ได้ความรู้ในการทำงานด้วยโปรแกรม Flash และโปรแกรมAuthorware ซึ่งทำงานนำเสนอได้ชัดเจนกว่าpowerpoint แต่ยุ่งยากกว่า คิดว่าสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนได้ แต่ในงานของข้าพเจ้า ใช้ทำนำเสนองานสำหรับหน่วยงาน