GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่าง

ประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นต้นไป

แผนการเรียนรู้ที่ 1  การประสมสระ  พยัญชนะภาษาอังกฤษ       เรื่อง  การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออกเขียนได้           เวลา  ......... ชั่วโมง

 
 

มาตรฐาน   1.1 :    เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน   จากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

                 ต 1.2 :    มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                 ต 1.3 :     เข้าใจกระบวนการพูด  การเขียน  และสื่อสารข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

สาระสำคัญ

          การประสมสระ-พยัญชนะเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอ่านออกเขียนได้  เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อการประสมสระ-พยัญชนะได้โดยอัตโนมัติเพราะเป็นทักษะอย่างหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยและผู้สนใจทั่วไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    นักเรียนสามารถเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษได้

2.    นักเรียนสามารถประสมสระ-พยัญชนะเป็นคำๆได้โดยอัตโนมัติ

สาระการเรียนรู้

1.    การเทียบเสียงพยัญชนะไทย-อังกฤษ

2.    การประสมสระ-พยัญชนะ

3 .   สามารถเขียนตามคำบอกได้ (Dictation)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

          Warm Up

1.  ให้นักเรียนฝึกออกเสียง เอ-แอะ  บี-เบอะ ซี-เคอะ จนถึงตัวแซด

(A-Z นั่นเอง)

2.    ถามว่าสระภาษาอังกฤษ 5 ตัวมีอะไรบ้าง (A  E  I  O  U  Y)

3.    เรามานำพยัญชนะและสระมาประสมกัน

          Presentation

4.    นักเรียนศึกษาตารางเทียบเสียงสระ-พยัญชนะภาษาอังกฤษจนครบหลักสูตร

       (ท้ายแผนการสอน)

5.    ครูแนะนำให้นักเรียนฝึกประสมสระ-พยัญชนะโดยเริ่มการเขียนชื่อนักเรียนเอง

6.    ต่อมาให้เริ่มประสมคำเริ่มจากคำง่ายๆสั้นๆ เช่น คำว่า  bat  rat  cat  corn etc.

          Practice

นักเรียนฝึกออกเสียงคำแต่ละคำ

7.    แบ่งนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่มเท่า ๆกัน

      a.      กลุ่มที่  1    ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ เช่น  b

      b.      กลุ่มที่  2    ฝึกอ่านออกเสียงสระ   เช่น  a

      c.      กลุ่มที่  3   ฝึกอ่านเสียงตัวสะกด   เช่น   t

รวมแล้ว  เป็นคำว่า  bat แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงสลับกันจนครบทั้งสามกลุ่ม

8.   นักเรียนฟังเพลงและฝึกร้องเพลง  A  B  C  หรือ ครูผู้สอนจะประยุคใช้ เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ    (ท้ายแผนการสอน)

คำแนะนำ คุณครูอาจจะ  ทำเป็นบัตรพยัญชนะ  บัตรสระ  บัตรตัวสะกด แล้วเล่นเป็นเกมส์ ประสมคำให้นักเรียนวิ่งหาคำของตัวเอง  จนกว่าจะได้เป็นคำๆ  เกมส์นี้สนุกค่ะ นักเรียนชอบมากๆเพราะได้ผ่อนคลายที่ได้วิ่งหาคำศัพท์ของตนเองค่ะ

     Production(ผลการประเมิน)

9.    นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ  (ท้ายแผนการสอน)

     Wrap Up(บทสรุป)

1.    นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชนิดของพยัญชนะ สระ  ตัวสะกด

2.    นักเรียนคัดตารางเทียบสระ-พยัญชนะ ลงในสมุด

      สื่อการเรียนการสอน

1.    บัตรพยัญชนะ  บัตรสระ  บัตรตัวสะกด

2.    เพลง  :    A  B  C

3.    แบบฝึกเสริมทักษะ

      การวัดและประเมินผล

การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการ  ดังนี้

1.    สังเกตการณ์ออกเสียงตัวสระ-พยัญชนะ

2.    สังเกตการณ์บอกชนิดและบอกชื่อตัวอักษร  การบอกคำ  การประสมคำ

3.    สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม

4.    ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ

การประเมินผล  ประเมินผลโดยถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ได้คะแนนจาก

การวัดผล ร้อยละ  80  ขึ้นไป

      สื่อที่ใช้ในการสอน

ความรู้เรื่องการเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ        

วิธีเขียนชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ให้สะกดคำภาษาอังกฤษตามเสียงอ่านในภาษาไทย อักษรตัวใดไม่ออกเสียงไม่ ต้องเขียนลงไป

ชวน = Chuan

พิพัฒน์ = Phipat

แดง = Daeng

จำลอง = Chamlong

ศักดิ์สิทธิ์ = Saksit

เอกพล = Ekkaphol

   
ตารางเทียบเสียงสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อเฉพาะ

ะ , -ั , -า = a

-ิ , -ี = i , ee

-ึ = u

-ื = ue , ua

-ุ = u /oo

-ู = oo / u

ริ = ri

รึ = ru

เรอ = rer

แ- = ae

เ-ีย= ia

โ-, เ-อ= o,oe

เ-ือ, -ัว = ua

เ- = e

ออ = o

ไ- ,ใ-, -ั ย = ai

เ-า= ao

-อย= oi, oy

เ-ย= oei, oey

-วย = uai, uay

-ำ = um,am

เ-ียว= iaw

เ-ิม=oem

เ-ือม=uam


ตารางเทียบพยัญชนะไทยกับพยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะไทย

ตรงกับ

พยัญชนะอังกฤษ

"

K

ข,ค

"

Kh

"

Ng

จ,ฉ,ช,ฌ

"

Ch

ซ,ศ,ษ,ส,ทร

"

S

ญ,ย

"

Y

ฎ,ด

"

D

ฏ,ต

"

T

ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ

"

Th

ณ,น

"

N

"

B

"

P

ผ,พ

"

Ph

"

Bh

"

M

ฝ,ฟ

"

F

"

R

"

W

ล,ฬ

"

L

ห,ฮ

"

H

 

 

 

 

 

 


หลักการใช้ตัวสะกด

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ถ้าสะกดด้วยพยัญชนะ

ใช้

พยัญชนะอังกฤษ

ก ข

"

K

"

Ng

จ ช ฒ ด ต ถ ท ศ ษ ส

"

T

ญ ณ น ร

"

N

บ พ

"

P

"

L

"

M

"

W

 ตัวอย่าง

หยกฟ้า = Yokfa , บุหงา = Bungn , เฉลา = Chalao, ปราการ = Prakarn , รวงทอง=Ruangthon
ร้อยเอ็ด=Roi-Et , Roy-Et , วังน้อย = Wangnoi , ไทรย้อย=Saiyoy , เลย = Loei , Loey ,
ฉลวย=Chaluay , เพลิน=Phloen , สัญญา=Sanya , ฉวีวรรณ=Chawiwan , ดรุณี=Darunee ,
ปณิชา=Panicha , พิทักษ์=Phithak , โกสุมภ์=Kosum , นิพนธ์=Niphon , นิรันดร์=Niran ,
ประดิษฐ์=Pradit , วงศ์ทิพย์=Wongthip , ปากเกร็ด=Pakkret , เด่นชัย=Denchai , สมัย=Samai ,
สาหร่าย=Sarai , เสวก=Sawek , ปรางค์ศรี=Prangsri , กฤษณา=Kritsana , สัมฤทธิ์=Samrit ,
นฤมล=Narumol , หฤทัย=Haruthai , ชัยพฤกษ์=Chaiyaphruk , ฤกษ์ดี=Rerkdee, คลองเตย=Khlongtoey ,จันทบุรี=Chanthaburi , ครรชิต=Khanchit , ซับตะเคียน=Saptakhian ,
ลั่นทม=Lanthom , หนองแขม=Nongkhaem , สุรินทร์=Surin , คึกฤทธิ์=Khukrit ,
บานชื่น=Banchuen , รวยรื่น=Ruayruen , อุบลรัตน์=Ubolrat , อุไรวรรณ=Uraiwan , อุทัย=Uthai ,
อำภา=Umpha , อำนวย=Umnuay , กำพล=Kamphol , ธรรมศาสตร์=Thammasat ,
วิษณุกรรม=Witsanukam , ดิลก=Dilok , จำนง=Chamnong , ฉกาจ=Chakat , กิจจา=Kitcha ,
สำราญ=Samran , บุญชอบ=Boonchop , ประจวบ=Prachuap , นภดล=Nophadol ,
เกษม=Kasem , แววมยุรา=Waewmayura , ทองเกลียว=Thongkliaw , เฉลย=Chaloey

A : นักเรียนเลือกเสียงสระและพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

1

K ตรงกับพยัญชนะ

a. ข

b. ฆ

c. ก

d. ค

 

 

2

Kh ตรงกับพยัญชนะ

a. ค

b. ข

c. a and b

d. d

 

 

3

Ng ตรงกับพยัญชนะ

a. น

b. ฌ

c. นง

d. ง

 

 

4

Ch ตรงกับพยัญชนะ

a. ช,ฮ

b. ช,จ

c. ค

d. ฮ

 

 

5

D ตรงกับพยัญชนะ

a. ฎ

b. ค

c. ต

d. ท

 

 

6

ao ตรงกับสระ

a. เ-

b. -

c. เ - า

d. -

 

 

7

u ตรงกับสระ

a. ุ

b.โ-

c.  ออ

d. ะ

 

 

8

ia ตรงกับสระ

a. เอีย

b. เออ

c. อา

d. ี

 

 

9

E ตรงกับสระ

a. อี

b. เอะ

c. เอ

d. เออ

 

 

10

ai ตรงกับสระ

a. ไอ

b. เ-า

c. -า

d. เออ

 

 


B: ข้อใดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดได้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

ตัวเลือก

Pre-test

Post-test

11

สุริยา

a. Siriya

b. Curiyo

c. Shuriya

d. Suriya

 

 

12

กำแพง

a. Kumpang

b. Kampang

c. Kamphaeng

d. Khamphang

 

 

13

โกวิท

a. Gowit

b. Kowit

c. Korwit

d. Khowit

 

 

14

สรจักร

a. Sorachak

b. Sorajad

c. Saurajak

d. Soorachak

 

 

15

เดือนเด่น

a. Dumdaeng

b. Danden

c. Duenden

d. Daoden

 

 

16

กรรมาชีพ

a. Khamacheap

b. Kanmacheep

c. Kunmajeeb

d. Kumacheeb

 

 

17

ไตรภพ

a. Traiphop

b. Taipob

c. Thaiphob

d. Thaipop

 

 

18

คมขำ

a. Kamkham

b. Komkam

c. Khomkam

d. Khomkham

 

 

19

งามงอน

a. Ngaem Ngon

b. Nam Ngon

c. Ngam On

d. Ngam Ngon

 

 

20

อรอนงค์

a. On Anong

b. On Anongk

c. On Angk

d. Or Angk

 

 


C : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ

ข้อ

คำถาม

คำตอบ Pre-test

คำตอบ Post-test

21

โสภี

 

 

22

แซฉั่ว

 

 

23

แม่แพร

 

 

24

ปัทมา

 

 

25

กชกร

 

 

26

สุรัสวดี

 

 

27

พรณรงค์

 

 

28

ดำรงค์ทรัพย์

 

 

29

ทรงธรรม

 

 

30

วาปีปทุม

 

 

D : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาไทยที่กำหนดให้เป็นภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

1. ยาหยี

 

7. ปรัชญา

 

2. เพียงอุมา

 

8. บัณฑิต

 

3. กัญญารัตน์

 

9. อาณัติ

 

4. จงรักษ์

 

10. ประสงค์

 

5. ยุพิน

 

11. มานพ

 

6. พวงทอง

 

12. อวยชัย

 

E : คำสั่ง : นักเรียนเขียนชื่อภาษาโรมันที่กำหนดให้เป็นภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาโรมัน

ชื่อภาษาไทย

1. Yanyong

 

7. Banyat

 

2. Lert

 

8. Chaba

 

3. Kwanjai

 

9. Sawaeng

 

4. Somphit

 

10. Thanom

 

5. Sakdech

 

11. Thasanee

 

6. Lamyai

 

12. Ngamying

 

 ตัวอย่างการผสมคำ

บางแสน = บ / า / ง / ส / แ / น = B / a / ng / s / ae / n = Bangsaen
วิเชียร = ว / - ิ / ช / เกีย / น = W / I / ch / ia / n = Wichian
ประเดิม = ป / ร / ะ / ด / เ -อ / ม = P / r / a / d / oe /m = Pradoem
ศักดิ์สิทธิ์ = ส / -ั / ก / ส / -ิ / ด = S /a / k /s / i / t = Saksit
เชิดไทย = ช / เ-อ / ด / ช / ไ -ย = Ch / oe / t / ch /ai = Choetchai

ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
A - E - I - O - U - Y

สระ
ใช้ ตัวอย่าง
A
a      แอ     badminton  = แบดมินตัน
       อะ      aluminium   = อะลูมิเนียม
       อา      Chicago       = ชิคาโก
       เอ       Asia           = เอเชีย
       ออ      football      = ฟุตบอล
ar     แอ     arrow        = แอร์โรว์
       อา      bar            = บาร์
       ออ      ward         = วอร์ด
       เออ     Edward      = เอดเวิร์ด
are   แอ      mare          = แมร์
 หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อาร์
aa     อา      bazaar       = บาซาร์
         แอ      Aaron        = แอรอน
ae      อี       Aegean = อีเจียน
         แอ     aerosphere = แอโรสเฟียร์
         เอ      sundae = ซันเด
aea    เอีย    Judaea = จูเดีย
aer    เออ     kaersutite = เคอร์ซูไทต์
ai      เอ       Spain = สเปน
        ไอ       Cairo = ไคโร
air     แอ      Bel Air = เบลแอร์
ao     เอา     Mindanao = มินดาเนา
au      อา     laugh = ลาฟ
         ออ     Augusta = ออกัสตา
         เอา     Bissau = บิสเซา
        โอ       Auger = โอเจอร์
         แอ      Laughlin = แลฟลิน
    
aw     ออ     lawernce = ลอว์เรนซ์
ay      เอ     Malay = มาเลย์
ayr     แอ   Ayrshire = แอร์เชอร์
E
e        อี    Sweden =  สวีเดน
         เอ    Lebanon = เลบานอน
          อิ    electronics  = อิเล็กทรอนิกส์
         เอะ   Mexico  =  เม็กซิโก
 er     เออ   Canberra = แคนเบอร์รา
         อา    Clerk  =  คลาร์ก
ere         เอีย   cashmere  =  แคชเมียร์
ea          อี      Guinea = กินี
              เอ     Dead Sea = เดดซี
              เอีย   Caribbean = แคริบเบียน
ear          แอ    Bear =  แบร์
              เอีย   gear =  เกียร์
               อา    Heart  = ฮาร์ต
               เออ   Pearl Harbour  = เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau          โอ    Beaufort  = โบฟอร์ด
               อิว    Beauty  =  บิวตี
ee            อี     Greenwich  =  กรีนิช
eer           เอีย   beer  =  เบียร์
ei             อี      Neit  =  นีล
               ไอ     Einsteinium  =  ไอน์สไตเนียม
               เอ      Beirut  = เบรุต
eir            แอ     heir  =  แอร์
               เอีย     Peirse =  เพียร์ส
               เออ     peirce = เพิร์ซ
eo            อี       people  =  พีเพิล
                เอ      Leominster  =  เลมินสเตอร์
                เอีย     Napoleon  =  นะโปเลียน
               เอียว    Borneo  = บอร์เนียว
eou           โอ      Seoul  = โซล
eu             อิว     leukemia  = ลิวคีเมีย
                ยุ       Europe = ยุโรป
                ยู       Euphrates  = ยูเฟรทีส
               เอีย     oleum =  โอเลียม
               อู        Reuben =  รูเบ็น
eur          เออ      fleur-de-lis = เฟลอร์เดอลีส์
ew           อิว       New York  =  นิวยอร์ก
               โอ       sew  =  โซว์
                อู       Andrew  =  แอนดรูว์
ey            เอ      Yardley  =  ยาร์ดเลย์
               อี       key  =  คีย์
I
i              อิ        King  =  คิง
               อี        ski  =  สกี
               ไอ      Liberia  =  ไลบีเรีย
ir             เออ     zircon  =  เซอร์คอน
               อี        Pamir  =  ปามีร์
ire           ไอ       Ireland  =  ไอร์แลนด์
               เออ, เอีย       Hampshire = แเฮมป์เชอร์, แฮมป์เชียร์
ia             เอีย      India  =  อินเดีย
ie             อี         riebeckite =  รีเบกไกต์
               เอีย       Soviet  =  โซเวียต
               อาย       pie = พาย
               ไอ         necktie =  เนกไท
ier           เอีย        glacier = เกลเชียร์
iew          อิว         view  = วิว
ion           เอียน     Union =  ยูเนียน
               อัน        lotion = โลชัน
iu            เอีย        aluminium = อะลูมิเนียม


O
o            โอ      Cairo =  ไคโร
              ออ     Tom  =  ทอม
              อะ      Washington  =  วอชิงตัน
              อู         To day  =  ทูเดย์
or           ออ      corruption  =  คอร์รัปชัน
              เออ     Windsor = วินด์เซอร์
ore          ออ      Thomas More = ทอมัส มอร์
              โอ       Ben More = เบนโมร์
oa           ออ      Broadway  =  บรอดเวย์
              โอ       Oakland  =  โอกแลนด์
              อัว       Samoa = ซามัว
oar          ออ       board  =  บอร์ด
oe           โอ       Joe  = โจ
               อู         Shoemaker  =  ชูเมกเกอร์
              เออ       goethite  = เกอไทต์
              อี          Phoenix =  ฟีนิกซ์
oer         เออ        oerlikon  = เออร์ลิคอน
oi            ออย      thyroid  =  ไทรอยด์
               อัว        chamois  =  ชามัวส์
oo            อุ         foot  =  ฟุต
               อู          wood  = วูด
               อะ        Bloodsworth =  บลัดส์เวิร์ท
oor           อัว       Moor  =  มัวร์
               ออ       door  = ดอร์
                โอ      Doorn = โดร์น
ou             เอา     counter  = เคาน์เตอร์
                 อาว     ground  =  กราวนด์
                 โอ       Boulder  =  โบลเดอร์
                  อะ      thermocouple =  เทอร์โมคัปเปิล
                  ออ      Gough  =  กอฟ
                   อุ       soup  =  ซุป
                   อู      Vancouver  =  แวนคูเวอร์
our               ออ    bournonite = บอร์โนไนต์
                   เออ    Melbourne  =  เมลเบิร์น
                   อัว     tour  =  ทัวร์
                   โอ      Mourne =  โมร์น
ow               โอ      bowling  = โบว์ลิง
                    เอา     Cowpens  =  เคาว์เพนส์
                    อาว     townhouse  =  ทาวน์เฮาส์
                    อู        Cowper  =  คูว์เปอร์
oy                ออย      Lloyd  =  ลอยด์


U
u                   อะ  Hungary  =  ฮังการี
                     อิว  Cuba  =  คิวบา
                     อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต
                     อู  Kuwait  =  คูเวต
                     ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม
                     อิ  busy  = บิซี
ur                  เออ hurricane  =  เฮอร์ริเคน
ure                 อัว  Sure  =  ชัวร์
                     เออ  lecture  =  เลกเชอร์
                     เอียว  Pure  =  เพียวร์
ua                  อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป
ue                  อิว  Tuesday  =  ทิวส์เดย์
                      อู  wuestite  =  วูสไทต์
ui                        อุ           fruit  =  ฟรุต
                           อู          juice  =  จูซ
                           อิ           circuit  =  เซอร์คิต
                          ไอ           Ruislip Northwood =  ไรสลิปนอร์ทวูด
uir                        อิว         Muir  =  มิวร์
uy                        ไอ         Schuyler  =  สไกลเลอร์
                           อาย        Guy =  กาย
Y
y                          อิ           Odyssey  =  โอดิสซีย์
                            อี           Syria  =  ซีเรีย
                           ไอ          cyclone  =  ไซโคลน
ye                        ไอ          rye  = ไรย์
yr                        เออ          Myrna  = เมอร์นา

ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
พยัญชนะ
 พยัญชนะต้น  ตัวสะกดและตัวการันต์
ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ์
c+a ค cat = แคต ก cubic =  คิวบิก
+o  cone = โคน     
+u  Cuba =  คิวบา    
+r  crown = คราวน์     
+l   Cleo = คลีโอ     
c+e ซ cell =  เซลล์  ซ  Greece =  กรีซ
+i  cigar   = ซิการ์     
+y  cyclone = ไซ&l

c (ออกเสียง ช) ช glacier =  เก<

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 288062
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 5
ความเห็น: 89
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (89)

คำแนะนำเพิ่มเติม

คำแนะนำ คุณครูอาจจะ ทำเป็นบัตรพยัญชนะ บัตรสระ บัตรตัวสะกด แล้วเล่นเป็นเกมส์ ประสมคำให้นักเรียนวิ่งหาคำของตัวเอง จนกว่าจะได้เป็นคำๆ เกมส์นี้สนุกค่ะ นักเรียนชอบมากๆเพราะได้ผ่อนคลายที่ได้วิ่งหาคำศัพท์ของตนเองค่ะ

โดยคุณครู กำหนดคำขึ้นมาเองค่ะ

เยี่ยมเลยครับ อยากย้อนเวลา มาเรียนรู้ด้วยคน ครับ

สวัสดีค่ะ อ.เจเจ

อาจารย์คะ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำพื้นฐานไม่ได้

น่าเป็นห่วงมากๆ กับการศึกษาไทย ดูได้จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการแต่ละครั้ง คำ

ศัพท์ง่ายๆยังนึกไม่ออก(น่าเป็นห่วง)นี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคและปัญหาค่ะ

หรือท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็น ที่แปลกแหวกแนวกว่านี้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

สุดยอดเลยค่ะ.... หนูก้เป้นครูอังกิดตัวน้อย ๆ ที่เกิดปัญหาอย่างนี้เหมือนกัน เด้กไม่อยากเรียนเพราะพวกเค้าคิดอยู่อย่างเดียวว่าอ่านไม่ได้ แล้วหนูจะนำเทคนิคดี ๆ นี้ไปใช้นะค่ะ.. คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีค่ะ คุณnupor_tpk

อนุญาตให้นำไปใช้ด้วยความยินดีค่ะ

ได้ผลแล้ว ขยายผลต่อไปได้เลยนะคะ

โชคดีค่ะ

มาชม

จะเอาไว้สอนลูกชายวัยซนด้วยละนี่

อิ อิ อิ

สวัสดีค่ะ อ.ยูมิ

นี่แหละค่ะพื้นฐานจริงๆ ของการอ่าน-และการเขียนภาษาอังกฤษ

ให้อ่านออกเขียนได้(พยัญชนะ-สระ-ตัวสะกด)

เช่น คำว่า corn (c-or-n)

เคอะ-สระออ-ตัวเอ็น(เสียง เนอะ น หนูนั่นเองค่ะ)

ภาษาอังกฤษดิ้นได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

โชคดีค่ะ

เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้วยครับ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ อ.small man

เมื่อประสมพยัญชนะ-สระ-ตัวสะกดได้แล้ว

ต่อไปทักษะก็จะเิกิดขึ้นเองค่ะ

และจะเขียนได้-อ่านเป็นโดยอัตโนมัติค่ะ

โชคดีค่ะ

ก็มีปัญหาเรื่องภาษาเหมือนกันอ่านพอได้แต่พูดไม่ได้ไม่รู้ว่าชาติจะพูดกับเขาได้มั่งไหมนะขอบพระคุณคุณครูมากนะค่ะที่ทำได้ได้พอรู้เรื่องได้บ้างอ่ะ

สวัสดีค่ะ คุณเล็ก

อยู่ที่การฝึกฝนค่ะ

หัดประสมคำศัพท์ หรือชื่อคนก่อนเป็นอันดับแรก

ตามพยัญชนะ สระ ตัวสะกดด้านบนค่ะ

เช่น คำว่า ปากเกร็ด = Pakkret (p=พยัญชนะ)(a=สระ)(k= ตัวสะกด)

(kr=พยัญชนะ)(e=สระ)(t=ตัวสะกด)เป็นต้น

คำศัพท์อื่นๆก็ใช้หลักการประสมคำแบบนี้แบบนี้นะคะ

โชคดีค่ะ

สมัยก่อนเรียนยากมากๆเลย สมัยนี้มีเทคนิคทำให้เรียนสนุกยิ่งขึ้น ทำใจแล้วไปเรียนอีกครั้งดีกว่า อิอิ

สวัสดีค่ะ คุณOnono

ดีมากเลยค่ะ

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

และจำเป็นในชีวิตการทำงาน

ขอให้สำเร็จนะคะ

ครูจิ๋วค่ะ

ขอถามนะคะว่าครูมีรับสอนหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณคุณณัฐฐิกานต์ที่ทำให้ได้รับความรู้จากบันทึกนี้ค่ะ

และขอบคุณสาระดีดีสำหรับครูภาษาอังกฤษ ป.3 ที่ต้องสอนเพราะความจำเป็นค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณครูจิ๋ว

สวัสดีค่ะ คุณณัฐฐิกานต์

มีรับสอนค่ะ

การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ(ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

มีช่องทางให้เีรียนรู้เยอะ เช่น เรียนรู้จากเพลง บทความ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

เทปบทสนทนาที่จำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วๆไป

และฯลฯ

สวัสดีค่ะ ครูอี้ด

ด้วยความยินดียิ่ง

ขอบคุณที่เข้ามาเยียมชมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครู

ช่วยให้คำแนะนำหน่อยได้ไม๊คะ คือมีน้องอยู่คนหนึ่งเค้ามีชื่อว่า "หน่อย" จริง ๆ แล้ว ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษน่าจะใช้ว่า "Noi" ก็พอจะได้ แต่เห็นเค้าใช้เป็น "Hnoi" คุณครูว่าควรเปลี่ยนเป็น "Nhoi / Noi" จึงจะดูดีและถูกต้อง

ขอบคุณในคำแนะนำค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุชาดา

"Nhoi = หน่อย / Noi = น้อย"

แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษกฎเกณฑ์ไม่ตายตัวนักหรอกค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

ขอบคุณครูจิ๋วนะคะ ได้อ่านผลงานข้างต้นแล้วนะคะ ถูกใจมากค่ะ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะ คุณสุชาดา

ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

เข้าใจง่ายขึ้นมากเลยคะขอบคุณคะ

สวัสดีค่ะ คุณเดือน

ดีใจด้วยค่ะที่เข้าใจ

เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัดดีครับ ครูจิ๋ว

ตือผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลย วันนี้คลิกในหากูลเกิลเจอผมเลยของครูจิ๋ว

กระผมขอนำไปศึกษา นะคับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณตั้ง

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำไปศึกษาค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ

โอโฮ! เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยคะ เป็นครูเหมือนกันคะ แต่ก็พยายามสอนอย่างที่คุณครูจิ๋วแนะแล้วนะคะ เด็กสมัยนี้เค้าไม่ค่อยสนใจ และก็คิดแต่ว่าในชีวิตประจำวันเค้าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่รู้จะเรียนไปทำไม เราบอกก็ไม่เชื่อว่าภาษาอังกฤษสำคัญ

จะพยายามนำวิธีการไปใช้อีกนะคะ

ขอบคุณครูจิ๋ว มากๆๆ ตอนนี้ก็อ่านภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆอยู่ ได้อันนี้ไปคงจะดีขึ้นเยอะค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณอุ้ย

ขอให้ครูอุ้ยสอนเด็กอย่างมีความสุขนะคะ

ให้นำไปใช้ด้วยความเต็มใจค่ะ

โชคดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณน้องนง

ดีใจด้วยนะคะ

ด้วยความยินดีค่ะ

เป็นเทคนิคที่ดีสำหรับผู้เริ่มเรียน ดีมากกกกคะ

สวัสดีค่ะ คุณคัมภีรพรรณ ศรีวีระพันธ์

ขอบคุณค่ะ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะคะ

โชคดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูหนูไม่รู้จักคุณครูหรอกนะค่ะ คือพอดีหนูอยากพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษออกหนูก็เลยมาเจอเว็บครูเข้านะค่ะ

คือหนูอยากจะสอบชิงทุนการศึกษาไปเรียนต่อทางด้านภาษาม.ปลายคะแต่ยังไม่มีใครรู้จุดประสงค์หนูหรอกคะถ้าครูมีอะไรดีๆก็นำมาบอกกันบ้างนะคะ(หนูอยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะแต่ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่า)

หนูลืมบอกไปค่ะหนูชื่อ บี ค่ะ(ชื่อน่ารักมั้ยคะ)อายุ 13 ปีคะ

หนูขอเป็นลูกศิยษ์ของคุณครูนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูญ.ณัชรินทร์ สุขพรรณ

ดีใจที่ได้รู้จักนะคะ

มีอะไรอีเมล์มาได้นะคะ

ด้วยความยินดีค่ะ ลูกศิษย์

สวัสดีครับคุณครูจิ๊ว ผมเป็นเพื่อนของบีนะครับ ผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูอีกคนนะครับ

ครูครับถ้าที่โรงเรียนครูมีการแข่งร้องเพลงไทยสากล หรือ ไทยลูกทุ่งครูโพสมาบอกผมด้วยนะครับ

(เพราะผมชอบร้องเพลง)ผมจะไปเเข่งและผมก็อยากร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นด้วยครับครูเชื่อไหมครับ

ว่าผมเป็นนักร้องของโรงเรียน สวัสดีครับรักและเคารพ

สวัสดีค่ะ ช.สุพรรณ แป้นสุวรรณ

"ผมก็อยากร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นด้วยครับครูเชื่อไหมครับ

ว่าผมเป็นนักร้องของโรงเรียน" ดีค่ะร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็น จะได้เก่งภาษาอังกฤษ

"ผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูอีกคนนะครับ" ได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะ

ได้ความรู้ดีมากค่ะน้องครูจิ๋ว สมัยพี่เรียนทำไมครูไม่สอนให้ละเอียดอย่างนี้บ้าง.....จะได้ไม่เป็นอย่างนี้..แบะ..แบะ

โอ้โห..คุณครูเยี่ยมทุกบันทึก...เลยนะคะ

ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ดีใจจังเลย

เท่าที่สอนนักเรียนมาได้ผลดีจริงๆค่ะ

สวัสดีค่ะ เราจะร้องเพลงได้เก่งได้อย่างไร มีดาวโหลดมั้ย ยินดีมากค่ะ สอนในระดับชั้น ม.1 เด็ก ๆ ไม่ค่อยเข้าใจ และเหมือนไม่ชอบเลย จึงคิดหาวิธีการสอนใหม่โดยใช้วิธีของคุณครู ไปใช้กับเด็ก มีความรู้สึกว่า เด็ก ๆ ปิดประตูใจสำหรับวิชานี้มาตั้งแต่ประถมเลย

จากครูหัวใจเกินร้อยแม้จะล้าเต็มที

สวัสดีค่ะ คุณไม่แสดงตน

ขอแนะนำเวปไซด์นี้ มีประโยชน์ สำหรับนักเรียนมากๆค่ะ

http://www.agendaweb.org/

โชคดีค่ะ

สวัสดีครับครูจิ๋ว

เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ น่าอิจฉาลูกศิษย์คุณครูจังเลย ปกติจะไม่ได้เรียนเรื่องการผสมคำอย่างนี้ก่อนจะเรียนมหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ ดร. เมธา สุพงษ์

คิดเอง ทำเอง

มีลูกศิษย์เยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะ

เป็นพื้นฐานการประสมคำนะค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ

สวัสดีครับครูจิ๋ว

เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ น่าอิจฉาลูกศิษย์คุณครูจังเลย ปกติจะไม่ได้เรียนเรื่องการผสมคำอย่างนี้ก่อนจะเรียนมหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ ดร. เมธา สุพงษ์

อาจารย์ ชัดเจนดีค่ะ(มีรูป) เม้นส์มากี่ครั้งก็ได้ค่ะ

ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ ค่อยคุยใหม่ค่ะ

ทำงานก่อนนะ อีเมล์มาก็ได้ค่ะ

หนูอยากเรียนตั้งแต่พื้นฐาค่ะ จะเรียนได้ป่าวค่ะ


ข้อมูลดีครับ จะให้ลูกๆเข้ามาอ่าน ศึกษาดูนะครับ เพราะตอนนี้เขาใช้แต่วิธีท่องจำศัพท์

เยี่ยมมากค่ะ...คุณครูมีวิธีดีๆ ในการฝึกดีมากค่ะ ขออนุญาตนำไปสอนักเรียนบ้างนะคะ  เพราะปกติแล้วเป็นครูสอนมัธยมค่ะ เมื่อย้ายโรงเรียนในช่วงที่รวมกันจึงได้มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสค่ะ เลยได้สอน ชั้นเด็กเล็กๆด้วยค่ะ ไปไม่ถูกเลยค่ะ (เคยต่อยอด) ขอขอบคุณมากค่ะ....เจอทางสว่างแล้วค่ะ

ผมอ่านไม่ค่อยได้เลยครับควรเริ่มอย่างไร

สวัสดีค่ะ คุณปุญยานัษฐ์  คุณต้อม  คุณปาริญ คุณอยากทำได้

ขอให้นำไปใช้อย่างมีความสุขและประโยชน์เกิดขึ้นกับนักเรียนให้มากที่สุดนะคะ

หนูอยากเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะครูจิ๋วรับสอนไหมค่ะ

พอได้แล้วเหลือแค่จำให้ได้

ดิฉ้นดีใจมากค่ะที่เปิดมาเจอคำแนะนำที่ดีแบบนี้ ต้องขอขอบคุณมากนะค่ะ


ขอเป็นลูกศิษครูอีกคนนะค่ะ

เป็นข้อมูลที่ดีคะ กำลังหาวิธีการที่จะทำให้นร อ่านภา่ษาอังกฤษ คิดว่าได้ความรุ้มากเรยคะ ขอบคุนมากๆๆเรยคะ

ขอบคุณมากคับสำหรับคำแนะนำดีๆคับ ผมจะจำและนำไปใช้ให้สำเหร็จคับ

จะลองนำไปใช้ดูนะค่ะ

เอ๊กซ์ซีเล้นซ์..ยอดเยี่ยมมากครับ อ่านแล้วเหมาะสำหรับทุกวัย..ผมเอง..พูดได้..อ่านออก เขียนได้..แต่ไม่เคย

เรียนแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน..คงจะสายไปแล้วที่เพิ่งมาพบตำราที่ดี..มิงกาลาบา..


ภาษาอังกฤษ ดี ดี

 

ตอนนี้รับนักเรียนประถม 1 มาสอนพิเศษคะ สังเกตุเห็นว่าน้องจะอ่านหนังสือตามหลังเพื่อน เลยให้ลองอ่านคนเดียว ปรากฎว่าน้องอ่านไม่ได้ มาขอวิธีการสอนจากครูคะ ขอบคุณคะ

ขอชื่นชม ท่าน อาจารย์มากนะค่ะ 

ที่แบ่งบันความรู้ให้กับคนอื่น ขอให้สิ่งดีๆกลับไปหา อาจารย์และครอบครัวนะ 

ขอบคุณสำหรับคนดีที่มีอยู่จริงค่ะ

เด็กๆเป็นแบบนี้เกือบทุกคนเลยสอนแล้วสอนอีกก็ยังไม่จำทำเป็นหูทวนลมเวลาสอบก็ตกเกือบทุกคน

หนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่เรียนไม่เก่งเพราะพื้นฐานทางภาษายังอ่อนอยู่(เด็ก กศน.)แต่ก็ยังอยากเรียนอังกฤษธุรกิจเพราะชอบอาจารย์มีเทคนิคในการจำให้แม่นๆมั้ยค่ะ(จำเป็นมั้ยที่สาขาที่จะเรียนมีแต่คนเก่งๆที่เรียนกันได้แล้วอย่างตัวหนูจะเรียนได้มั้ยคะ)การพูด การอ่าน การฟังและการเขียนยังอ่อนมากๆค่ะ

ขอเป็นลูกศิษย์อีกคนของอาจารย์แล้วกันนะคะ

สวัสดีค่ะครู คือหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษ มากๆเลยค่ะ หนูอ่านได้แต่หนูชอบแปลไม่ได้ค่ะ (นี่แหละค่ะคือหนูเครียดมาก) 

-หนูเรียงประโยคไม่ถูกค่ะครู ไม่รู้ว่าต้องเอาอันไหนขึ้นก่อน  (T_T) 

หนูต้องกลับไปเรียน ป.1 ใหม่ใช่มั้ยค่ะ  555 

#แต่ว่าพอมาอ่านของครูดูแล้วเนี่ยหนู หนูรู้สึกว่าหนูเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วค่ะ + +

คำว่าโรส มาย มิ้น เขียนเเบบนี้ป่าวครับ Rose my mied

อยากผสมคำ เป็นพอได้เข้ามาอ่านรู้สึกว่าเจอสิ่งที่ตามหาขอบคุณมากนะค่ะ

สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษนี้แต่เราไม่รู้ว่าจะเรียนด้วยวิธีไหน ขอคำแนะนำด้วยเพราะเราไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย และมีที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ไหนบ้าง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

อ่านแล้วหนูก็สนใจอย่าเรียนมากขึ้น แล้วก็อย่าเรียนไก้ลชี้ดด้วยค่ะ


ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์แบบนี้คะ ขออนุญาตนำไปสอนเด็กนะคะ 

ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องspell มากๆเลยคับผมมีเวลาอีกแค่สามเดือนเองคับผมต้องการติดต่อกับคุณมากขอบคุณมากๆนะคับ

ผมอยากอ่านออกเขียนได้ฟังรู้เรื่อง ของบคุณอาจารย์มากครับ มีอะไรจะแนะนำติดต่อ ได้ที่อีเมล นี้นะครับ ขอบคุณ

หนูทำงานเกี่ยวกับภาษาแต่ไม่รู้เรื่องเลย อยากอ่านออกเขียนได้พูดได้ควรทำอย่างไรค๊ะ ทุกวันนี้ต้องใช้แปรภาษาเป็นตัวช่วยตลอด ทุกคำ มีอะไรแนะนำหนูไหมค๊ะส่งมาทาง MAIL ได้ค่ะ เคลียดมาก

ชอบมากๆๆเลยค่ะขอบคุณนะค่ะ 

อย่างเก่งๆๆๆอะทามไงดี

ต้องการอยากเรียนพิเศษน่ะค่ะ จะได้มั้ยคะ

ขอบคุณค่ะ ไม่เก่งภาษาเลย อยากอ่านออกเขียนได้ กลุ้มใจมากๆค่ะ อาจารย์มีสิ่งดีๆแนะนำได้นะค่ะ ทางMailก็ได้ค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะความรู้ดีๆ

้่่เ้่เ่

่าา่า่้า่้า่้า

ขออนุญาตินำเนื้อหาไปทำสื่อการสอนน่ะครับ...

สนุกมากๆๆๆ ครับ

ผมได้ความรู้มากๆๆๆๆ ครับ

ดีจังนะ ครับ

ขออนุญาตนำไปใช้ในการสอนนะคะ

มีปัญหาเรื่องเด็กอ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ขอให้คุณครูมีความสุขมาก ๆ นะคะ

ที่ได้เผยแพร่วิทยาทาน ที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา

 

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ ดิฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่ ภาษาอังกฤษ แย่มากค่ะ โชคดี ที่มีอาจารย์ให้ความรู้ดีๆค่ะ

ขอบคุณสำหรับเว็บนี้

http://www.agendaweb.org/

ทำแบบทดสอบนี้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเรียนป.2-3เลย

ปัจจุบันอยู่ม.3 ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย

อ่านก็ไม่ค่อยเป็นผิดๆถูกๆเขียนก็ไม่ค่อยได้หลงๆลืมบ้าง

แต่จะพยายามตั้งใจกับภาษานี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ(จริงๆผมก็เก่งEnglishเหมือนกัน)

ถ้ามีเว็บดีๆแบบนี้ช่วยบอกก็ดีขอบคุณครับ

ตอนนี้กำลังเรียบเรียง เนื้อหา บทเรียนของคุณครู และปริ๊น มาศึกษา  จะลบความจำแบบผิดๆ การสอนมาแบบผิดๆ ของสมัยก่อนที่เราถูกสอนมาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง  จะนำบทเรียนของคุณครู  มาเริ่มจากสมองไม่ได้เรียนมาก่อน  แล้วเริ่มใหม่หมดเลยค่ะ

 

อายุ 30 แล้ว  จะสนใจใครจะว่า น่าอาย  สะกดคำไม่ได้  อ่านได้แต่แบบ คำที่จำมาหรือคุ้นเคย  แบบนี้แย่ค่ะ

 

* ปล. รบกวนขอคำแนะนำ  จากคุณครูนะคะ  ว่าควรเน้นตรงจุดไหน และแก้ไขยังไง  เป็นขั้นเป็นตอน

เพราะตอนนี้อยากเรียน ให้ได้  และจะสอนลูกค่ะ ลูกอยู่ป.4 เริ่มบอกว่า อ่านไม่ออก  มีปัญหาในการทำข้อสอบไม่ได้

 

เพราะสะกดคำไม่ได้ค่ะ  ทุกข์ใจมากเลย เป็นแม่ แต่ช่วยลูกไม่ได้เลย รบกวนคุณครู ขอความเมตาช่วยแนะนำขั้นตอน แต่ละจุดที่ควรจะไปค่ะ  จะทำตามและตั้งใจศึกษาเลยค่ะ   ขอบพระคุณมากค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน ตอนการส่งจดหมายทวงถาม

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงานตอนการส่งจดหมายทวงถามจะกล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการส่งจดหมาย หรือถ้าในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคหรือ อีเมลก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการพูดคุยระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ผู้จัดการกับเลขาฯ หรือแม้แต่เพื่อนพนักงานด้วยกันที่ขอความช่วยเหลือกันในเรื่องการส่งจดหมายก็เป็นไปได้เช่นกัน เช่นอาจให้ช่วยส่งจดหมายหรืออีเมลทวงถามเรื่องต่างๆไปยังคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจด้วยกัน เป็นต้น ดูตัวอย่างบทสนทนาดังกล่าวได้ที่ http://speakingenglishone.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงานตอนการส่งจดหมายทวงถาม (อาจารย์ณัฐเจ้าเก่า)

ผมเป็นนักเรียนตอนต้น อยู่ ม.2 ครับผมมาศึกษาเพือ เอาไปเรียนต่อครับจะได้คุยกับคน อังกฤษ ได้ครับ

ขอบคุณมากๆครับที่เอามาให้ผมศึกษา ขอบคุณรับ

ขอบคุณมากเลยค่ะ หนูจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและมาเป็นแนวทางในการเรียน

อาจารย์รับสอนไหมค่ะ ขอเมลด้วยค่ะสนใจมากๆๆค่ะ

ดีมากๆเลยคะ ดิฉันกำลังฝึกตัวเองตอนนี้ก็เริ่มอ่านออกเขียนใด้แล้ว เพราะเมื่อก่อนอ่านไม่ออกเขียนไม่ใด้ด้วย ขอบคุณอาจารย์นะคะ :)