ตัวอย่างผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ(18-19 ก.ค.52)

งานวิจัยมีหลายประเภท มีจุดมุ่งหมายและคำถามวิจัยที่แตกต่างกัน

        เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ได้ไปทำหน้าที่อาจารย์ในการสัมมนาเสริมนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนวิชา 24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ที่ มสธ. เมืองทอง นนทบุรี  ในการนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาได้นำผลงานวิจัยมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป จึงได้นำเสนอไว้ในที่นี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

กลุ่ม พัฒนาสื่อประกอบการสอน

1.   การพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปริศนา  พลหาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,2549)

2.   การสร้างนวัตกรรมสื่อภาพนูนประกอบกิจกรรมทางกายในการเรียนการสอนพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ทองย้อย เชียงทอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551)

3.   การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดจันทบุรี(เทวินทร์ พิศวง,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547)

4.   การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(จรัญ  ไชยศักดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540)

5.   การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกด้านกระบวนการ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อนงนาฏ ใบแสง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2545)

6.   การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ วิชาลูกเสือ เรื่อง การผูกเงื่อนและระเบียบแถว สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (สัณหกช สัมมาชีพ, มศว., 2549)

กลุ่ม พัฒนารูปแบบ/ระบบ/กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการสอน/วิธีสอน

1.   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(บังอร  ภานุสี,ม.ขอนแก่น, 2543)

2.   การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ญาดา มุมบ้านเซ่า,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546)

3.   การพันขาเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยสูงอายุที่รับการผ่าตัดบริเวณส่วนล่างของร่างกาย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์(วิริยา ถิ่นชีลองและคณะ, ม.ขอนแก่น  2546)

4.   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง(ปารมี สัมฤทธิ์สุทธิ์  มศว,2551)

5.   การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังขอผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี(ชลธิดา  สิมะวงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545)

6.   การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะและแผนที่ความคิด เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาลิสา พรหมหรรษ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2548)

กลุ่ม  การศึกษาเชิงบรรยาย การสำรวจ

1.   Autonomous Reading in a Foreign  Language Classroom(Wattana  klinchoo  ;  Victoria University of Wellington,1996)   : ศึกษาระดับความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในโครงการอ่านด้วยตนเองอย่างอิสระ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย

2.   Attitude and Knowledge of Physicians and Nurses  Toward Cancer Pain Management in Khon Kaen Hospital ( ปานใจ  อินพุ่ม และ มลิวัลย์ ภักดีนวล   โรงพยาบาลขอนแก่น  , 2008)

3.   การศึกษาปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด(มณฑา จำปาเหลือง, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)

4.   การศึกษาปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี( Chayanan Kohkaew;2004)    มุ่งศึกษาปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียนตามแนวคิดของ Flander (Flander Interaction Analysis System)

 

กลุ่ม ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์   พัฒนาตัวชี้วัด  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงาน

1.   A Study of Selected Factors  Affecting Perceived Science Classroom Climate  of Secondary School Student in Thailand(Ravewan  Sovajusstogul;  University of Missouri-Columbia;1979)

2.   ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย(ปรียาพร ชูเอียด,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2550)

3.   การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการถอดท่อหายใจ หลังการผ่าตัดสมอง ในโรงพยาบาลศิริราช(วรรณา ศรีโรจนกุล และ คณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล , 2551)

4.   การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง(ปาริชาติ  ตุลาพันธ์,  มสธ.,  2550)

 

กลุ่ม การวิจัยเชิงประเมิน  ศึกษาผล ปฏิกิริยาตอบสนองในเรื่องใด ๆ

1.   การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย( สุพัตรา สุขสันต์,  มสธ. , 2546)

2.   The Classroom as a learning Community?  Voices from  Postgraduate  Students at a New Zealand University( Chunying (Diane) Huang  ;    AUT  University)

 

   ขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา ที่นำผลงานวิจัยเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย คุณเกรียงศักดิ์ จูเลิศตระกูล   คุณสุธน  แท่นทรัพย์   รอ.หญิง วินิตา กุลสุขทวี   คุณสิริพร ประสานแก้ว   คุณศุภชัย สระพรหม  คุณสุนันทา นาคจู   คุณ ภัทิภา สุขโสภี  คุณสุภิญญา  ติวิรัช    คุณสุคนธรส เทียนวรรณ์   และ คุณจิรนันท์  นุ่นชูคัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยเพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนรู้ความเห็น (0)