ผมขออนุญาตนำบันทึกของรศ.มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาลงไว้ใน Blog ของคณะบ้างนะครับ  เพื่อให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทราบ เพราะจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ หาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมยากตัวหนึ่ง

Click ที่นี่ http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/17/06/04/07/e29075