ท่าสักไดอารี่ วิจัยชุมชน (10) : สรุปโครงการภาค2

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     

       ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนในส่วนของการจัดการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การฉายภาพกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีส่วนเข้าไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันแรก เพื่อให้นักศึกษาได้คิดย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกที่โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจนมาถึงกระทั่งวันนี้


 

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

1. ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
2.  ทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด
3.  ขาดความกระตือรือร้น
4.  การนัดหมายไม่เป็นไปตามนัดมาสาย
5.  มาสาย ไม่ทันประชุม ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบว่าเพื่อนทำอะไรกัน ไม่รู้ว่าเขาแบ่งงานกันไปอย่างไร
6. สำรวจข้อมูลไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายไป
7.  หลังจากที่นำข้อมูลไปคีย์แล้วนำเอกสาร นำเอกสารคืนมาไม่ครบ ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการทำงาน
8.  เวลาการสำรวจข้อมูลน้อยเกินไป
9.  เวลาในการสัมภาษณ์น้อย

1.     ให้ความสำคัญกับการทำงานและตั้งใจทำงาน
2.     นักศึกษาควรมีระเบียบวินัยใจตนเองในการทำงานกลุ่มและต้องมีความรักและสามัคคีกัน
3.     นักศึกษาควรมีการติดตามผลที่ได้ทำมา เพื่อที่จักทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
4.     นักศึกษาควร มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
5.     ต้องมาแต่เช้า ให้ทันเวลา
6.     ควรติดตามงานเองไม่ควรรอแต่อาจารย์มอบหมายให้
7.     ควรจะติดสอบถามงานบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไร
8.     นักศึกษาควรรักษาเวลา หากมีการนัดพบกับอาจารย์ผู้สอน
9.     ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญกับการตรงต่อเวลามากขึ้น
10.  นัดหมายการแต่งกายให้พร้อมเพียงกัน จะได้ดูเป็นระเบียบ เป็นทีมงานด้วยกัน
11.  แบ่งหน้าที่กันว่าใครคอยสัมภาษณ์,จด,สังเกต
12.   แบ่งเวลาให้เพียงพอกับการไปเก็บข้อมูล
13.   รู้จักการบริหารเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด


                        โครงการนี้ก็มีโอกาสอันดีที่เรามีคนเข้ามา โครงการเดิมมีเงินแต่ไม่มีคน แต่โครงการนี้มีคนแต่ไม่มีเงิน นะครับ แต่ก็พิสูจน์ได้ว่า “คนสำคัญกว่าเงิน” ถึงสามารถทำโครงการจนถึงวันนี้ได้จนเกือบวันสุดท้าย …..............

 

 

 ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ฉันมิใช่ "ครู" ที่ดี แต่ฉันมีหัวใจที่ทำเพื่อ "ศิษย์" 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (0)