บทอาศิรวาท

                               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                                 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา

                                           ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

                                สรวมชีพประณตน้อม              อัญชลี

                        สมเด็จพระราชินี                            นาถเจ้า

                        มิ่งขวัญพระจักรี                             ปิ่นกษัตริย์ สยามเฮย

                        เคียงบาทพระผ่านเผ้า                      เทิดไท้ภักดีถวาย

                                 โดยเสด็จพระบาทเบื้อง           ผดุงไทย

                        คู่เดชพระทรงชัย                             ก่อเกื้อ

                        ประโยชน์สุขประชาใน                      ภูมิประเทศ

                        ดาลสุขดับทุกข์เอื้อ                         โอบอุ้มนิกรชน

                                  สืบสานราชกิจสร้าง               อเนกอนันต์

                        ขจรศัพท์กีรติสรรพ์                          เลิศล้วน

                        เพ็ญภาคพระทรงธรรม์                     หนุนเนื่อง นานนา

                        สนองพระปณิธานถ้วน                     ถ่องแท้น้ำพระทัย

                                  พระกมลพิสุทธิ์แล้                 เลิศงาม

                         ปวงราษฎร์ทุกเขตคาม                    แซ่ซ้อง

                         ประกาศเกียรติชูสยาม                     ลือเลื่อง พระเอย

                          สดับสาธุการก้อง                          โลกล้วนสดุดี

                                   ลุวโรกาสพ้อง                     เฉลิมพระชนม์

                          อวยพิพิธมงคล                             เพริศพร้อม

                           เกษมสุขสิริดล                             ทีฆ สวัสดิ์แฮ

                           ถวายอาศิรวาทน้อม                      บาทเบื้องบังคม

                                       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

                                คณะกรรมการบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์

                                             นางพิณสวรรค์ จินันทุยา    ผู้ประพันธ์