โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

ณัชชา
การทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์ นั้นมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วมาก เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้งานกันมากในระดับหนึ่ง และต่อมาได้มีการพัฒนา ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย และมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                           ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันและใช้ในการปฏิบัติงานของคนทั่วไปมากขึ้น จึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน และสนับสนุน   การเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันนี้ความต้องการทางด้านข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังมีการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น จึงต้องนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาองค์กร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนยังช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  จะช่วยตอบสนองการปฏิบัติงานของ      คณะ ครูให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดในด้านบุคลากร งบประมาณ และเวลาในการใช้งานเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ทำให้ภาระงานที่ทำการสอนประจำที่หนักอยู่แล้ว ได้รับผลกระทบแต่ขณะนี้ การสืบข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนนั้น ผู้บริหารและครูยังต้องรอผลการดำเนินงานสืบค้นข้อมูลของนักเรียนหรือสารสนเทศของโรงเรียนจากทางธุรการอยู่ ซึ่งเป็นการเสียเวลาที่บางครั้งอาจจะต้องรอข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ๆ ทำให้ส่งผลถึงงานอื่นอีกด้วย

ในอดีตที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล 10(อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ได้ประสบปัญหาความล่าช้า ในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบเก่า ที่ต้องรอการรวบรวมข้อมูลมาที่งานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงจัดพิมพ์เก็บรวบรวมไว้  ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปการสืบค้นข้อมูลและการรักษาข้อมูลจะทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลมิได้มีเพียง บุคลากรของโรงเรียนอีกต่อไป นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลเหล่านี้ก็ต่างต้องการเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการวางแผน

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาล 10(อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) จึงได้เสนอวิธีการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยการสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มีระบบฐานข้อมูลคลอบคลุมทุกส่วนงานของโรงเรียน มีความสามารถในการโต้ตอบผู้เข้าใช้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือมีรหัสผ่านสามารถสืบค้นและนำเอาข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการติดตั้งระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จะช่วยให้ครู อาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาในการ   รอคอยข้อมูลต่าง ๆ เป็นเวลานานอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนของ    ครู อาจารย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และความคิดเห็นของระหว่างบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงในโรงเรียน    

  ความสำคัญของการจัดทำโครงการ

ผลจากการจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศในโรงเรียน ด้วยการทำระบบฐานข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหาร และการเรียนการสอนในโรงเรียน ช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากรภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ลดขั้นตอนและเวลาในการสืบค้นข้อมูล สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ขอบเขตของการพัฒนาโครงการ

                            การจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) นั้น ได้มีการดำเนินการครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนประวัติ ผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงข้อมูลทะเบียนประวัติ บทบาทหน้าที่ของครู อาจารย์ในโรงเรียน โดยการเข้าทำงานในระบบนี้นั้น จะสามารถแสดงข้อมูลประวัติ ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนออกมาเป็นรายบุคคลหรือแสดงออกในภาพรวมของห้องเรียน ก็ได้ ซึ่งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังหรือที่ต้องการให้แสดงผลข้อมูลเฉพาะนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลที่มีอยู่ได้ โดยมีกรอบการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

              1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

                      โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) มุ่งศึกษาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้             

                            1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

                            1.2 ด้านข้อมูลสารสนเทศวิชาการ

                            1.3 ด้านการเงินและงบประมาณ

                            1.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและบุคลากร

              2. ประชากร

                            ประชากรที่เข้าร่วมและมีผลในการพัฒนาโครงการนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)  และผู้ปกครองของนักเรียน   โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน  คณะครู  27 คน  นักเรียน 701 คน บุคลากรอื่น 6 คน และผู้ปกครองนักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

2. เพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นสื่อกลางในการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศและความคิดเห็นระหว่างบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงในโรงเรียน

กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการ

                            ในการศึกษากรอบแนวคิดของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

นิยามศัพท์เฉพาะของโครงการ

             ในการจัดทำโครงการนี้ มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ  เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันจึงขอนิยามศัพท์ ดังนี้

                        1.  คอมพิวเตอร์ ( Computer)  หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ ที่สามารถกำหนดชุดคำสั่ง ( Programmed)  เพื่อให้เกิดการรับข้อมูลจากส่วนนำเข้า  ( Input Unit) แล้วนำมาทำการประมวลผล ( Processing) ให้เป็นสารสนเทศในส่วนแสดงผลลัพธ์ ( Output Unit) ที่เกิดประโยชน์และเก็บสารสนเทศเหล่านี้ไว้ในส่วนสำรองข้อมูล  ( Secondary Storage) ที่เราสามารถนำกลับมาใช้หรือปรับแก้ได้ตามต้องการ

                         2. ระบบเครือข่าย คือ การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกัน เพื่อต้องการให้ เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สามารถที่จะส่ง หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

                        3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการเว็บแก่ผู้ร้องขอด้วยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี ( HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บจะเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ ( Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก ( FireFox Web Browser) แล้วแจ้งชื่อที่ร้องขอในรูปของที่อยู่เว็บ ( Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator)

                      4 . ข้อมูล ( Data or Raw Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง ( Fact) ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นคำว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการเก็บรวบรวมไว้ และมีความหมายในตัวเอง

                     5 . สารสนเทศ ( Information) หมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวนการ

(Process) เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจความแตกต่างระหว่างข้อมูล ( Data or Raw Data) เราอาจเปรียบเทียบได้กับวัตถุดิบซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนใด ๆ

                    6 . เทคโนโลยี คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง

                   7 . เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งรวมแล้วก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า C&C

                   8 . อินเตอร์เน็ต ( Internet) มาจากคำว่า Interconnection Network หมายถึง "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบเดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถรับและส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟิก และเสียง เป็นต้น

 

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ

                        ในการจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยลำดับเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1 .   สภาพทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

2.  ความหมายของ ระบบเครือข่าย และเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.  แนวคิด / ทฤษฎีในเรื่องระบบเครือข่าย และเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.  ความสำคัญของการจัดทำระบบเครือข่ายและเว็บเซิร์ฟเวอร์

5.  องค์ประกอบของระบบเครือข่ายและเว็บเซิร์ฟเวอร์

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สภาพทั่วไป ของโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

                1.1 ประวัติโรงเรียน

                                                โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)  เดิมชื่อว่า โรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528     โดยนายณรงค์  วัชรโยธิน  นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีในขณะนั้น   โดยในช่วงแรกอยู่ในการบริหารและจัดการโดย โรงเรียนเทศบาล 4     (วัดบำรุงธรรม)  ครั้งแรกดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง   เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2528     โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล จำนวน  10  ห้องเรียน         มีนักเรียนแรกเข้า  240  คน   โดยมีนายวิชัย  นิมิตชัย  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

                                               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองสระบุรี ได้มีมติให้โรงเรียน เด็กเล็กก่อนวัยเรียนโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม) เนื่องจากอยู่ใกล้กับ โรงเรียนเทศบาล 2 มากกว่า มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 โดยมี นางสุภา สิทธิประภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                                             ต่อมาในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 2  ประจำปี   พ.ศ. 2534  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2534  เทศบาลเมืองสระบุรี มีความเห็นชอบให้จัดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) แทนโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาใน     ปีการศึกษา 2535  โดยมีนางอุมา วรรณมาศ  เป็นอาจารย์ใหญ่  จนถึงปัจจุบัน 

                                           ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2542 ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ขนาด 4 ชั้น 12  ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2550 ได้สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง และโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

                1.2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                                วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  สร้างสัมพันธ์ชุมชน

                1.3 พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความเป็นไทย มีความสุข ในสังคม

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความสามารถของตนเองมาพัฒนา การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

3 . ปรับปรุงระบบการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

                1.4 ชื่อสถานศึกษา

                                โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)

                1.5 วันสถาปนาโรงเรียน

                                21 พฤศจิกายน  2534

                1.6 ตราประจำโรงเรียน

                               

 

                1.7 ดอดไม้ประจำโรงเรียน

                                ดอกเฟื่องฟ้า

                1.8 สีประจำโรงเรียน

                                สีน้ำตาล

               1.9 คติพจน์ของโรงเรียน

                                เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์ พัฒนา

              1.10 ปรัชญาของโรงเรียน

                                สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺ ปตฺตา   การศึกษาทำให้เจริญงอกงาม

  1.11 อักษรย่อของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

คำสำคัญ (Tags)#โครงการ#โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรียนด้วยการทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server#การทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)

หมายเลขบันทึก: 281052, เขียน: 28 Jul 2009 @ 20:19 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 11:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)