16/5/49  11:35 am.

-คาบนี้ข้าพเจ้าได้รู้จักเวป Gotoknow ได้รู้จัก Blog ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนได้เรยนรู้การสร้าง Blog ได้เข้าร่วมชุมชน