มนุษย์รู้จักการใช้สื่อการสอนมากว่า2000ปี เช่น การขีดเขียนบนพื้นทรายและผนังถ้ำระบบการเรียนการสอนใช้สื่อได้พัฒนาการตามความเจริญและสิ่งแวดล้อมของสังคมมนุษย์จากพื้นทราย   สู่ยุคกระดาษสา กระดานชนวน ชอล์ค และกระดานดำ สื่อสิ่งพิมพ์เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ สไลด์ เทป และวีดิทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานหลายด้าน ไม่ว่างานด้านบริหาร งานบริการทางการศึกษา  รวมทั้งช่วยในการเรียนการสอนซื่งเราเรียกกันว่า CAI (Computer Assisted Instruction)  ปัจจุบันบทบาทของคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้มีมากยิ่งขึ้นทวีคูณ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิวัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำให้เทคโนโลยีการเรียนการสอนพัฒนาการตามไปด้วย  จากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศน์โดยทั่วไป ไปสู่การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านจอภาพและการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอ (Powerpoint) รูปแบบ CAI บนแผ่น CD ระบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Resource Center)  รวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Learing Space ของค่าย Lotus และ Web Force    ของค่าย Cilicon Graphic ซึ่งทำการเรียนการสอนผ่านเว็บ สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอักษร ภาพ เสียง ภาพและเสียง วิดีโอ หรือสื่อผสม สื่อที่กล่าวนี้ จะต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์ ที่สามารถจัดเก็บและนำเสนอได้ด้วยคอมพิวเตอร์ นับจากนี้ต่อไปสื่อการสอนดิจิตอล (Digital Instruction Media) จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อการเรียน    การสอน