การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่ได้จากการเรียนก็คือสามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการสร้าง CAI เรียนรู้การออกแบบบทเรียน

คาดว่าจะสามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ดีขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆได้

ได้อะไรจากการเรียนคือ

ได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบ

ไม่ได้อะไรจากการเรียนคือ

เนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์ในการทำ CAI มาก่อนจึงยังไม่ชำนาญในการออกแบบ CAI ได้เท่าที่ควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโยและสื่อสารการศึกษาความเห็น (0)