บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๑๖,๘๔๐

๒๙,๗๐๐

๓๖,๐๒๐

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ

๘,๗๐๐

๑๑,๙๓๐

๑๕,๔๑๐

๑๘,๙๑๐

๒๙,๙๐๐

๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ำชั่วคราว

๗,๙๔๐

๘,๑๓๐

๑๒,๕๓๐

๑๒,๕๓๐

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

อันดับ

ครูผู้ช่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

คศ.๔

คศ.๕

 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

วิทยฐานะ

อัตรา (บาท/เดือน)

เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๕,๖๐๐*

๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชำนาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชำนาญการ

๓,๕๐๐

 

หมายเหตุ *ได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง โดยกำหนดเงินเดือนเฉพาะขั้นต่ำและขั้นสูงในแต่ละอันดับเงินเดือนไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารค่าตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดได้ยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดการเลื่อนเงินเดือนตามขั้นที่กำหนดอัตราเงินเดือนไว้ก่อนล่วงหน้า สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

วิพล นาคพันธ์ เรียบเรียง

๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๒