ความคาดหวังที่ได้รับจากการเรียน cai

ความคาดหวังของข้าพเจ้าในการเรียน วิชา CAI

1.แนวคิดทักษะกระบวนการในการสร้างสื่อ CAI

2. ขั้นตอนวิธีการสร้างสื่อ CAI

3. ทักษะในการใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อ CAI

4. การประเมินผลสื่อ CAI ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ผลที่ข้าพเจ้าได้รับ

1. แนวคิดทักษะกระบวนการในการสร้างสื่อ CAI

2. รู้วิธีในการสร้างสื่อ CAI อย่างเป็นขั้นตอน และ เป็นระบบ

3. สามารถใช้โปรแกรมในการสร้าง สื่อ CAI ได้ แต่ยังอาจไม่ชำนาญเท่าที่ควร ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติม

4. รู้จักการประเมินผลสื่อ CAI ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัครพล ทองเย้าความเห็น (0)