เช้าวันพุธที่  17 พ.ค.นี้ พี่เม่ยเข้ามาทำงานก็เห็นวารสาร "สายใยพยาธิ" ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4, ปีที่2) วางอยู่บนโต๊ะ  จับพลิกๆดูก็เห็นบทความเรื่อง Total productive maintenence(TPM) ที่เขียนโดยท่านเอื้อ ของเรา เอ๊ะ..น่าสนใจ...จึงได้นั่งอ่านอย่างจริงจัง.....
  • เนื้อหาของบทความ ท่านเอื้อเล่าว่า ระบบ TPM เป็นนวัตกรรมเชิงระบบ ของระบบบำรุงรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิต ที่เน้นให้ผู้ใช้เครื่องมีส่วนในการบำรุงรักษาเครื่องมือ เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด และเพิ่มขวัญกำลังใจคนทำงานด้วย
  • แนวคิดหลักคือ ลดและป้องกันการสูญเสียทุกประเภท  ในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วมอีกด้วย
  • หัวใจหลักคือ ต้องการลดความสูญเสีย  ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 16 ข้อย่อย (รายละเอียดต้องไปติดตามอ่านจากวารสาร "สายใย" ค่ะ หรือถ้าเป็นไปได้ ขอความกรุณาท่านเอื้อช่วยนำบทความนี้มาเล่าให้อ่านกันในบล็อกอีกสักครั้งได้ไหมคะ?....เนาะ!)
สาเหตุที่พี่เม่ยได้นำมาต่อยอดในวันนี้  ก็เพราะพี่เม่ยไปติดใจประเด็นที่ว่า "เป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วม" ......
.....จึงทำให้ความคิดพี่เม่ยเชื่อมโยงไปถึงบันทึกที่ผ่านมา เรื่อง "เราทะเลาะกันง่ายเกินไป....." ตีพิมพ์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่พี่เม่ยเก็บมาได้จากการบรรยายของ อ.ศุภชัย ว่า "เราสูญเสียจากการที่ไม่สามารถทำงานเป็นทีม มากที่สุด"  ตรงนี้จึงสอดคล้องกับเรื่องของ TPM ไปโดยไม่รู้ตัว เพราะการที่กำหนดให้กิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วม (ก็คือกระตุ้นให้มีการทำงานเป็นทีมนั่นเอง) วัตถุประสงค์ก็เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดเนื่องจากคน ที่สอดแทรกไว้โดย "ไม่บอกให้รู้ตัว" นั่นเอง
.....ท่านเอื้อได้ "โยน" ความคาดหวังไว้ในบทความด้วยว่า.... น่าจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับงานในห้องปฏิบัติการ...ได้ไม่มากก็น้อย....
ได้แน่นอนค่ะ....มากด้วย..   บันทึกต่อไปพี่เม่ยจะได้นำวิธีการจัดระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ ใน "สไตล์" ฮีมาโตของเรา มาเล่าสู่กันอ่านค่ะ