บริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  จำกัด  ร่วมกับศูนย์ ICT  สพท.นครราชสีมา  เขต 1  ดำเนินการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมกับครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  IPSTAR  ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  15  โรงเรียน  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2549  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพท.นครราชสีมา  เขต 1    โรงเรียนได้ซักถามปัญหา/วิธีการแก้ไข  เมื่อระบบ ฯ  มีปัญหา  พร้อมนี้ได้เชิญ ผศ.เสริมพันธุ์  นิตย์นรา  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Linux  มาให้ความรู้ด้วย