1. ให้นักศึกษาเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศในสถานศึกษาแบบเต็มรูปแบบ

      โดยเสนอแนวคิดอย่างอิสระ ไม่ติดปัญหางบประมาณ และบุคลากร  แต่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ/

      ทฤษฎีที่เรียนมา  และความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้

 

2. ในประเด็นการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

                2.1 ให้นักศึกษาใช้องค์กรที่ตนเองปฎิบัติงานอยู่เป็นกรณีศึกษา

                2.2 วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ขององค์กร

                2.3 เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการ

              2.4 บอกถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำแนวคิดใน ข้อ 2.3 ไปใช้

 

ขอให้โชคดี     ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์