จากการเรียน CAI ได้รับความรู้ก่อนทำสื่อต้องมีการออกแบบสื่อ และการใช้โปรแกรมในการจัดทำ เช่นโปรแกรม Authorware, Flash ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้