ในการเรียนรายวิชานี้ผมได้ความรู้จากการเรียนมากมาย  ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ การเรียนรู้ทางการศึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู้ต่างๆ  นำไปสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ผมจะนำสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กให้มากที่สุด ครับผม