วันเข้าค่าย  เด็ก ๆ ของเราตื่นเต้นกับการรับป้ายชื่อ  สีแดง  เหลือง  เขียว  หลังพิธีเปิด มีกิจกรรมนันทนาการด้วยเพลงสนุก ๆ  ครูนำเด็กทั้งร้อง  ทั้งเต้น  แล้วจึงแยกไปเข้าฐาน  มีพี่ ๆ ชั้นมัธยมมาช่วยดูแลน้อง ๆ  ด้วย

                                      

                                               

 

                                             

                                               

หลังการจัดกิจกรรม  พวกเราก็ร่วมกันประเมินค่ายครั้งนี้  โดยใช้กระบวนการ AAR. 

 

AAR .  ค่ายคณิตศาสตร์  ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

25    สิงหาคม  2552  เวลา 15.00  -  15.30  น.

1.      ความรู้สึกในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้

1.1    วิทยากรรับเชิญ  4  ท่าน 

-          รู้สึกภูมิใจมากที่ศูนย์การเรียนรวมฯ ให้เกียรติ

1.2    รู้สึกดีใจที่ครูทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการหลอมความคิด..สู่การปฏิบัติต่อนักเรียน  ทุกคนรู้รัก รู้อภัย  มีน้ำใจต่อกัน

1.3    รู้สึกพอใจ  ที่มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนในห้อง

1.4    รู้สึกพอใจที่นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมแบบคละชั้น

1.5    รู้สึกสงสารวิทยากรที่ทำงานหนัก  วางแผนกิจกรรมกับคณะครูแกนนำ  เตรียมบทเรียน  เตรียมแบบฝึก    และ จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างทุ่มเทเสียสละ

2.  ความพอใจ / ได้ดั่งใจ 

         2.1  เกิดนวัตกรรมใหม่  จัดกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น / คละกลุ่ม 

         2.2  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  ตั้งใจ  ปฏิบัติกิจกรรม

                  -  นักเรียนกลุ่มสีเหลืองช่วงชั้นที่ 2  ตั้งใจดีมาก (ครูให้คณะความตั้งใจ  9/10 คะแนน) 

                  -  นักเรียนกลุ่มสีเขียวช่วงชั้นที่ 2  ตั้งใจดีมาก (ครูให้คณะความตั้งใจ  8.5/10 คะแนน) 

         2.3   นักเรียนสามารถร่วมเรียนรู้แบบคละชั้นได้ 

         2.4  คณะครู  และวิทยากรทุกคน  มีความตั้งใจ  ทุมเท  เสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจดีมาก  

                มีการเตรียมเอกสารดี

         2.5  ครูอธิบายเนื้อหาแล้ว  นักเรียนสามารถเข้าใจ  และทำแบบฝึกได้  ผลคะแนนหลังเรียนมี       

                ค่าเพิ่มขึ้น

3.  ความไม่พึงพอใจ  /  ไม่ได้ดั่งใจ 

  3.1  วิทยากร  คิดว่าตนเองยังปฏิบัติงานไม่เต็มที่ พบจุดบกพร่องของตนเอง  เช่น เตรียมแบบ  

                 ฝึกสำหรับเด็กน้อยไป    การถ่ายทอดแก่นักเรียนน่าจะชัดเจนกว่านี้

   3.2  ในวันจัดกิจกรรมเวลาน้อย   นักเรียนกลุ่มอ่อน (สีแดง) ทำงานไม่ทัน

                 วิทยากร /  ครูประจำฐาน ปล่อยนักเรียนล่าช้า ทำให้ต้องรอกัน 

3.3      แบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของช่วงชั้นที่ 1  มากเกินไป(15 ข้อ) น่าจะจัดเพียง 5 ข้อ

3.3      ไม่มีสื่อเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน

3.4      กลุ่มห้องประชุม 2  ครูไม่จัดเตรียมโต๊ะ – ม้านั่งสำหรับเด็ก  เมื่อเด็กเข้ามาแล้ว ต้องวิ่งหาโต๊ะ ม้านั่งอีก ทำให้ล่าช้า  และเด็กขาดสมาธิ

3.5      นักเรียนขาดระเบียบวินัย  เช่นปล่อยชายเสื้อ   ยกเท้าต่อหน้าครู   เดินแถวไม่เป็น

3.6      แบบฝึกยังขาดการเรียงลำดับขั้นตอน 

3.7      ระยะเวลาเตรียมงาน  กระชั้นชิดมาก ๆ  ทำให้ครู / วิทยากร ไม่ได้ทบทวนงาน  และขาดการปรึกษาหารือกัน 

3.8      นักการ ฯ  ไม่มีน้ำใจช่วยเหลืองานกัน  ขาดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติงาน

4.  ความคิดใหม่ ๆ (ปิ๊งแว้ป)

4.1  อยากให้ครู/วิทยากร ตรวจแบบฝึกในชั้นเรียน  เมื่อพบว่าเด็กไม่เข้าใจ  ควรจัดการแก้ไข    

               โดยอธิบายเพิ่มเติม 

4.2    กิจกรรมแต่ละฐานควรมี  กิจกรรม  แบบฝึก  ที่แตกต่างกันไป ตามศักยภาพของผู้เรียน

4.3    วิทยากร / ครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  ในเมื่อหนึ่งห้องมีครูถึง 3 คน  คนหนึ่งอธิบายอยู่หน้าห้อง  อีก 2  คนควรช่วยดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด 

5.  จะดีกว่านี้ถ้า  ........

         5.1  คณะครูและวิทยากร ควรได้มีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องรายละเอียดกิจกรรมมากกว่านี้

         5.2  แบบทดสอบสำหรับกลุ่มสีแดงน่าจะลดจำนวนน้อยลง เหลือเพียง 5  ข้อ

         5.3  ควรลดจำนวนกลุ่มนักเรียน กลุ่มใหญ่  (39  คน )  น่าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

         5.4  การจัดประชุมเตรียมงาน  น่าจะประชุมวันเดียวกัน เพื่อความชัดเจน  กันลืม  คือ  แกนนำ   

                ประชุมช่วงเช้า   คณะทำงานประชุมบ่าย 

5.5    ควรเพิ่มสื่อ ให้กับกลุ่มเด็กอ่อน

5.6    ครูผู้ชาย  ควรฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  เข้มข้น  ในกิจกรรมลูกเสือ

5.7    นักการภารโรง  ควรปฏิบัติงานกันโดยพร้อมเพรียง  ร่วมแรงร่วมใจทำงานตั้งแต่เช้าจน 

สิ้นสุดกิจกรรม