โครงการส่งเสริมการผลิตครู (สควค)สาขาวิทย์-คณิต

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้สำนักงาน กพ ประชาสัมพันธ์ข่าว โครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค) ระยะที่ 3 ( 2553-2560 ) แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ในประเทศฝรั่งเศส ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

1. ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค ระยะที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นครู เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและ ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู รวมระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ( 3 ภาคการศึกษา) โดยเน้น การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ตามที่โครงการ สควค. กำหนด และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เมื่อสำเร็จ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อปริญญาโท 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คือ www.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th/dpst2 หรือ เว็ปไซต์ อื่น ๆเช่น www.vcharkarn.com

ข่าวจากเว็บไซต์  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศส 
http://oeaparis.online.fr/article.php3?id_article=167&id_section=7