การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญของการสร้างความยั่งยืน Learning Organization is the key success of Sustainability Capital


การเขียนบทความนี้เกิดขึ้นมาเกิดมาจากการที่ท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดรมภ์ ได้เชิญอาจารย์ศิริลักษณ์ เมฆสังข์มาบรรยายให้นักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Ph.D.3 Innovative Management) ในเรื่อง “Qualitative Thesis ในหัวข้อ Organization Learning” และจากการบรรยายทำให้ผู้เขียนต้องการเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในการทำธุรกิจในปัจจุบันและสอดคล้องกับการทำวิจัยของอาจารย์ศิริลักษณ์ ดังนั้นเพื่อจะสนับสนุนลักการของการ “สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” ว่ามีประโยชน์อย่างไร และสามารถทำได้และมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรจะเป็นอย่างไร ผลของการสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผลต่อการบริหารทางธุรกิจอย่างไร เป้าหมายของผู้เขียนคือการนำกรณีศึกษาจากเรื่องจริงมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนความพยายามสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นให้เป็นรูปธรรมของท่านอาจารย์จีระ และสนับสนุนแนวทางการทำวิจัยของอาจารย์ศิริลักษณ์ ว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อองค์กรนั้น ๆ และต่อสังคม

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญของการสร้างความยั่งยืน

Learning Organization is the key success of Sustainability Capital

 

 

 

     การเขียนบทความนี้เกิดขึ้นมาเกิดมาจากการที่ท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดรมภ์ ได้เชิญอาจารย์ศิริลักษณ์  เมฆสังข์มาบรรยายให้นักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Ph.D.3 Innovative Management)  ในเรื่อง “Qualitative Thesis ในหัวข้อ Organization Learning และจากการบรรยายทำให้ผู้เขียนต้องการเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในการทำธุรกิจในปัจจุบันและสอดคล้องกับการทำวิจัยของอาจารย์ศิริลักษณ์  ดังนั้นเพื่อจะสนับสนุนลักการของการ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ว่ามีประโยชน์อย่างไร และสามารถทำได้และมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรจะเป็นอย่างไร ผลของการสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผลต่อการบริหารทางธุรกิจอย่างไร เป้าหมายของผู้เขียนคือการนำกรณีศึกษาจากเรื่องจริงมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนความพยายามสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นให้เป็นรูปธรรมของท่านอาจารย์จีระ และสนับสนุนแนวทางการทำวิจัยของอาจารย์ศิริลักษณ์  ว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อองค์กรนั้น ๆ และต่อสังคม

 

     กรณีศึกษานี้เป็นเรื่องจริงของการที่ผู้เขียนได้เป็น Coaching ของสององค์กรซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านของ IT และ Soft Ware มีองค์ประกอบคล้าย ๆ กันคือ มีบุคลากรอยู่ประมาณ 40 คนและมียอดขายประมาณ 100 ล้านบาท มีอายุของการก่อตั้งบริษัทประมาณ 10 ปี  และเกิดปัญหาคล้าย ๆ กันคือเผชิญปัญหาการถดถอยของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย,  การที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตการเงินของโลก , เผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะในทางโลกของ Digital ซึ่งทั้งเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, การเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ๆ  และจากปัญหาต่าง ๆ ที่มารุมเร้าก็ส่งผลให้เกิดยอดขายที่ตกต่ำลงอย่างมาก  อาจจะมากที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมาในหลาย ๆ ปี  ดังนั้นถ้าท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือสร้าง Innovation หรือ Innovative Management มาใช้ในการบริหารงานในปัจจุบันนี้  ท่านอาจจะต้องหายสาบสูญไปจากโลกแห่งความเป็นจริงนี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้  และองค์กรลักษณะเช่นนี้คือองค์กรที่ผู้บริหารระดับสูงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันที  เพราะถ้าไม่มีการทำอะไรอย่างรวดเร็วผู้บริหารทุกคนเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าความหายนะกำลังมาเยือน  และผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขวิกฤตทั้งหลาย  หรือ Coaching ที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างแท้จริงจะเห็นได้ทันทีว่า  อะไรคือกุญแจสำคัญของการที่จะช่วยให้เราสามารถยืนอยู่และต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ นี้ได้  คำตอบก็คือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั่นเอง (Learning Organization is the key success of Sustainability Capital)

 

     ผู้เขียนขอยกบางตอนของหนังสือ The Necessary Revolution by Peter Senge ใน chapter 1 “A Future Awaiting Our Choices” กล่าวไว้ว่า “ You see the larger imbalances and sense that major changes are needed. You may found it hard to see how all the problems fit together and to know exactly what you –and the organization you work in—can do to help. But you know these problems are important to you, and you genuinely want to contribute to addressing them.

 

     If that is true for you, welcome. You are the person for whom we have written The Necessary Revolution, and our highest hope is that it will help you in your work.

 

     "A Final World"  คุณจะอยู่รอดได้ต้องเป็น "มนุษย์พันธ์แท้" ที่ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ,องค์กรของตัวเองทำอะไร ,กำลังเผชิญกับปัญหาอะไรที่แท้จริง และต้องต้องเป็นผู้นำที่มีความพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ "The Necessary Revolution"  และต้องทำอย่างรวดเร็ว  ถ้าคุณเป็น "คุณจะเป็นความหวังสูงสุด ว่าคุณจะคงอยู่รอดได้"

 

     ถ้าเราจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองให้มากกว่านี้ก็จะยิ่งพบว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือหัวใจ  ของการแก้ปัญหา, การเผชิญปัญหาให้ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  และท้ายสุดก็จะได้คำตอบที่ตรงกันว่า การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร  ในกรณีที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ จะขอยืมขั้นตอนใน Research Organization Learning ของอาจารย์ศิริลักษณ์  เมฆสังข์มาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เขียนได้นำมาใช้ Coaching เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์ทั้งสองแห่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  และในปัจจุบันทั้งสององค์กรได้ผ่านพ้นจุดวิกฤตเรียบร้อยแล้ว  และหวังผลอย่างยิ่งที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง

 

ขั้นตอนเหล่านั้นคือ

1. Culture

2. Leader

3. Formal and Informal Learning

4. Strategy

5. Dynamic

6. Structure

สำหรับขั้นตอนที่ 1  Culture  

1.1ในสององค์กรนี้มีเรื่องที่เหมือนกันอย่างมากคือ การทำงานที่ดูจะเชื่องช้าไปหมด  สิ่งแรกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงและใช้เวลาพอสมควรที่พยายามทำให้ทุก ๆ คนเข้าใจคือ เราต้องเป็นองค์กรที่มี Speed ความรวดเร็ว

2.2 ต้องระดมความคิดจากทุก ๆ ส่วนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ใหม่ และพยายามสอนให้ทุก ๆ คนมี Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์ ต้องสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งใหม่ ๆ และทำให้เกิดเป็น Learning Culture

3.3 ต้องสร้างให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีความหวังและมีเป้าหมายที่ดีกว่าเดิม  เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ยอมรับสภาพของวิกฤตแล้ว  โดยที่ต้องใช้ทฤษฎี 3 วงกลมในเรื่อง กระตุ้นสิ่งแวดล้อมขององค์กร, สร้างขีดความสามารถของบุคลากร และนำเรื่อง Motivation แรงจูงใจมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อผลักดันแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย  และทำให้องค์กรมีความฮึกเหิมที่จะต่อสู้

 

สำหรับขั้นตอนที่ 2 Leader  เสมือนมีการเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นผู้นำในการ Driveองค์กร หรือการขับเคลื่อนองค์กร  แน่นอนผู้นำคนใหม่ต้องมี Speed ความรวดเร็ว, Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์ , Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติในด้านบวก และต้องมีทั้ง Innovation Capital and Innovative Management ที่สำคัญ Coaching คนนี้ต้องสามารถโน้มน้าวให้ผู้นำร่วมคนอื่น ๆ เห็นด้วยทั้งหมด (เพราะสถานการณ์เอื้ออำนวยให้คนอื่น ๆ ยอมรับได้มากขึ้นเพราะกำลังเกิดวิกฤตและยังไม่มีทางออกที่ดี)

ขั้นตอนที่ 3 Formal and Informal Learning ในธุรกิจ IT ทุก ๆ คนต้องเรียนรู้ตามตอนต่าง ๆ ,วิธีปฏิบัติ ,วิธีพัฒนาระบบงาน Soft Ware และอื่น ๆ อีกมากมายของบริษัทตลอดเวลา  เพราะในธุรกิจนี้มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงความรู้ของโลก Digital ซึ่งประเทศไทยและคนไทยอยู่ในธุรกิจนี้มากว่าสิบปีแล้ว  ในองค์กรเหล่านี้ทุก ๆ ส่วนงานต้องผลักดันให้บุคลากรมีการเรียนรู้ทั้ง Formal and Informal อยู่แล้วถึงจะทันสมัยพอที่จะทำงานต่อไปได้

สำหรับขั้นตอนที่ 4 Strategy กลยุทธ์ ในโลกของธุรกิจ Digital ทุก ๆ อย่างต้องชัดเจนและปฏิบัติได้จริง  โดยต้องนำทฤษฎี 2 R มาใช้คือ Reality รู้จริง มองความจริง และ Relevance ตรงประเด็น เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจจุดที่เป็นสาระสำคัญของอุปสรรค ปัญหา และแก้ให้ตรงประเด็นเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็วแข่ง กับเวลา  ซึ่งถ้าเรานำวิธีของทฤษฎี 4L’s ของท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดรมภ์มาเป็นกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้จะทำให้เราสามารถดำเนินการ  หรือการนำไปปฏิบัติ ( Implement) ให้เป็นจริงได้ง่ายคือ

1.    Learning Methodologies

            ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแบบเดิมอย่างสม่ำเสมอ

            ทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง

            สร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้สู่ความเป็นเลิศ

            สร้างให้รู้จักวิธีคิดและคิดอย่างเป็นระบบ

2.    Learning Environment

            สร้างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะกับการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ,หนังสือ หรือ Internet เป็นต้น

            สร้างให้เกิดบรรยากาศของความเป็นมิตรและความเป็นกันเอง ไม่ใช่ต้องการเอาชนะ หรือการทำให้เกิดหน้าแตก เป็นต้น

            ให้การยอมรับ ยกย่อง ชมเชยเมื่อเกิด Out Come จากผลการเรียนรู้

3.    Learning Opportunities

            ต้องพยายามพัฒนาให้มีการรับฟังกันและกันให้มากขึ้น  เพราะถ้ามีแต่คนพูดไม่มีคนรับฟังจะไม่เกิดโอกาสอะไรได้เลย

            ต้องพยายามให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ระหว่างกันเพื่อขยายผลและขยายโอกาสอย่างต่อเนื่อง

            การนำการสอน หรือการอบรมโดยการทำ Workshop จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

4.    Learning Communities

            ต้องทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นกับทุก ๆ ส่วนงานภายในองค์กรอย่างทั่วถึง

            ต้องทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก (แต่ต้องไม่ใช่คู่แข่งหรือการทำผิดจริยธรรม)

            สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากล่างขึ้นบนและบนลงล่างในทุก ๆ ระดับชั้นมีส่วนร่วมกันเป็น Team Learning

 

ขั้นตอนที่ 5 Dynamic ปัจจุบันการทำงานต้องคำนึงถึง Head Count จำนวนพนักงาน  เพราะพนักงานยิ่งมากค่าใช้จ่าย Fixed Cost ก็ยิ่งสูงโดยเฉพาะในวงการ IT เราต้องพยายามบริหารจัดการให้ในแต่ละคนสามารถทำงานได้หลาย ๆ Function  เนื่องจากธุรกิจนี้มีการให้บริการแบบ 24x7 และ 365 วัน หมายถึงการให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์และทั้ง 365 วัน  ดังนั้นการบริหารจัดการคนต้องเป็นระบบยืดหยุ่นในการทำงาน และการช่วยเหลือทำงานแทนกันได้เมื่อจำเป็น  และอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนงานเมื่อมีงานด่วนเข้ามาอยู่ตลอดเวลา สำหรับองค์กรด้าน IT มีความจำเป็นอย่างสูงที่จะต้องสร้างองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นตลอดเวลา Dynamic

ขั้นตอนที่ 6 Structure โครงสร้างองค์กร ในธุรกิจนี้คนเก่งก็ยังขาดแคลน  และคนที่มีความรู้เฉพาะหรือพิเศษก็มีการดึงตัวกันอยู่ตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ทั่วจนเป็น Culture ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรได้ด้วย  เพราะการที่มีการเรียนรู้ พัฒนาอย่างทั่งถึงทุก ๆ ส่วนจะสามารถสร้างตัวแทนรองรับงานได้อีกส่วนหนึ่ง  และสิ่งที่สำคัญ Leader ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และต้องปรับให้เข้ากับลูกค้าที่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ต้องปรับสภาพองค์กรให้คล่องตัวพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย

            เมื่อทำการปรับเปลี่ยนและแก้ไขจากวิกฤต มาสู่ความมั่นคงได้  Coaching ก็ Lead ต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนต่อไป  โดยการสร้างความร่วมมือจากทุก ๆ หน่วยงาน การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ และมีวิสัยทัศน์ Vision ร่วมพลังกันมาระดมสองเพื่อการวางแผนทำ Strategic Plan ของปีถัดไปล่วงหน้า  และเป็นแผนที่เกิดจากทุก ๆภาคส่วนจะได้เป็นที่ยอมรับ  และเป็นที่เข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน   และจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงในอนาคต 

 

เขียนโดย

ธนพล ก่อฐานะ

 

หมายเลขบันทึก: 286501เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2009 15:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญของการสร้างความยั่งยืน

Learning Organization is the key success of Sustainability Capital

เราสามารถทำได้จริง ลองทำดูนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี