วันนี้ไปเยี่ยมนิเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเซไลวิทยาคม และโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม ในเรื่องทำอย่างไรจึงจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจมากสำหรับครูเพราะครูทั้งสองโรงเรียนบอกว่านักเรียนของคุณครูเป็นเด็กบ้านนอก ไม่มีการสอบคัดเลือก สมัครแล้วได้เรียนเลย จะทำอย่างไรบ้างสอนอย่างเดียวก็แย่แล้ว จึงมีการพูดคุย ระบายเรื่องหนักใจ ระหว่างผู้นิเทศและครู จนครูสบายใจยอมที่จะรับฟังความคิดเห็น ผู้นิเทศจึงถามว่าคุณครูรู้ไหมเมื่อปีที่แล้วสอบผลการสอบO-Netม.3 ม.6 กลุ่มสาระใดอยู่ขั้นพอใจ หรือต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เงียบ... แล้วมีครูคณิตศาสตร์บอกว่าทุกกลุ่มสาระต่ำหมด ผู้นิเทศจึงถามต่อว่าแล้วเราจะทำให้สูงขึ้นได้อย่างไร  เงียบ...ผู้นิเทศถามต่อไปว่า ครูทุกคนในโรงเรียนรู้ผลการสอบในกลุ่มสาระที่ตนรับผิดชอบหรือยัง  เงียบ....เสียงหนึ่งตอบมาว่า ครูวิชาการรู้แล้ว  ผู้นิเทศพูดต่อไปว่า ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ใช่หน้าที่ของวิชาการโรงเรียน แต่เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนที่จะหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน หลังจากพูดคุยกันนาน ผู้นิเทศจึงได้เสนอแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงทั้งระบบโรงเรียน  ดังนี้

    1. ครูผู้สอนทุก / ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA, GPAX และ ผลสอบ O-Net , LAS ว่าผลการประเมินของโรงเรียนเป็นอย่างไร

   2. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

   3. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการในแต่ละกลุ่มสาระ

   4. ครูผู้สอนทุกคนย้อนกลับไปดูหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน และวัดประเมินผลให้ตรงสภาพจริงตามศักยภาพของผู้เรียน

  มั่นใจว่าหากครูทุกคนทำได้เช่นนี้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คะแนนสอบO-Net เพิ่มขึ้นแน่นอน

  ครูทุกคนให้สัญญาว่าจะดำเนินการให้ได้ แล้วเดือนตุลาคมพบกันอีกนะค่ะ