อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช 1 เอ็น 1


ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช 1 เอ็น 1
     โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช 1 เอ็น 1 เป็นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 (A/H1N1) เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ ไม่เคยพบมาก่อน คาดว่าเกิดจากการผสมสายพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกรและนก  เริ่มพบครั้งแรกที่ประเทศแมกซิโก ต่อมาได้แพร่ระบาดออกไปอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

     กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า "ประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา และพบผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 โดยข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ของสำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2552 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ สรุปได้ดังนี้"

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ         จำนวน   10,043 ราย
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิต                                             จำนวน        81 ราย

นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่าพบผู้ป่วยทุกจังหวัดของประเทศไทย ดังภาพต่อไปนี้ "

ที่มา :สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ นั้นสามารถติดต่อจากคนสู่คน และทุกคนที่สัมผัสกับเชื้อโรคชนิดนี้ ก็สามารถป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ได้ โดยเฉพาะบุุคคลที่มีความเสี่ยงต่อไปนี้

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

 1. เด็กเล็ก

 2. ผู้สูงอายุ 

 3. คนอ้วน 

 4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หอบหืด เป็นต้น 

 5. ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำกว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น 

 6. สตรีมีครรภ์ 

 7. คนที่สูบบุหรี่ 

 8. คนที่ดื่มแอลกอฮอล์

การแพร่ติดต่อ

     การแพร่ติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ จะแพร่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ นี้จะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และสามารถแพร่กระจายเชื้อในอากาศได้ภายในระยะทาง 1 เมตร

การแพร่กระจายเชื้อทางตรง

 • การไอ จามรดโดยตรง
 • การหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าไป

การแพร่กระจายเชื้อทางอ้อม

 • รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยโดยไม่ใช้ช้อนกลาง
 • ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วย เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
 • การสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่ติดอยู่กับเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านหรือสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โทรศัพท์ แก้วน้ำ หรือลูกบิดประตู เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ไอ หรือจามบริเวณคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ หรือเมาส์ทิ้งไว้ และมีผู้อื่นไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำมือไปสัมผัสกับปาก จมูก หรือใบหน้าของตนเอง คนๆ นั้นก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ได้

หรือ หากผู้ป่วยไอ จามโดยเอามือปิดปาก ปิดจมูก และเอามือไปจับลูกบิดประตู เชื้อโรคจากมือผู้ป่วยก็จะไปติดอยู่บริเวณลูกบิดประตูแทน และเมื่อผู้อื่นนำมือไปแตะลูกบิดประตูและนำมาสัมผัสจมูกหรือปากของตนเองก็จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้

อาการและอาการแสดงของโรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการ 1-3 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส อาการป่วยโดยทั่วไปใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ได้แก่

 • มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
 • ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

และอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน หรือท้องเสียได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการและสามารถหายได้เอง แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์

กรณีเด็ก 

 • มีไข้สูง
 • หายใจเร็ว หายใจลำบาก 
 • ไออย่างรุนแรง
 • ดื่มน้ำน้อยหรือไม่ดื่มน้ำ
 • ปลุกไม่ตื่น ง่วงซึม ไม่มีการตอบสนอง 

กรณีผู้ใหญ่

 • หายใจลำบาก หายใจเร็ว
 • เจ็บแน่นหน้าอก หรือช่องท้อง
 • อาเจียนอย่างรุนแรง หรืออาเจียนเป็นเลือด

หากพบผู้ป่วยมีอาการต่างๆ ข้างต้นควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยด่วน เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง ระบบการหายใจล้มเหลว จนเสียชีวิตได้

วิธีการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ โดยปกติถ้าอาการไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับยามารับประทานตามอาการได้ วิธีการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ นั้นจะเป็นการดูแลตามอาการและเสริมสร้างภูิมิคุ้มกันของตนเองให้เพิ่มขึ้น

 • เมื่อมีไข้ ปวดศีรษะ : รับประทานยาบรรเทาปวดลดไข้ และเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำสะอาดไม่เย็น (เช็ดจากปลายมือปลายเท้าเข้าสู่หัวใจ)
 • รับประทานยารักษาตามอาการ และโดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเพราะเป็นเชื้อไวรัส ยกเว้นแพทย์สั่ง
 • ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้มากๆ แต่ไม่ควรดื่มน้ำเย็น
 • รับประทานอาหารอ่อน รสไม่จัดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ข้ามต้ม โจ๊ก ไข่ ผักและผลไม้ เป็นต้น
 • พักผ่อนให้เพียงพอในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ควรนอนดึก
 • ไม่ดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ หรือสารเสพติดชนิดอื่น
 • เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุก 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเชื้อโรคสะสมและเจริญเติบโต
 • ล้างมือบ่อยๆ โดยควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยล้างมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หรือถูกตามซอกมือ ซอกนิ้วอย่างน้อย 20 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday จบ 2 รอบ 
 • ไม่ควรหอบเสื้อผ้าด้วยมือทั้งสองข้าง เพราะเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าอาจจะแพร่กระจายติดไปยังมือและร่างกายได้ และควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสเสื้อผ้า

ทำอย่างไรไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่คนรอบข้าง

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ควรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นดังต่อไปนี้

 • ควรแยกห้องกับสมาชิกในบ้าน
 • ควรแยกจาน ชาม แก้วน้ำกับสมาชิกในบ้าน
 • ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดทุกครั้ง ทันทีหลังเลิกใช้
 • ควรแยกรับประทาน หรือหากอาการดีขึ้นควรใช้ช้อนกลาง
 • ควรใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่ไอหรือจาม แต่ไม่ควรใช้มือปิดปาก
 • ควรไอหรือจามห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
 • ล้างมือบ่อยๆ 
  • ทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำ
  • ก่อนรับประทานอาหาร
  • หลังไอ จาม
  • ก่อนและหลังเอามือสัมผัสกับใบหน้า ตา ปาก และจมูก
 • ล้างมืออย่างถูกวิธี
  • โดยควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยล้างมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • หรือล้างมือตามปกติ ถูกตามซอกมือ ซอกนิ้วอย่างน้อย 20 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday จบ 2 รอบ
 • เปิดประตู หรือหน้าต่างระบายอากาศ และควรทำความสะอาดเครื่องใช้หรืออุปรณ์ส่วนรวมบ่อยๆ 
 • เมื่อเริ่มป่วย มีไข้ ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและพักอยู่บ้านประมาณ 7 วันในช่วงที่มีอาการ และอีก 1 วันหลังหายป่วยแล้ว
 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่ชุมชน หรือห้องแอร์ งดใช้ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร เป็นต้น

การป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป แต่ควรมีความตระหนักต่อความสำคัญของการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติตนได้ ดังนี้

 • ล้างมือบ่อยๆ
  • ทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำ
  • ก่อนรับประทานอาหาร
  • หลังไอ จาม
  • ก่อนและหลังเอามือสัมผัสกับใบหน้า ตา ปาก และจมูก
 • ล้างมืออย่างถูกวิธี
  • โดยควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยล้างมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • หรือล้างมือตามปกติ ถูกตามซอกมือ ซอกนิ้วอย่างน้อย 20 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday จบ 2 รอบ
 • รับประทานอาหารสุกใหม่
 • ใช้ช้อนกลางทุกครั้งที่ต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
 • ฝึกนิสัยไม่ใช้มือแคะจมูก ขยี้ตา หรือจับใบหน้า หากจำเป็นควรใช้กระดาษทิชชู
 • หลีกเลี่ยงห้องแอร์ หรือเดินทางไปยังสถานที่ชุมชนต่างๆ โดยไม่จำเป็น เช่น โรงภาพยนต์ ร้านอินเตอร์เน็ต 
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรหักโหมจนเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ลดความเครียด ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย
 • ทำความสะอาดเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนรวมบ่อยๆ หรือหากสามารถทำได้ไม่ควรใช้เครื่องใช้ต่างๆ รวมกับผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้คนที่ไอ หรือจาม ควรอยู่ห่างๆ ประมาณ 2-5 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ
 • ถ้าจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วย ควรปฏิบัติดังนี้
  • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  • ล้างมือทุกครั้ง หลังดูแลผู้ป่วย
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วย
  • ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

 

ข้อมูลทั้งหมดในบันทึกฉบับนี้ถูกรวบรวมและสกัดออกมาจากบันทึกของสมาชิก GotoKnow.org ที่ได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ โอากาสนี้

 1. ได้รับข้อความทาง SMS
 2. 109. หวัด 2009 มีประโยชน์ช่วยได้
 3. 5 เทคนิครับมือหวัด2009
 4. สัญญานและอาการของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009
 5. แก้ปัญหาเข้าถึงยาต้านไวรัสไข้หวัด2009
 6. ก.สาธารณสุขแนะ วัคซีนหวัด20097
 7. วิธีสู้หวัดแบบไคโรแพรคติค
 8. วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัด 2009
 9. ข้อมูลไข้หวัด 2009
 10. เรื่องหน้าแตก กับ ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อป้องกันไข้หวัด 2009
 11. การทำงานที่เสี่ยงต่อการติดไข้หวัดใหญ่ของครอบครัวดิฉัน
 12. big cleaning day 25-7-52
 13. ข้อควรระวัง ในการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009
 14. หวัด2009ระบาด เดินทางไกลดีไหม?
 15. หวัด2009ขาขึ้น-วัยรุ่นกับคนท้องต้องระวัง
 16. หวัด2009 ลดโจมตีเด็ก-เริ่มตีวัยรุ่น คนหนุ่มสาวแล้ว
 17. ..ป้องกันไข้หวัด2009...
 18. เฝ้าระวังไข้หวัด 2009
 19. UsableLabs ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
 20. สหรัฐฯ กว้านซื้อวัคซีนหวัด2009
 21. ก.สาธารณสุข-หวัด2009ร้ายไหม+ทำอย่างไรดี
 22. 7 วิธีเลือก+ใช้เจลแอลกอฮอล์(เจลอนามัย-เจลฆ่าเชื้อ)|
 23. วิธีทำเจลล้างมือ(เจลแอลกอฮอล์)-เดลินิวส์
 24. ทำไมฝนตกเป็นหวัดง่าย-เดลินิวส์
 25. รับวัคซีนหวัดใหญ่ ให้อุ่นใจ เหมือนใกล้หมอ
 26. โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 WHO ให้ใช้รหัส J09
 27. ไข้หวัด2009 เรารวยแน่ๆถ้าคิดออก
 28. ล้างมือถูกวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 (และร่วมส่งแรงใจให้นางแบบการล้างมือ)
 29. ตามทันกระแสไข้หวัด 2009
 30. สสจ. ตาก (4): การรับมือขณะระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ 2009

 31. สสจ. ตาก (3): รับมือไข้หวัดใหญ่ 2009
 32. ผู้เชี่ยวชาญแนะ หวัด2009ไทยยังอยู่ขาขึ้น
 33. ประสบการณ์ดูแลคนไข้หวัดใหญ่ 2009ที่บ้าน
 34. @..คุณหมอ ให้ความรู้ไข้หวัดใหญ่ 2009..@
 35. มาตรการการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
 36. คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 37. ผู้เชี่ยวชาญแนะ อาหารต้านหวัด2009[+English]
 38. ผู้เชี่ยวชาญUKแนะเรื่องหวัด2009[+English]
 39. WHO หวัด2009กระจายไปทั่วโลกแล้ว
 40. ก.สาธารณสุข แนะวิธีออกกำลังต้านหวัด2009

 41. วิธีใช้หน้ากากอนามัย ผ้าปิดปาก-จมูก[+English]
 42. เรื่องง่ายๆที่ทำได้เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากไข้หวัด...สายพันธ์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้น
 43. หยุดเรียนพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่2009
 44. ผู้เชี่ยวชาญแนะ วิธีฮึดสู้ฟัดหวัด2009
 45. ตามดูเรื่องฮิต เกาะติด ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
 46. อยากเล่าวิธีปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 47. เมื่อฉันเป็นผู้ต้องสงสัย...ติดไข้หวัดใหญ่ 2009....? AE เตรียมพร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 48. เรียนรู้ ป้องกัน ซ้อมแผนรับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 49. ไข้หวัด 2009 ประชาสัมพันธ์ช่วยกันหน่อยนะคะ
 50. หน้ากากอนามัย....เก็บตกจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 51. หน้ากากอนามัย เลือกแบบไหน อย่างไรให้ถูกต้อง
 52. หน้ากากอนามัย ไม่พอใช้ ทำไงดีอยากเล่าวิธีปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 53. หยุดแพร่เชื้อ 2009 เราชาวภูมิวิทยา
 54. ลูกๆของเรากับไข้หวัด2009
 55. เตรียมรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009
 56. :) ป้องกันตัวเอง จากไข้หวัดใหญ่ 2009 :)
 57. สู้กับไข้หวัด2009แบบชาวบ้านที่พวกเราอาจจะลืมกันไป
 58. ผู้เชี่ยวชาญแนะ วัคซ๊นเก่ากันหวัด2009ไม่ได้
 59. ผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีป้องกันหวัด2009ยกสอง
 60. ผู้เชี่ยวชาญแนะอาหาร+ยาไทย ต้านภัยหวัด2009

 61. หวัด 2009 รุนแรงหรือร้ายเท่าไร
 62. แนะนำเว็บไซต์ "รวมเรื่องหวัด2009"
 63. คนทั่วโลกควรช่วยป้องกันหวัด2009ยก2
 64. 179.นักเรียน ครู โรงเรียน กับหวัด 2009 [C]
 65. นักวิชาการแนะนำทำอย่างไรกับ "หวัด2009"
 66. WHO แนะใครควรฉีดวัคซีนหวัด2009
 67. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำทำอย่างไรกับ "หวัด2009"
 68. คนอ้วนควรระวังหวัด2009 มากเป็นพิเศษ
 69. ผ้าปิดปาก-จมูกป้องกันหวัด2009ได้ไหม?
 70. กับไข้หวัดใหญ่2009 คุณตระหนัก หรือ ตระหนก

 71. อาหารต้านไข้หวัดใหญ่2009
 72. ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขา “ไข้หวัด ๒๐๐๙”
 73. กินร้อน ช้อนกลาง ล้่างมือ
 74. สองใส่ ไร้เชื้อ
 75. 51.โรคาภิวัฒน์ : ไข้หวัดหมู(2009H1N1) เกิดขึ้นได้อย่างไร???
 76. ..ดูแลตัวเอง..ให้ห่างไกล..จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่..
 77. เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับหวัด 2009
 78. หวัดจ๋า อย่ามาหาเลย
 79. ไปห้างห่างหวัด..กันดีกว่า  
 80. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
 81. หวัด2009-สหรัฐฯเริ่มขาลงแล้ว+เตรียมฉีดวัคซีนครึ่งประเทศ
 82. การใช้หลักยาจีน ช่วยทุบ เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009
 83. การทำงานที่เสี่ยงต่อการติดไข้หวัดใหญ่ของครอบครัวดิฉัน
 84. การดูแลป้องกันไข้หวัดใหญ่ของดิฉันเมื่อผู้ป่วยไม่ร่วมมือ
 85. การสอนแม่บ้านป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัด 2009
 86. ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
 87. หวัด2009-คนท้องควรล้างก๊อก+ล้างมือมากเป็นพิเศษ
 88. เมื่อหมอ ขอลองติดเชื้อหวัด 2009 ดูบ้าง
 89. ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 : มาตรการการเฝ้าระวังของรัฐและบุคลากรทางสาธารณสุขฝากความหวังไว้ได้มั้ยนี่ ???
 90. ไข้หวัด2009: vitamin C supplements จะช่วยป้องกันหรือทำให้หวัดทุเลาเร็วขึ้นไหม
 91. วันที่ 6 หลังลูกติดเชื้อไข้หวัด 2009
 92. 12 วิธีการป้องกันและดูและให้ห่างหวัด
 93. ไข้หวัด2009
 94. โปสเตอร์แสดงการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องจากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี