ทฤษฎี X, Y, Z (ต่อ)

          ทฤษฎีบริหารแบบดั้งเดิมของ   Fredrick  W. Taylor (1910) เป็นอย่างไร? แตกต่างกับ ทฤษฎีแบบมนุษยสัมพันธ์ของ Elton Mayo (1932) อย่างไร? ทำไม Mc Gregor (1960) จึงอ้าง 2 ทฤษฎีข้างต้น ต้องรู้และเข้าใจดังนี้ครับ

          Frederick  W.Taylor (1856-1915) เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific management) Taylor เห็นว่าฝ่ายบริหารได้ละเลยการทำหน้าที่ของตนเอง และผลักภาระของวิธีการและผลผลิตให้แก่ฝ่ายแรงงาน เขากล่าวว่า ฝ่ายบริหารต้องทำงานด้านการวางแผน การจัดระเบียบองค์กร การควบคุม การกำหนดวิธีการ และงานอื่นเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมที่สุด Taylor ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้รับภาระในการต้องรับผิดชอบ หาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดให้กับกลุ่ม และควบคุมทุกคนทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เขาได้ประกาศแนวทางการบริหารงานเชิงวิทยาศาสตร์ ในหนังสือชื่อ  Principles of Scientific Management เมื่อปี ค.ศ. 1910

          Frederick W. Taylor ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้รับภาระในการต้องรับผิดชอบ หาวิธีการที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่ม และควบคุมทุกคนให้ทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

          Elton Mayo (1880-1949) เป็นนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม เป็นบิดา ของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ มีชื่อเสียงจากผลงานการศึกษา ฮอร์ธอร์น (Hawthorne studies) เป็นผู้ค้นพบทั้งขบวนการมนุษยสัมพันธ์ (Human relations movement) และสังคมวิทยา อุตสาหกรรม (Industrial sociology) ที่ Chicago ระหว่างปี ค.ศ. 1927-1932  โดยศึกษาด้วย การทดลอง  จากผลของแสงไฟฟ้าที่มีต่อผลผลิตของคนงาน การกำหนดช่วงเวลาในการหยุดพัก ที่แตกต่างกัน และศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม (Social Group) ในการทำงาน ผลการศึกษาพบว่า

- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสถานที่ทำงาน มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตน

- สภาพแวดล้อมในการทำงาน จะทำให้คนงานมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผลผลิต

- ความสัมพันธ์ของกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการมีผลต่อการปฏิบัติงานของคนงาน

- รูปแบบการบังคับบัญชา มีผลต่อการเพิ่มขวัญและกำลังใจของคนงาน

- ภาวะผู้นำ การสื่อความหมาย การมีส่วนร่วม มีบทบาทสำคัญในพฤติกรรมของ พนักงาน

Elton Mayo คือ นักวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างกันของคนผู้ทำงาน ความต้องการทางด้านสังคมและจิตใจ เป็นต้นกำเนิดแบบมนุษยสัมพันธ์

ทฤษฎีบริหารแตกต่าง ส่งผลต่อวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่าง และส่งผลต่อความแตกต่างของผลผลิต และผลลัพธ์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)