I M A G E ... ท่านรู้หรือไม่ คืออะไร

ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำวันเดียวได้ จะต้องค่อยๆ ขัดให้เงา โดยมีการทำในทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ โดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

 

คุณอ้วน ฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง แห่ง ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯว่ากันด้วยเรื่องคำย่อ (ภาษาอังกฤษ)

ก็เอาเรื่องของเขามาอีกละค่ะ

ตอนนี้เป็นเรื่องของคุณอ้วน ฉัตรลดา เล่าไว้ใน เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์กรมอนามัย ในบทเรียนของ นสส. รุ่น 3 ค่ะ

เธอเน้นจะให้เข้าใจในเรื่อง "ภาพลักษณ์องค์การ" (Corporate Image) ... วิชาการว่าไว้ว่า คือ ภาพรวมทั้งหมดขององค์การ ที่บุคคลรับรู้ จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ ความประทับใจ + ความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงาน หรือสถาบัน โดยการกระทำ หรือพฤติกรรมองค์การ การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และการประชาสัมพันธ์

ในคำว่า I M A G E ก็มีความหมาย คือ

I = Institute ... สถาบัน คือ ความน่าเชื่อถือ งามสง่า และสร้างความศรัทธา

M = Management ... คณะผู้บริหารต้องมีความชาญฉลาด มีความดีความงาม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

A = Action ... การกระทำต่อผู้บริโภคดีจริง ยอดเยี่ยมจริง คุณภาพล้นเครื่อง

G = Goodness ... ความดี ความงาม เป็นคนดีในสังคม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

E = Employee ... พนักงานเปรียบเหมือนฑูตในองค์กร ที่จะเสริมความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกับสังคม ... พนักงานเป็นกระบอกเสียงสำคัญ และเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร

และสรุปสุดท้ายได้สวยงาม ที่ว่า

ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำวันเดียวได้ จะต้องค่อยๆ ขัดให้เงา โดยมีการทำในทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ โดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

แอ่น แอน แอ๊น ... นี่ก็คือ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างภาพลักษณ์ให้กับสังคมไทยกันนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)