ได้เรียนรู้การสร้างบล็อกใหม่  ได้รู้ว่าบล็อกคืออะไร ใช้ทำอะไร ได้รู้ว่าบล็อกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกับผู้อื่นได้  สามารถบันทึกความรู้เล่าเรื่องราวประจำวัน