Contact

คาดหวังอะรัยจากการเรียน

  งานสุดท้ายแล้วค่ะ  

ความคาดหวังในการเรียน

- ได้ศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น จากที่ปริญญาตรีเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงต้องการที่จะศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ

เรียนแล้วได้อะไร

- ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา เรื่องการทำ CAI , E-Learning และการทำงานวิจัยค้นคว้า เพื่อไปใช้ในงาน 

อะไรที่ไม่ได้

- ไม่มีค่ะ

แล้วจะไปทำอะไร

- จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 28439, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)