Software กลุ่ม Spreadsheet

Software กลุ่ม Spreadsheet
Software  กลุ่ม Spreadsheet

Software  กลุ่ม Spreadsheet   คือ   โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ   ใช้ในการประมวลผลโดยซอฟท์แวร์ชนิดนี้ใช้ได้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข    และตัวอักษร  สามารถหาผลรวมได้ทั้งในลักษณะของคอลัมน์   หรือ  แถว โดยการ  บวก  ลบ  คูณ  หารกัน  เพื่อจัดเป็นค่าของอีกคอลัมน์หนึ่ง    นอกจากนี้   ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณยังสามารถพิมพ์ผลข้อมูลออกมาในรูปแบบของตารางและกราฟต่างๆ    เช่น   กราฟแท่ง  ( bar   charts )  ,  กราฟวงกลม  (  pie charts )  ,  กราฟเส้น  ( line  graph  )    ซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำเสนอรูปลักษณะของรายละเอียดข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง      ซอฟท์แวร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย   จึงได้เป็นโปรแกรมที่สำคัญอีกระบบหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล      การสรุปผลและการนำเสนอข้อมูล    ซอฟท์แวร์ประเภทนี้นิยมใช้กันมาก   ได้แก่   LOTUS  1-2-3,  Multiplan,  Supercale,  Visi  Trend   เป็นต้น

1. โปรแกรมสำเร็จรูป LOTUS  1-2-3  

ลักษณะการทำงานของ  LOTUS 1-2-3   ตามความหมายของชื่อ  โลตัส 1-2-3  คือ   ดอกบัววิเศษ 3  อย่าง  ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมโลตัส  1-2-3  สามารถทำงาน  ได้  3  ด้านได้แก่
1.  การคำนวณ    โดยทำงานด้านการคำนวณต่างๆได้
2.  การจัดเก็บข้อมูล    สามารถเก็บข้อมูลและนำมาจัดเรียง    หรือ ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องได้
3.  กราฟ   สามารถนำค่าของข้อมูลมาแสดงผลในรูปของกราฟแบบต่างๆได้


2.      Microsoft  Excel            

เป็นโปรแกรมประเภท    Spreadsheet   ที่มีความสารถด้านการคำนวณ  การวิเคราะห์ ทางสถิติ  และ สรุปผลในรูปของกราฟ  3 มิติ  เช่น  การทำบัญชีเงินเดือน     การทำสถิติผู้ต้องขัง    เป็นต้น
             วินโดว์ของ   Excel  จะมีตารางคำนวณเป็นหลัก  ส่วนประกอบอื่นๆ  เช่น  แถบเครื่องมือ, หน้าต่างงาน  ก็คล้ายกับโปรแกรมอื่นๆจะมีเพิ่มก็คือ  แถบสูตรคำนวณ   ซึ่งเป็นแถบลักษณะเฉพาะของ  Excel จะมีตารางคำนวณเป็นหลัก ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น แถบเครื่องมือ, หน้าต่างงาน (Task pane) ก็คล้ายกับโปรแกรมอื่นๆในชุด Office จะมีเพิ่มขึ้นมากก็คือ แถบสูตรคำนวณ (formula bar) ซึ่งเป็นแถบลักษณะเฉพาะของ Excel

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน software กลุ่ม spreadsheetความเห็น (0)