เพื่อการสร้างงานจะได้ทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชีพเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมากดังนั้นควรรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง