีการสอบทานข้อมูลตาม KPI Template ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งไปเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งมีค่อนข้างน้อย  คณะที่ปรึกษาจึงได้พูดคุยในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ทางมน. ซักถามและเสนอแนะในประเด็นอื่น  ซึ่ง ทางมน. ได้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  เกี่ยวกับการนับผลงานวิจัยซึ่งควรจะนับทั้งในด้านจำนวนผู้ทำวิจัยและผลงานวิจัยควบคู่กันไปไม่ควรนับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ประเด็นการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงขยายตัวมีตึกและอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นซึ่งเราพยายามร่วมมือกันในการประหยัดแต่ก็สุดวิสัยที่จะทำให้รายจ่ายในด้านนี้ลดลงได้  และอื่นๆ อีก 2-3 ประเด็น ซึ่งคณะที่ปรึกษาก็รับทราบและจะนำไปเสนอแนะในที่ประชุมต่อไป

11.30 น. - 12.00 น. เนื่องจากข้อมูลที่จะต้องสอบทานมีประเด็นไม่มากจึงทำให้มีเวลาเหลือท่านอธิการบดีได้นำคณะที่ปรึกษาชมตึก CITCOMS ในส่วนงานต่างๆ ซึ่งกำลังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.นเรศวร รุ่นที่ 1 อยู่ในตึกด้วยพอดี

     สรุปในภาพรวมดิฉันมีความเห็นว่าการมาครั้งนี้ของคณะที่ปรึกษา (ที่ตอนแรกพี่เบิร์ด ธงชัย ค่อนข้างเครียดเนื่องจากยังไม่เคยร่วมงานกับ สมศ.) แต่เมื่อจบงานมหาวิทยาลัยได้รับความกระจ่างและมั่นใจในการดำเนินงานในรอบที่เหลืออีก 6 เดือนมากขึ้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากข้อสงสัยต่างๆ ก็ได้รับการชี้แจงและพร้อมๆ กันเราก็ได้บอกกล่าวพร้อมทั้งเสนอแนะในส่วนที่เราติดขัดให้กับคณะที่ปรึกษาได้รับทราบไปพร้อมๆ กันโดยคณะที่ปรึกษาได้เน้นว่าม.นเรศวรมีการดำเนินงานค่อนไปในทางที่ค่อนข้างดีซึ่งต้องขอยกความดีทั้งหมดให้กับชาว มน. ทุกคนรวมทั้งคุณเบิร์ด ธงชัย  ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลมาในระยะหนึ่ง  ส่วนก้าวต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะร่วมกันทำต่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เรามุ่งหวังไว้  ไม่ว่าจะเป็นการประเมินที่เราจะต้องรับจากหน่วยงานไหนอีกกี่หน่วยงาน  เราก็จะพร้อมให้หน่วยงานเหล่านั้นเข้ามาเป็นกระจกส่องในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเอง  เพื่อนำคำแนะนำต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงมหาวิทยาลัยของเราต่อไป

                                              ภาพบรรยากาศ


 

            
            
    

  
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (4)

เมตตา
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

เก่งจังเลย ขอชื่นชม เล่าได้เห็นภาพ ถามตัวเอง ที่ มอ.เขามีมาแบบนี้หรือเปล่า หรือมาไปแล้ว ไม่มีใครเล่า

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • มีอาจารย์ดีอย่างพี่เมตตา  เลยต้องพัฒนาตัวเองไม่ให้เสียชื่ออาจารย์น่ะค่ะ
noku
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ คุณตูนมากนะคะที่ช่วยสรุปการประเมินผลติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) มาให้อ่านอีกครั้ง
เบิร์ด ธงชัย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
    ผมคิดว่าน้องตูน สรุปได้ดีมาก แต่ไม่อยากให้น้องตูนชื่นชมแต่เฉพาะผมคนเดียวเท่านั้น เพราะผลงาน ก.พร.ของ ม.นเรศวรที่ผ่านมามีหลายท่านที่ช่วยให้ผลงาน ก.พ.ร.ออกมาได้ดีคือในปี 48 ที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 ซึ่งดีกว่าปี 47 ได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 3.34  ดังนั้น ผมจึงคิดว่าผลงานที่ออกมาดี เป็นเพราะพวกเราชาว มน. ร่วมกันสร้างผลงานครับ ไม่ใช่เป็นเพราะผมเพียงคนเดียวเท่านั้น และผมหวังว่าในปี 49 ผลงาน ก.พ.ร.ของม.นเรศวร คงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพวกเราชาว มน.นะครับ