การวิจัยและการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสุขภาพคนไทย


          ผมไปบรรยายเรื่องนี้ในงานประชุม  การวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ  ครั้งที่ 3 (จัดทุก ๆ 4 ปี)   เมื่อวันที่ 22 ส.ค.48   ได้บันทึกเสียงไว้เป็น Narrated Ppt.   ท่านที่สนใจติดต่อซื้อ CD ได้ที่ สคส.   ราคา 100 บาท   แล้วเอาไป copy ต่อได้ไม่หวงห้าม


                                                                                                วิจารณ์ พานิช
                                                                                                   22 ส.ค.48