การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ตอนที่ 1

พานโฮม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาณาจักรสัตว์ วิชา ว42101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
เรื่อง   อาณาจักรสัตว์   วิชา  ว42101   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ในการจัดการเรียนรู้มีวิธีสอนที่หลากหลาย  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้นั้น ๆ   สำหรับการจัดการเรียนรู้เรื่อง  อาณาจักรสัตว์  ก็มีวิธีสอนที่หลากหลาย   แต่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยชุดกิจกรรม  จึงดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนอย่างแท้จริง   และมีผลทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และมีเจตคติที่ดีต่อชุดกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่ม  และร่วมกันทำกิจกรรม  มีการแสดงความคิดเห็น  อภิปรายผลจากการศึกษา  สำรวจตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาสมัครเป็นศิษย์ด้วยค่ะ คุณครูเป็นคนเก่งทำผลงานเพื่อเด็กจริงๆ การจัดกิจกรรมการเรียนสอนด้วยการผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ นักเรียนชอบที่เรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น ขอสนับสนุน และจะเข้ามาศึกษาด้วยคนค่ะ

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]