เลื่อนขั้นเงินเดือน

BUKON SPM18
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครู

การอนุมัติให้ข้าราชการครู ลาไปศึกษาและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

                   ก.ค.ศ.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 81 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม    

                      ซึ่งกำหนดไว้ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลนโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยแล้วแต่กรณีไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น

                จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รักความก้าวหน้าต้องการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อลาไปศึกษาต่อแล้วจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อสำคัญก็คือ เมื่อพัฒนาตนเองแล้ว ก็ต้องกลับมาพัฒนางานให้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้วย

 ****************

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลื่อนขั้นเงินเดือนความเห็น (2)

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มันก็ดีอย่างนี้แหละเนาะ

ความรู้ใหม่สมัยก่อน แป๊กขั้น.....อิอิ.อิ ใครคิดเรื่องต้องคิดแล้วคิดอีก  บางคนแค่ขออนุญาตไปศึกษาต่อก็ถูกเบรคเสียแล้ว  ขอบพระคุณ