บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         :    รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2551

ชื่อผู้ประเมิน   :    นายเชาวลิต  พันถา

                   การประเมินโครงการ  ประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามระดับการประเมินด้านบริบท ( Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต ( Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 137 คน นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 2,640 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 2,640 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

               1.วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามรูปแบบการประเมิน(CIPP Model) (ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต) ประเมินการปฎิบัติงานโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์

                      1.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ การประเมืนโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการดำเนินงานโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

                                   1.1.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาสากล ด้าน สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                   1.1.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.44 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.25 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.50

                                   1.1.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.44 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                  1.1.4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.50

                                  1.1.5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหาร ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.14 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 88.33 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100

                                  1.1.6.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการ กลยุทธ์ข้อที 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ชัดเจนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 และสนองความจำเป็นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ด้านปัจจัย ความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมดำเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านกระบวนการดำเนินการครบทุกกิจกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60

                    1.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ การดำเนินงานผลลัพธ์เชิงคุณภาพการปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

                                   1.2.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาครฐานการศึกษาสากล โครงการที่ 1มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.24

                                  1.2.2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการดำรวชีวิตของนักเรียน โครงการที่ 6มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.64

                                  1.2.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู โครงการที่ 3 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.43

                                  1.2.4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.14

                                  1.2.5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหาร ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โครงการที่ 7 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.54

                                  1.2.6.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ผลผลิต  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โครงการที่ 4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.14

                         1.3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลผลิตผลลัพธ์เชิงคุณภาพการปฏิบัติโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2551 พบว่า

                              กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91

                              กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92

                              กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูมีค่าเฉลี่ย 3.85 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89

                              กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.02 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90

                              กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถระบบบริหารมีค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89

                              กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความสัมพันธ์-ชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.84 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93