ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน

ป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ  มีสาระสำคัญคือ ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี  ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  หรือพื้นทีสาธารณประโยชน์ ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล

           อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ในอำเภอยายอาม อำเภอท่าใหม่ มีพื้นที่รวม 61,021 ไร่ ได้จัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีวีธีดำเนินการคือ จัดสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน มีความยาวประมาณ 1,600 เมตร ลดเลี้ยวเข้าไปในป่าชายเลน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบนิเวศนวิทยาป่าชายเลน ในรูปแบบ "พิพิธภันฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"  แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และกรมประมง

         จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทำให้รู้ว่า ป่าชายเลนมีคุณค่ามหาศาลในระบบนิเวศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล  มีพระอัจฉริยภาพสูงยิ่ง  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไม่สามารถบรรยายได้จนหมดสิ้น เนื่องในวาระ 60 ปีในหลวงทรงครองราษฎร์ ของพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อเเทคโนโลยีความเห็น (0)