1.เราสามารถนำสื่อที่เรียนนำไปใช้กับที่ทำงานได้

2.นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานและสิ่อที่เราสนใจ

3.มีความรู้เรื่องสื่อการสอนเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมีความรู้ด้านสื่อต่างๆเลย