มหาลัยชาวบ้าน เครือข่าย 3 ตำบล ลงพื้นที่ ตำบลบางจาก

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2548 เวลา 09.00 น.ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 คน ประกอบด้วย ทีมผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน คุณอำนวยทั้ง 3 พื้นที่ ทีมวิจัย มวล. และหน่วยการจัดการความรู้

กล่าวเปิดประชุม โดย คุณชะอ้อน จูเมฆา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ให้ชุมชนได้รับทราบ โดยมีตำบลนำร่อง 3 ตำบล (ตำบลท่าไร่ ตำบลบางจาก ตำบลมะม่วงสองต้น ) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ( งบซีอีโอ ) ให้ดำเนินการในระยะเวลา 6 เดือน

หลังจากนั้น คุณพัชณีย์ คุณอำนวย และเจ้าหน้าที่ พอช. ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่มาประชุมในวันนี้ เพื่อมาวางเป้าหมายของ ตำบลบางจาก ว่าต้องการจะไปอยู่ถึงจุดไหน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีคุณอำนวยประกบทุกหมู่บ้าน ให้กำหนดเป้าหมายของหมู่บ้าน โดยมีโจทย์คือ “ จะพัฒนาองค์กรการเงินและมีเครื่องมือที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างไร ” ให้เวลาในการหารือ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น ก็ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ เป้าหมายที่หมู่บ้านที่ต้องการ แล้วก็สรุปเป็นเป้าหมายของตำบลบางจาก มีดังนี้

1. มีกองทุนหมู่บ้าน มีการรวมเงินกันเป็นเครือข่ายและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินตำบล

2. จัดให้มีสวัสดิการระดับตำบล

3. มีที่ทำการเป็นหลักเป็นฐานถาวร

4. คณะกรรมการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่

5. ลดต้นทุนในการกู้ยืมเงินของสมาชิก ( เงินนอกระบบ )

6.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

7. กลุ่มมีความเข้มแข็ง

8. กรรมการและสมาชิกมีความรู้

9. ให้สมาชิกใช้เงินอย่างเกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์

10. มีการตรวจสอบ ทั้งกรรมการและสมาชิก

11. กรรมการทำงานตามบทบาทหน้าที่

12. มีสมาชิกในกลุ่มเพิ่ม

หลังจากที่ตำบลมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณพัชณีย์ ก็ได้ทำการนัดหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป เป็นที่ 19 กันยายน 2548 ณ.ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก และเรื่องที่เลือกจะเรียนรู้ในครั้งต่อไป คือ การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี โดยเรียนรู้จากกลุ่มการเงินของหมู่ที่ 7 ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนี้ และจะติดต่อเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เพิ่มเติม กับทีมคุณอำนวยและทีมผู้นำชุมชนด้วย

คุณญาโน มูณี นายก อบต. ตำบลบางจาก ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ อบต. และเป้าหมายการทำงานในการที่จะพัฒนาตำบลบางจาก

กล่าวปิดประชุมโดยคุณพัชณีย์ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง หลังจากนั้น ก็แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

พรเพ็ญ (พี่หญิง)
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

แล้วคงได้นำมาปรับใช้กับกะหรอของเราบ้างน่ะ... น้องรัตน์