TQF และ ก้าวต่อไปของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

JJ

เรียนรู้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน TQF คือ อะไร

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education , TQF:HEd)

เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

ระดับคุณวุฒิ

ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระกับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ

ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้

ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

 

หลักการสำคัญของ TQF

1.    เป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

2.    มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต

3.    มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน

4.    เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี

5.    มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง

6.    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ TQF

     นอกจากจะให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของ TQF ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว มีวัตถุประสงค์อื่นที่สำคัญอีก ดังนี้

1.    เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ

2.    เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ

3.    เพื่อนำไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดำเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา

 ข้อมูลจาก สกอ (คลิก)   

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#คุณภาพ#สกอ#jj#tqf#thailand qualification framework#learning outcomes#คุณวุฒิ

หมายเลขบันทึก: 282269, เขียน: 02 Aug 2009 @ 09:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ TQF ด้วยคนค่ะ

ขยันถอดบทเรียนจริงๆ (ททท.) เลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา ททท ทำทันที เพื่อจะได้มี Evidence Base ครับ

เขียนเมื่อ 

อืม ททท ทำทันที

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่ใบบุญ เป็นอย่างไรครับ คณบดี ฅนรุ่นใหม่ไฟแรง

ไอลดา
IP: xxx.157.71.245
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ ๆ ที่อาจารย์กรุณาแบ่งปันมาให้ ทำให้หนูมีกำลังใจในการที่จะคิด และทำอะไร ๆ ต่อเพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาตินี้ต่อไปแม้จะเป็นเฟืองเล็ก ๆ ก็ตาม

และขอเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

ไอลดา เจ๊ะหะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านไอลดา

  • ถึงหัวใจ จะเล็ก ขอให้เสริมด้วยสายใยแห่งความรัก และ ความตั้งใจ
  • เขาลูกใหญ่ ก็ ขุด ทะลุได้ครับ
  • ให้กำลังใจ ทั่วไทย ด้วย G2K ครับท่าน