แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่าง

ประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นต้นไป

แผนการเรียนรู้ที่ 1  การประสมสระ  พยัญชนะภาษาอังกฤษ       เรื่อง  การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออกเขียนได้           เวลา  ......... ชั่วโมง

 
 

มาตรฐาน   1.1 :    เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน   จากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

                 ต 1.2 :    มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                 ต 1.3 :     เข้าใจกระบวนการพูด  การเขียน  และสื่อสารข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

สาระสำคัญ

          การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้  เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อการประสมสระ-พยัญชนะได้โดยอัตโนมัติเพราะเป็นทักษะอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยและผู้สนใจทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    นักเรียนสามารถเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษได้

2.    นักเรียนสามารถประสมสระ-พยัญชนะเป็นคำๆได้โดยอัตโนมัติ

สาระการเรียนรู้

1.    การเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษ

2.    การประสมสระ-พยัญชนะ

3 .   สามารถเขียนตามคำบอกได้ (Dictation)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

          Warm Up

1.  ให้นักเรียนฝึกออกเสียง เอ-แอะ  บี-เบอะ ซี-เคอะ จนถึงตัวแซด

(A-Z นั่นเอง)

2.    ถามว่าสระภาษาอังกฤษ 5 ตัวมีอะไรบ้าง (A  E  I  O  U  Y)

3.    เรามานำพยัญชนะและสระมาประสมกัน

          Presentation

4.    นักเรียนศึกษาตารางเทียบเสียงสระ-พยัญชนะภาษาอังกฤษจนครบหลักสูตร

       (ท้ายแผนการสอน)

5.    ครูแนะนำให้นักเรียนฝึกประสมสระ-พยัญชนะโดยเริ่มการเขียนชื่อนักเรียนเอง

6.    ต่อมาให้เริ่มประสมคำเริ่มจากคำง่ายๆสั้นๆ เช่น คำว่า  bat  rat  cat  corn etc.

          Practice

นักเรียนฝึกออกเสียงคำแต่ละคำ

7.    แบ่งนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่มเท่า ๆกัน

      a.      กลุ่มที่  1    ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ เช่น  b

      b.      กลุ่มที่  2    ฝึกอ่านออกเสียงสระ   เช่น  a

      c.      กลุ่มที่  3   ฝึกอ่านเสียงตัวสะกด   เช่น   t

รวมแล้ว  เป็นคำว่า  bat แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงสลับกันจนครบทั้งสามกลุ่ม

8.   นักเรียนฟังเพลงและฝึกร้องเพลง  A  B  C  หรือ ครูผู้สอนจะประยุคใช้ เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ    (ท้ายแผนการสอน)

คำแนะนำ คุณครูอาจจะ  ทำเป็นบัตรพยัญชนะ  บัตรสระ  บัตรตัวสะกด แล้วเล่นเป็นเกมส์ ประสมคำให้นักเรียนวิ่งหาคำของตัวเอง  จนกว่าจะได้เป็นคำๆ  เกมส์นี้สนุกค่ะ นักเรียนชอบมากๆเพราะได้ผ่อนคลายที่ได้วิ่งหาคำศัพท์ของตนเองค่ะ

     Production(ผลการประเมิน)

9.    นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ  (ท้ายแผนการสอน)

     Wrap Up(บทสรุป)

1.    นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชนิดของพยัญชนะ สระ  ตัวสะกด

2.    นักเรียนคัดตารางเทียบสระ-พยัญชนะ ลงในสมุด

      สื่อการเรียนการสอน

1.    บัตรพยัญชนะ  บัตรสระ  บัตรตัวสะกด

2.    เพลง  :    A  B  C

3.    แบบฝึกเสริมทักษะ

      การวัดและประเมินผล

การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการ  ดังนี้

1.    สังเกตการณ์ออกเสียงตัวสระ-พยัญชนะ

2.    สังเกตการณ์บอกชนิดและบอกชื่อตัวอักษร  การบอกคำ  การประสมคำ

3.    สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม

4.    ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ

การประเมินผล  ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ได้คะแนนจาก

การวัดผล ร้อยละ  80  ขึ้นไป

      สื่อที่ใช้ในการสอน

ความรู้เรื่องการเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ        

วิธีเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ให้สะกดคำภาษาอังกฤษตามเสียงอ่านในภาษาไทย อักษรตัวใดไม่ออกเสียงไม่ ต้องเขียนลงไป

ชวน = Chuan

พิพัฒน์ = Phipat

แดง = Daeng

จำลอง = Chamlong

ศักดิ์สิทธิ์ = Saksit

เอกพล = Ekkaphol

   
ตารางเทียบเสียงสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อเฉพาะ

ะ , -ั , -า = a

-ิ , -ี = i , ee

-ึ = u

-ื = ue , ua

-ุ = u /oo

-ู = oo / u

ริ = ri

รึ = ru

เรอ = rer

แ- = ae

เ-ีย= ia

โ-, เ-อ= o,oe

เ-ือ, -ัว = ua

เ- = e

ออ = o

ไ- ,ใ-, -ั ย = ai

เ-า= ao

-อย= oi, oy

เ-ย= oei, oey

-วย = uai, uay

-ำ = um,am

เ-ียว= iaw

เ-ิม=oem

เ-ือม=uam


ตารางเทียบพยัญชนะไทยกับพยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

"

K

ข,ค

"

Kh

"

Ng

จ,ฉ,ช,ฌ

"

Ch

ซ,ศ,ษ,ส,ทร

"

S

ญ,ย

"

Y

ฎ,ด

"

D

ฏ,ต

"

T

ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ

"

Th

ณ,น

"

N

"

B

"

P

ผ,พ

"

Ph

"

Bh

"

M

ฝ,ฟ

"

F

"

R

"

W

ล,ฬ

"

L

ห,ฮ

"

H

 

 

 

 

 

 


หลักการใช้ตัวสะกด

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ก ข

"

K

"

Ng

จ ช ฒ ด ต ถ ท ศ ษ ส

"

T

ญ ณ น ร

"

N

บ พ

"

P

"

L

"

M

"

W

 ตัวอย่าง

หยกฟ้า = Yokfa , บุหงา = Bungn , เฉลา = Chalao, ปราการ = Prakarn , รวงทอง=Ruangthon
ร้อยเอ็ด=Roi-Et , Roy-Et , วังน้อย = Wangnoi , ไทรย้อย=Saiyoy , เลย = Loei , Loey ,
ฉลวย=Chaluay , เพลิน=Phloen , สัญญา=Sanya , ฉวีวรรณ=Chawiwan , ดรุณี=Darunee ,
ปณิชา=Panicha , พิทักษ์=Phithak , โกสุมภ์=Kosum , นิพนธ์=Niphon , นิรันดร์=Niran ,
ประดิษฐ์=Pradit , วงศ์ทิพย์=Wongthip , ปากเกร็ด=Pakkret , เด่นชัย=Denchai , สมัย=Samai ,
สาหร่าย=Sarai , เสวก=Sawek , ปรางค์ศรี=Prangsri , กฤษณา=Kritsana , สัมฤทธิ์=Samrit ,
นฤมล=Narumol , หฤทัย=Haruthai , ชัยพฤกษ์=Chaiyaphruk , ฤกษ์ดี=Rerkdee, คลองเตย=Khlongtoey ,จันทบุรี=Chanthaburi , ครรชิต=Khanchit , ซับตะเคียน=Saptakhian ,
ลั่นทม=Lanthom , หนองแขม=Nongkhaem , สุรินทร์=Surin , คึกฤทธิ์=Khukrit ,
บานชื่น=Banchuen , รวยรื่น=Ruayruen , อุบลรัตน์=Ubolrat , อุไรวรรณ=Uraiwan , อุทัย=Uthai ,
อำภา=Umpha , อำนวย=Umnuay , กำพล=Kamphol , ธรรมศาสตร์=Thammasat ,
วิษณุกรรม=Witsanukam , ดิลก=Dilok , จำนง=Chamnong , ฉกาจ=Chakat , กิจจา=Kitcha ,
สำราญ=Samran , บุญชอบ=Boonchop , ประจวบ=Prachuap , นภดล=Nophadol ,
เกษม=Kasem , แววมยุรา=Waewmayura , ทองเกลียว=Thongkliaw , เฉลย=Chaloey

A : นักเรียนเลือกเสียงสระและพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

1

K ตรงกับพยัญชนะ

a. ข

b. ฆ

c. ก

d. ค

 

 

2

Kh ตรงกับพยัญชนะ

a. ค

b. ข

c. a and b

d. d

 

 

3

Ng ตรงกับพยัญชนะ

a. น

b. ฌ

c. นง

d. ง

 

 

4

Ch ตรงกับพยัญชนะ

a. ช,ฮ

b. ช,จ

c. ค

d. ฮ

 

 

5

D ตรงกับพยัญชนะ

a. ฎ

b. ค

c. ต

d. ท

 

 

6

ao ตรงกับสระ

a. เ-

b. -

c. เ - า

d. -

 

 

7

u ตรงกับสระ

a. ุ

b.โ-

c.  ออ

d. ะ

 

 

8

ia ตรงกับสระ

a. เอีย

b. เออ

c. อา

d. ี

 

 

9

E ตรงกับสระ

a. อี

b. เอะ

c. เอ

d. เออ

 

 

10

ai ตรงกับสระ

a. ไอ

b. เ-า

c. -า

d. เออ

 

 


B: ข้อใดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดได้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

11

สุริยา

a. Siriya

b. Curiyo

c. Shuriya

d. Suriya

 

 

12

กำแพง

a. Kumpang

b. Kampang

c. Kamphaeng

d. Khamphang

 

 

13

โกวิท

a. Gowit

b. Kowit

c. Korwit

d. Khowit

 

 

14

สรจักร

a. Sorachak

b. Sorajad

c. Saurajak

d. Soorachak

 

 

15

เดือนเด่น

a. Dumdaeng

b. Danden

c. Duenden

d. Daoden

 

 

16

กรรมาชีพ

a. Khamacheap

b. Kanmacheep

c. Kunmajeeb

d. Kumacheeb

 

 

17

ไตรภพ

a. Traiphop

b. Taipob

c. Thaiphob

d. Thaipop

 

 

18

คมขำ

a. Kamkham

b. Komkam

c. Khomkam

d. Khomkham

 

 

19

งามงอน

a. Ngaem Ngon

b. Nam Ngon

c. Ngam On

d. Ngam Ngon

 

 

20

อรอนงค์

a. On Anong

b. On Anongk

c. On Angk

d. Or Angk

 

 


C : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

คำตอบ Pre-test

คำตอบ Post-test

21

โสภี

 

 

22

แซฉั่ว

 

 

23

แม่แพร

 

 

24

ปัทมา

 

 

25

กชกร

 

 

26

สุรัสวดี

 

 

27

พรณรงค์

 

 

28

ดำรงค์ทรัพย์

 

 

29

ทรงธรรม

 

 

30

วาปีปทุม

 

 

D : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

1. ยาหยี

 

7. ปรัชญา

 

2. เพียงอุมา

 

8. บัณฑิต

 

3. กัญญารัตน์

 

9. อาณัติ

 

4. จงรักษ์

 

10. ประสงค์

 

5. ยุพิน

 

11. มานพ

 

6. พวงทอง

 

12. อวยชัย

 

E : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาโรมันที่กำหนดให้เป็นภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

1. Yanyong

 

7. Banyat

 

2. Lert

 

8. Chaba

 

3. Kwanjai

 

9. Sawaeng

 

4. Somphit

 

10. Thanom

 

5. Sakdech

 

11. Thasanee

 

6. Lamyai

 

12. Ngamying

 

 ตัวอย่างการผสมคำ

บางแสน = บ / า / ง / ส / แ / น = B / a / ng / s / ae / n = Bangsaen
วิเชียร = ว / - ิ / ช / เกีย / น = W / I / ch / ia / n = Wichian
ประเดิม = ป / ร / ะ / ด / เ -อ / ม = P / r / a / d / oe /m = Pradoem
ศักดิ์สิทธิ์ = ส / -ั / ก / ส / -ิ / ด = S /a / k /s / i / t = Saksit
เชิดไทย = ช / เ-อ / ด / ช / ไ -ย = Ch / oe / t / ch /ai = Choetchai

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
A - E - I - O - U - Y

สระ
ใช้ ตัวอย่าง
A
a      แอ     badminton  = แบดมินตัน
       อะ      aluminium   = อะลูมิเนียม
       อา      Chicago       = ชิคาโก
       เอ       Asia           = เอเชีย
       ออ      football      = ฟุตบอล
ar     แอ     arrow        = แอร์โรว์
       อา      bar            = บาร์
       ออ      ward         = วอร์ด
       เออ     Edward      = เอดเวิร์ด
are   แอ      mare          = แมร์
 หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์
aa     อา      bazaar       = บาซาร์
         แอ      Aaron        = แอรอน
ae      อี       Aegean = อีเจียน
         แอ     aerosphere = แอโรสเฟียร์
         เอ      sundae = ซันเด
aea    เอีย    Judaea = จูเดีย
aer    เออ     kaersutite = เคอร์ซูไทต์
ai      เอ       Spain = สเปน
        ไอ       Cairo = ไคโร
air     แอ      Bel Air = เบลแอร์
ao     เอา     Mindanao = มินดาเนา
au      อา     laugh = ลาฟ
         ออ     Augusta = ออกัสตา
         เอา     Bissau = บิสเซา
        โอ       Auger = โอเจอร์
         แอ      Laughlin = แลฟลิน
    
aw     ออ     lawernce = ลอว์เรนซ์
ay      เอ     Malay = มาเลย์
ayr     แอ   Ayrshire = แอร์เชอร์
E
e        อี    Sweden =  สวีเดน
         เอ    Lebanon = เลบานอน
          อิ    electronics  = อิเล็กทรอนิกส์
         เอะ   Mexico  =  เม็กซิโก
 er     เออ   Canberra = แคนเบอร์รา
         อา    Clerk  =  คลาร์ก
ere         เอีย   cashmere  =  แคชเมียร์
ea          อี      Guinea = กินี
              เอ     Dead Sea = เดดซี
              เอีย   Caribbean = แคริบเบียน
ear          แอ    Bear =  แบร์
              เอีย   gear =  เกียร์
               อา    Heart  = ฮาร์ต
               เออ   Pearl Harbour  = เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau          โอ    Beaufort  = โบฟอร์ด
               อิว    Beauty  =  บิวตี
ee            อี     Greenwich  =  กรีนิช
eer           เอีย   beer  =  เบียร์
ei             อี      Neit  =  นีล
               ไอ     Einsteinium  =  ไอน์สไตเนียม
               เอ      Beirut  = เบรุต
eir            แอ     heir  =  แอร์
               เอีย     Peirse =  เพียร์ส
               เออ     peirce = เพิร์ซ
eo            อี       people  =  พีเพิล
                เอ      Leominster  =  เลมินสเตอร์
                เอีย     Napoleon  =  นะโปเลียน
               เอียว    Borneo  = บอร์เนียว
eou           โอ      Seoul  = โซล
eu             อิว     leukemia  = ลิวคีเมีย
                ยุ       Europe = ยุโรป
                ยู       Euphrates  = ยูเฟรทีส
               เอีย     oleum =  โอเลียม
               อู        Reuben =  รูเบ็น
eur          เออ      fleur-de-lis = เฟลอร์เดอลีส์
ew           อิว       New York  =  นิวยอร์ก
               โอ       sew  =  โซว์
                อู       Andrew  =  แอนดรูว์
ey            เอ      Yardley  =  ยาร์ดเลย์
               อี       key  =  คีย์
I
i              อิ        King  =  คิง
               อี        ski  =  สกี
               ไอ      Liberia  =  ไลบีเรีย
ir             เออ     zircon  =  เซอร์คอน
               อี        Pamir  =  ปามีร์
ire           ไอ       Ireland  =  ไอร์แลนด์
               เออ, เอีย       Hampshire = แเฮมป์เชอร์, แฮมป์เชียร์
ia             เอีย      India  =  อินเดีย
ie             อี         riebeckite =  รีเบกไกต์
               เอีย       Soviet  =  โซเวียต
               อาย       pie = พาย
               ไอ         necktie =  เนกไท
ier           เอีย        glacier = เกลเชียร์
iew          อิว         view  = วิว
ion           เอียน     Union =  ยูเนียน
               อัน        lotion = โลชัน
iu            เอีย        aluminium = อะลูมิเนียม


O
o            โอ      Cairo =  ไคโร
              ออ     Tom  =  ทอม
              อะ      Washington  =  วอชิงตัน
              อู         To day  =  ทูเดย์
or           ออ      corruption  =  คอร์รัปชัน
              เออ     Windsor = วินด์เซอร์
ore          ออ      Thomas More = ทอมัส มอร์
              โอ       Ben More = เบนโมร์
oa           ออ      Broadway  =  บรอดเวย์
              โอ       Oakland  =  โอกแลนด์
              อัว       Samoa = ซามัว
oar          ออ       board  =  บอร์ด
oe           โอ       Joe  = โจ
               อู         Shoemaker  =  ชูเมกเกอร์
              เออ       goethite  = เกอไทต์
              อี          Phoenix =  ฟีนิกซ์
oer         เออ        oerlikon  = เออร์ลิคอน
oi            ออย      thyroid  =  ไทรอยด์
               อัว        chamois  =  ชามัวส์
oo            อุ         foot  =  ฟุต
               อู          wood  = วูด
               อะ        Bloodsworth =  บลัดส์เวิร์ท
oor           อัว       Moor  =  มัวร์
               ออ       door  = ดอร์
                โอ      Doorn = โดร์น
ou             เอา     counter  = เคาน์เตอร์
                 อาว     ground  =  กราวนด์
                 โอ       Boulder  =  โบลเดอร์
                  อะ      thermocouple =  เทอร์โมคัปเปิล
                  ออ      Gough  =  กอฟ
                   อุ       soup  =  ซุป
                   อู      Vancouver  =  แวนคูเวอร์
our               ออ    bournonite = บอร์โนไนต์
                   เออ    Melbourne  =  เมลเบิร์น
                   อัว     tour  =  ทัวร์
                   โอ      Mourne =  โมร์น
ow               โอ      bowling  = โบว์ลิง
                    เอา     Cowpens  =  เคาว์เพนส์
                    อาว     townhouse  =  ทาวน์เฮาส์
                    อู        Cowper  =  คูว์เปอร์
oy                ออย      Lloyd  =  ลอยด์


U
u                   อะ  Hungary  =  ฮังการี
                     อิว  Cuba  =  คิวบา
                     อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต
                     อู  Kuwait  =  คูเวต
                     ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม
                     อิ  busy  = บิซี
ur                  เออ hurricane  =  เฮอร์ริเคน
ure                 อัว  Sure  =  ชัวร์
                     เออ  lecture  =  เลกเชอร์
                     เอียว  Pure  =  เพียวร์
ua                  อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป
ue                  อิว  Tuesday  =  ทิวส์เดย์
                      อู  wuestite  =  วูสไทต์
ui                        อุ           fruit  =  ฟรุต
                           อู          juice  =  จูซ
                           อิ           circuit  =  เซอร์คิต
                          ไอ           Ruislip Northwood =  ไรสลิปนอร์ทวูด
uir                        อิว         Muir  =  มิวร์
uy                        ไอ         Schuyler  =  สไกลเลอร์
                           อาย        Guy =  กาย
Y
y                          อิ           Odyssey  =  โอดิสซีย์
                            อี           Syria  =  ซีเรีย
                           ไอ          cyclone  =  ไซโคลน
ye                        ไอ          rye  = ไรย์
yr                        เออ          Myrna  = เมอร์นา

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ
 พยัญชนะต้น  ตัวสะกดและตัวการันต์
ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ์
c+a ค cat = แคต ก cubic =  คิวบิก
+o  cone = โคน     
+u  Cuba =  คิวบา    
+r  crown = คราวน์     
+l   Cleo = คลีโอ     
c+e ซ cell =  เซลล์  ซ  Greece =  กรีซ
+i  cigar   = ซิการ์     
+y  cyclone = ไซ&l

c (ออกเสียง ช) ช glacier =  เก<