ในเชิงส่วนบุคคล บล็อกเปรียบเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่น