รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพศ2551

โต
มุ่งมั่นพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอุตรดิตถ์สู่มาตรฐานการศึกษาสากล

                                             

                                 บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         :    รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2551

ชื่อผู้ประเมิน   :    นายเชาวลิต  พันถา

                   การประเมินโครงการ  ประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามระดับการประเมินด้านบริบท ( Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต ( Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 137 คน นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 2,640 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 2,640 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

               1.วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามรูปแบบการประเมิน(CIPP Model) (ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต) ประเมินการปฎิบัติงานโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์

                      1.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ การประเมืนโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการดำเนินงานโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

                                   1.1.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้าน สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                   1.1.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.44 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.25 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.50

                                   1.1.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.44 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                  1.1.4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.50

                                  1.1.5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหาร ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.14 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 88.33 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                  1.1.6.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60

                    1.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ การดำเนินงานผลลัพธ์เชิงคุณภาพการปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

                                   1.2.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาครฐานการศึกษาสากล โครงการที่ 1มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.24

                                  1.2.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการดำรวชีวิตของนักเรียน โครงการที่ 6มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.64

                                  1.2.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู โครงการที่ 3 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.43

                                  1.2.4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.14

                                  1.2.5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหาร ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โครงการที่ 7 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.54

                                  1.2.6.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โครงการที่ 4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.14

                         1.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลผลิตผลลัพธ์เชิงคุณภาพการปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 พบว่า

                              กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91

                              กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92

                              กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูมีค่าเฉลี่ย 3.85 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89

                              กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.02 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90

                              กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหารมีค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89

                              กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์-ชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.84 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนอุตรดิตถ์

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#การประเมินโครงการ#กระทรวงศึกษาธิการ#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง#กระทรวงการคลัง#จังหวัดอุตรดิตถ์#สพฐ.#ผลงานวิชาการ#สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1#โรงเรียนอุตรดิตถ์

หมายเลขบันทึก: 289085, เขียน: 19 Aug 2009 @ 16:11 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 07:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 32, อ่าน: คลิก


ความเห็น (32)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอเผยแพร่รายงานประเมินประสิทธิผลแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2551

ได้รับความอนุเคราะห์การอบรมปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขอบคุณดร.สมคิด (ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์) ดร.สุพักตร์ และทีมวิทยากรทุกๆท่าน

เป็นการประเมินประสิทธิผลแผนปฏิบัติการแบบ 5 บท

เหมาะสำหรับทีมงานประเมินโครงการทุกๆองค์กรหรือผู้ที่ทำผลงานวิชาการ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับ

11-12 ธค. 52 งานครบรอบ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์

เขียนเมื่อ 

ประเมินแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBBS)

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการเชิญเข้ามาศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับ

พิชัย
IP: xxx.25.197.227
เขียนเมื่อ 

เข้ามาศึกษาข้อมูลการประเมินโครงการ

สุดยอด เห็นผลลัพธ์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ชัดเจน

เป็นกำลังใจและระลึกถึงเสมอ

เฉลียวศิษย์ท่านพ่อ
IP: xxx.25.197.227
เขียนเมื่อ 

ท่านรองครับ ผลงานชุดนี้ขอให้รร.ผมได้นำเอาไปตัวอย่างด้วยนะครับ

ประเมินแบบมุ่งเน้นผลงานด้านยุทธศาสตร์นะเนี่ย......ฝีมือ........

ปัญญา
IP: xxx.25.197.227
เขียนเมื่อ 

ท่านโต! เล่นเอายุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์สพฐ. มาเป็นกลยุทธ์รร.และนำมาใช้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ซึ่งครบรอบ 100 ปี ถือว่าเหมาะสมที่สุดของการประเมินโครงการกับความเป็นร้อยปีอต.

เขียนเมื่อ 

ผมต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆจากพิชัยทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นอย่างสูงครับ

ไม่เคยลืมบรรยากาศเก่าๆของผองพี่ชาวเหลือง - แดงครับ

ทำงานนี้เสร็จก็หายเหนื่อยครับ คงสำเร็จได้เพราะแฟนๆเก่านี่แหละ

เป็นการประเมินโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์ครับ วันหน้าจะเอาไปฝากเป็นตัวอย่าง(เผื่ออยากประเมินแบบ 5 บทบ้าง)

11-12 ธค. 52 เชิญชาวพิชัยมาร่วมงานร้อยปีอต.นะครับ

เขียนเมื่อ 

พี่เหลียวครับ กระเทียมโทนตลาดนัดหน้าอำเภอยังพอหาได้ไหม (ไวอากร้าลาว)

ได้เลยครับท่านพี่จัดให้ (เอาเป็นแนว)

ทีมงานผมเองก็ได้ไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เกี่ยวกับการประเมินโครงการที่ถือว่าสุดยอดของประเทศ คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมธิราช 2 หลักสูตร เกือบ 10 คน ใช้เงินหลักแสนครับ (จัดว่าคุ้มค่า คุ้มราคา โดยเฉพาะงบภายนอก เช่น อบจ เทศบาล ไหลมา เทมา หลักล้านครับ)

เห็นกระเทียมโทนทีไรเหมือนเห็นหน้าพี่เหลียวเลย อิ อิ......

เขียนเมื่อ 

ท่านปัญญาครับการทำงานใดๆก็ตามต้องดูนโยบายของหน่วยเหนือเป็นหลัก เลยต้องนำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์สพฐ. มาเป็นกลยุทธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ 6 กลยุทธ์

ผมมารับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณซึ่งต้องดูแลงานแผนงาน(สำนักงบย่อยๆ)งานการเงิน(ท้องพระคลัง) งานพัสดุ(กองพัสดุย่อยๆ) และในขณะนี้เขต 1 เลือกโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นหน่วยเบิกตรง(เรื่องเงินๆทองๆไม่ต้องผ่านเขต) เลยต้องกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น งบบางตัวก็ฝากโรงเรียนช่วยบริหารจัดการ เช่น งบแลกเป้า(ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งจังหวัดก็ลงที่โรงเรียน) งบสมป. (ม.ปลายทั้งจังหวัดก็ฝากผ่านโรงเรียน)

ขั้นตอนการดำเนินการที่ยังเป็นช่องโหว่ อยู่คือ การสรุปงาน ผลสำเร็จของงาน/โครงการ ซึ่งบางงาน บางกลุ่มเก่งในการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่บอดในเรื่องรายงานโครงการ(จัดเป็นยาขมหม้อใหญ่)

ผมเลยได้ปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงานที่รับผิดชอบในการติดตามการใช้งบในแต่ละปีงบประมาณว่าต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ให้ได้และต้องให้ดีด้วย

ในที่สุดได้ตั้งทีมประเมินโครงการ(เลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง)ส่งเข้ารับการอบรมกับทีมประเมินโครงการมืออาชีพที่มสธ.ทั้ง 2 หลักสูตร เลยเป็นที่มาของรายงานประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 แบบผลงานทางวิชาการ 5 บท (ลงทุนหน่อยแต่คุ้มกับงบที่ไหลมา เทมา)

11-12 ธค. 52 งานครบรอบ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์

ชาวเตรียมน้อมอุตรดิตถ์
IP: xxx.172.141.141
เขียนเมื่อ 

น้องๆชาวเตรียมน้อมมาศึกษาแนวทางการประเมินโครงการ

ดูแล้วค่อนข้างยาก ทำแบบผลงานวิชาการ 5 บทเชียวนะ

ขอนำไปเป็นแบบอย่างด้วยนะคะรองโต อต.

ครูเก่าอว.
IP: xxx.172.141.141
เขียนเมื่อ 

เห็นหลายคนบอกว่ารองโตกำลังเผยแพร่ผลงาน

ขอเข้ามาให้กำลังใจเต็มเหนี่ยวเลยนะครับ

เชียร์พี่อยู่แล้ว ยังทำงานหนักเหมือนอยู่อว.ไหมครับ

ผลงานพี่ก็สุดยอดเหมือนพี่อยู่แล้ว รักพี่เสมอ

เขียนเมื่อ 

ชาวเตรียมน้อมอุตรดิตถ์ครับพี่โตคนนี้ยังระลึกถึงสุข ทุกข์ที่พวกเราฟันฝ่ามาด้วยกันได้ทุกสถานการณ์(ป้ายรร.รางวัลพระราชทานป้ายที่ 3 ประดับหน้ารร.แล้ว)

ขอบคุณที่เข้ามาศึกษาแนวทางการประเมินโครงการครับ

อยากได้ของดีก็ต้องพยายาม (สุดแต่ใจจะไขว่คว้า)

คนที่ผ่านประสบการณ์ที่นี่ได้ดีทุกคน

วันหน้าจะเอารูปเล่มไปฝากนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณคุณครูเก่าอว.ที่แวะมาเยี่ยมชมข้อมูลรายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครับ

ช่วงนี้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณอยู่ ภาระหน้าที่ก็ต้องยึดตามระเบียบกฎข้อบังคับราชการอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง

และเขตพื้นที่เลือกให้เป็นหน่วยเบิกตรง(นำร่อง) เงินต่างๆไม่ต้องผ่านเขตแล้ว แถมมีงบหลายๆแหล่งฝากโรงเรียนให้ช่วยดูแลด้วยทั้งจังหวัด เช่น งบแลกเป้า(รร.ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) งบสมป.(รร.กลุ่มม.ปลายทั้งจังหวัด) ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ(เพิ่มเติม)นอกเหนือจากของโรงเรียนเอง

รูปเล่มการรายงานวันหน้าจะเอาไปฝากนะครับ(พี่เอารักมาฝาก) ฝากความคิดถึงทุกๆท่านด้วยนะ

11-12 ธค. 52 เชิญชวนร่วมงานครบรอบ 100 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์

นายสุธีร์ สัตยาภรณ์
IP: xxx.172.133.244
เขียนเมื่อ 

ผมได้อ่านรายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 แล้วเห็นว่า มีประโยชน์มาก สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารงานของโรงเรียนต่างๆได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณครูสุธี สัตยาภรณ์ที่เข้ามาศึกษาข้อมูลการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2551ครับ

ใช้รูปแบบ CIPP Model

ตอนนี้อยู่ในช่วงเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์อยู่ครับ

นำไปเป็นตัวอย่างการประเมินงานได้นะ

ครูอนุบาล
IP: xxx.172.166.140
เขียนเมื่อ 

เข้ามาดูผลงานท่านรองด้วยค่ะ

 ขอชมว่าเป็นตัวอย่างในการประเมินโครงการที่ดีนะคะ

 ขออนุญาตนำไปเป็นแบบอย่างที่โรงเรียนด้วยค่ะ

ขอขอบคุณท่านรองเชาวลิตนะคะ  ว่างๆแวะมาที่อนุบาลบ้างนะคะ

ครูบ้านเกาะ(ม้ธยม)
IP: xxx.172.166.140
เขียนเมื่อ 

สุดยอดแนวคิดเลยเกี่ยวกับการประเมินโครงการประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์

จัดได้ว่าเป็นการประเมินที่เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(ทันสมัย)ถือว่าสนองนโยบายหน่วยเหนือทั้งกระทรวง สพฐ สพท เยี่ยมจริงๆผลงานชิ้นนี้

คม.ครูแหม่ม
IP: xxx.172.135.177
เขียนเมื่อ 

แวะมาดูรายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์

 เหมาะสมที่จะนำไปเป็นตัวอย่างที่โรงเรียนค่ะ

ครูแดง
IP: xxx.172.135.177
เขียนเมื่อ 

ครูแดงตามครูแหม่มมาศึกษาด้วยนะคะ

ผู้บริหารรร.เทศบาล จ.เลย
IP: xxx.172.133.150
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นผอ.โรงเรียนเทศบาล ได้ศึกษาข้อมูลจากบทคัดย่อแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายงานที่ดีมากครับ ทันสมัย และสนองนโยบายเกี่ยวกับการมุ่งเน้นผลงานด้านยุทธศาสตร์(SPBBS)

ผมเองก็จะส่งผลงานผอ.เชี่ยวชาญซึ่งต้องมีผลงานวิชาการ 2 ผลงาน ตอนนี้ผมมองเห็นแนวอีกผลงานหนึ่งแล้วครับท่านเชาวลิต

ขอขอบคุณมากๆ ขอให้ท่านเชาวลิต พันถา จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้นะครับ

ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
IP: xxx.29.52.241
เขียนเมื่อ 

รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของนายเชาวลิต พันถา เล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนต่างๆ ที่สามารถนำผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ทำให้ทราบรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ

ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2552

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครูอนุบาลที่มาให้ความเห็นในการเผยแพร่ผลงานครับ

ว่างๆจะเข้าไปเยี่ยมและจะนำรายงานไปให้นะครับคุณครูอนุบาล

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครูบ้านเกาะ(มัธยม)ที่เข้ามาศึกษาผลงานวิชาการ

เป็นรายงานประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 ครับ

แผนกลยุทธ์โรงเรียนปรับจากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์สพฐ. แผนกลยุทธ์สพท.อุตรดิตถ์เขต 1 โดยนำนโยบายของหน่วยเหนือทั้งหมดมาเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และดำเนินลงไปสู่แผนปฏิบัติการโรงเรียน(ภาคปฏิบัติ)

เป็นการสนองนโยบายมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBBS)ของรัฐบาลอีกด้วย (ประเมินโครงการทั้งหมด)

สรุปแล้วผลงานฉบับนี้ที่ผมทำขึ้นมาสนองต่อนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่อุตรดิตถ์เขต 1 ครับ

เป็นภาพรวมประสิทธิผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ทุกกลุ่มงานบริหาร ทุกกลุ่มสาระ ทุกงานทั้งหมดในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2551

ยินดีที่จะให้นำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูแหม่มที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ

เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณครูแดงด้วยที่เข้ามาศึกษาข้อมูลผลงานวิชาการ

จะเดินหน้าเชี่ยวชาญอีกไหมนะ

เขียนเมื่อ 

ผมขอขอบคุณท่านผอ.เทศบาล จ.เลย เป็นอย่างสูงครับที่เข้ามาให้ความเห็นและให้กำลังใจ

ยินดีครับท่านผอ.เกี่ยวกับการประเมินโครงการที่ท่านจะนำไปเป็นแนวทางในการทำผลงานเชี่ยวชาญต่อไป

ขอขอบคุณท่านผอ.อีกครั้งครับ เช่นกันขอให้ท่านก้าวเข้าสู่ลู่เชี่ยวชาญโดยเร็วนะครับ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน

เขียนเมื่อ 

มาแล้วครับท่านรองอธิการบดีม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ (คนรุ่นใหม่ไฟแรง) อนาคตอธิการบดีอยู่ข้างหน้าแล้ว

ต้องขอขอบคุณท่านผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิราอีกครั้งครับที่กรุณาเข้ามาวิพากษ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551

ไม่มามือเปล่ามาทั้งการให้ความชื่นชมและกำลังใจอย่างมากมาย(ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังในการทำงานของผมมากยิ่งๆขึ้น) ต้องขอขอบคุณในความหวังดีที่มีให้เสมอๆอย่างยั่งยึน

ครูลำพูน
IP: xxx.25.199.164
เขียนเมื่อ 

ครูเมืองหละปูนมาแอ่วหาหนุ่มเมืองอุดตาดิดตวยเจ้า........

จ้าดเหมาะขนาดผลงานวิชาการของปี้เชาวลิต พันถา.........

ขอน้องนำไปเป๋นโตอย่างที่รร.เน้อเจ้า.....ขอขอบคุณจ้าดนัก.....

จักรคำ
IP: xxx.25.199.164
เขียนเมื่อ 

เข้ามาศึกษาผลงานการประเมินโครงการ

ขอขอบคุณและขอนำไปเป็นแบบอย่าง

เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณครูลำพูนที่เข้ามาศึกษาข้อมูลผลงานทางวิชาการครับ

ผมเคยเรียนที่มช. ว่างๆวันเสาร์ - อาทิตย์ก็มาเที่ยวหาหลานที่ลำพูนครับ (พี่ชายมาตั้งครอบครัวอยู่แถบโค้งครูบา)

ยินดีครับถ้าจะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน

11-12 ธค. 52 งานครบร้อยปีรร.อุตรดิตถ์

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับชาวจักรคำที่มาเยี่ยมชาวอุตรดิตถ์ครับ

ยินดีมอบให้เป็นแนวการประเมินนะครับ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท่าน

เลอศักดิ์
IP: xxx.207.16.35
เขียนเมื่อ 

สนใจ ต้องนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน ค้องทำอย่างไรบ้างครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเลอศักดิ์ที่แวะมาเยี่ยมครับ

การประเมินของโรงเรียนต้องศึกษาแนวทางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่าในแต่ละช่วงเวลา(ปี)เน้นจุดใด เราก็ต้องวางแผนปฎิบัติการและประเมินให้สอดรับทุกเรื่อง

จากการอบรมยกระดับผู้บริหารหลักสูตร(sp2)ให้ความสำคัญกับการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและแผนกลยุทธ์มากครับ มีทั้งให้pre และ post เป็นคะแนนตัดสินเกณฑ์การยกระดับเลยครับ