เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ไม่ค่อยจะดูแลรักษาฟัน  คณะครูจึงจัดการแข่ง

ประกวดนักเรียนฟันสวยด้วยมือเรา        โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น     ตั้งแต่   อ.1-อ.2    ป.1-ป.3

และป.4-ป.6     และได้แต่งตั้งกรรมการนักเรียนมีรายชื่อต่อไปนี้    1.ด.ช.ธนธรณ์      เอกวุธ

2.ด.ช.จตุรพัฒน์     คงบัว     3.ด.ญ.สุวนันท์      พยัคมาก

นักเรียนชนะเลิศฟันสวยด้วยมือเราได้รับรางวัลไปคนละ   30   บาท