41. แฟ้มสะสมงานนักเรียน (STUDENT PORTFOLIO)

PoOmDeE
แฟ้มสะสมงานนักเรียน คือ การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนเอง หรือภายใต้การแนะนำของครู มาสะสมไว้อย่างเป็นระบบ โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและประเมินแฟ้มสะสมงานด้วยกัน

      การสอนในรายวิชา กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2552 ผู้เขียนมีความตั้งใจร่วมกับนักเรียน ที่จะได้จัดทำ "แฟ้มสะสมงาน" (portfolio) และแจ้งแก่นักเรียนไว้แล้วว่า สามารถเข้ามา download แนวทางและข้อมูลการทำแฟ้มสะสมงาน ได้ที่นี่  แฟ้มสะสมงานนักเรียน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ใครเข้ามาแล้ว แสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อ-สกุล ให้คุณครูทราบด้วยนะคะ  

     นอกจากนี้ ยังได้ลองหาข้อมูลแนวทางการทำแฟ้มสะสมงาน มาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้อีกด้วยคะ ลองอ่านดูเพิ่มความรู้ด้วยกัน

      แฟ้มสะสมงานนักเรียน(Student Portfolio) หมายถึง ที่เก็บหลักฐานผลงานของนักเรียน ที่ทำการสะสมงานอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความสามารถ พัฒนาการ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชาเรียน ยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของนักเรียนด้วย 

    แฟ้มสะสมงานของนักเรียน  เป็นการประเมินผลย่อยมากกว่าประเมินผลสรุปรวม จึงควรมีลักษณะดังนี้  

1. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายการต่าง ๆ ในแฟ้มสะสมงาน

2. ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกตัดสินผลงาน

3. มีหลักฐานแสดงผลการประเมิน

จุดเด่นของแฟ้มสะสมงาน

1. เพิ่มแรงจูงในในการเรียนของนักเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์

2. พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับสูงแก่นักเรียน

3. พัฒนาทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้งานสำเร็จ

4. เป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม

5. แสดงพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงตลอดเวลา

6. วัดความสามารถของนักเรียนได้หลายด้าน

7. นักเรียนมีความสุขในการทำแฟ้มสะสมงานของตน

8. งานทุกชิ้นสามารถเขียนชื่อ วัน เดือน ปี ได้

9. การประเมินจากแฟ้มสะสมงานเป็นการเปิดเผยตรงไปตรงมา

10. แฟ้มสะสมงามสามารถนำผลงานมาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียนอาจมีรูปร่างอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บสะสม โดยยึดหลักการใช้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

ส่วนที่ 1   คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว เก็บรายจุดประสงค์การเรียนรู้ ชิ้นงาน งานที่ทำในห้องเรียน ซึ่งครู และนักเรียนร่วมกันคัดเลือก

ส่วนที่ 2   ตัวบ่งชี้ประกอบงาน แบบรายงานแสดงรายละเอียดของงาน จำนวนหนังสือที่อ่าน เวลาที่ใช้ในการ ทำงาน คะแนนจากแบบทดสอบ การบ้าน แบบสำรวจรายการของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับงาน/วิชาของ นักเรียน

ส่วนที่ 3   เกณฑ์การตัดสินแฟ้มสะสมงาน และข้อมูลประเมินของครู ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่น ๆ รวมทั้งภาคผนวก(ถ้ามี)

การใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน

แฟ้มสะสมงานนักเรียนสามารถนำไปใช้ประเมินนักเรียนโดยตรง และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. สะท้อนให้เห็นความคิดของนักเรียน ให้รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง

2. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ โดยพยายามให้นักเรียนได้นึกถึงคำถามต่าง ๆ เช่น อะไรส่งเสริมให้งานที่นักเรียนทำกลายเป็นงานชิ้นเอก เป็นต้น

3. นักเรียนสามารถนำแฟ้มสะสมงานของตนไปอภิปรายกับเพื่อน ๆ เพื่อประกาศถึงความสำเร็จ และแลกเปลี่ยน ความคิดเกี่ยวกับผลงานในอนาคต

4. นักเรียนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่าง ถูกต้อง

5. ผลงานในแฟ้มสะสมงามนำไปจัดนิทรรศการ และสามารถเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงานของผู้ปกครอง นักเรียน

ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน

1. การวางแผนการจัดทำ (Project)

2. การเก็บรวบรวมผลงาน (Collect)

3. การคัดเลือกงานหรือหลักฐาน (Select)

4. การแสดงความคิดเห็๋นหรือความรู้สึกต่องาน (Interject)

5. การตรวจสอบความสามารถของตน (Reflect)

6. การประเมินผลงาน (Inspect)

7. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลงาน (Perfect)

8. การปรับเปลี่ยนผลงาน (Connect)

9. การจัดระบบของแฟ้มสะสมงาน (Inject / Eject)

10. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (Respect)

การจัดทำแฟ้มสะสมงานอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บางขั้นตอน  ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมผลงานหรือหลักฐาน , การคัดเลือกผลงาน , การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก และการประเมินผลงาน

      นอกจากนี้ ยังมี แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรียน อื่นๆ ที่น่าสนใจเข้าไปศึกษาดู

   ข้อคิดในการทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
     ในการคัดเลือกชิ้นงานหรือผลงงานมาลงหรือใส่ในแฟ้มไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้น แต่ให้พิจารณาคัดเลือกงานที่เราคิดว่าดีที่สุดในแต่ละด้าน ด้านละ1-2 ชิ้นก็ได้ ถ้ามีผลงานหลายด้านมันก็จะเป็นการบอกว่าเรามีความสามารถหลายด้านนะ ถ้าใครไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด หรือกิจกรรมอะไรเลย เพราะไม่ชอบหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม มันก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร
     โรงเรียนหรือที่ทำงานหลายแห่ง เขาใช้แฟ้มสะสมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับสมัครเข้าเรียนหรือทำงาน เช่น โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ปรากฎว่ามีนักเรียน 2 คนที่คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยนสูสีกัน แต่รับได้เพียงคนเดียวสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือแฟ้มสะสมงานของนักเรียน เขาก็จะพิจารณาว่า ใครที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน ถนัดกว่ากัน เช่น เด็กหญิง ก อาจจะได้เกรดเฉลี่ย 3.6 แต่ไม่มีผลงานทางด้านการประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลย อีกคนเกรดเฉลี่ย 3.4 แต่มีการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดเรียงความวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับบ้างแต่มันก็เป็นการยืนยันความสามารถของเรามากกว่าการที่เราจะไปพูดให้เขาเชื่อหรือฟังเพราะไม่มีน้ำหนักเท่ากับหลักฐานที่ปรากฎ

     เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว  นักเรียนที่น่ารักของคุณครู และผู้ที่สนใจ ไม่ทำ...แฟ้มสะสมผลงานของตนเอง ไม่ได้แล้วละคะ... ลงมือทำกันเลยดีกว่า...ใช่ไหมคะ

^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"

คำสำคัญ (Tags)#portfolio#แฟ้มสะสมงาน#student portfolio#แฟ้มสะสมงานนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 278297, เขียน: 20 Jul 2009 @ 09:53 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 45, อ่าน: คลิก


ความเห็น (45)

นางสาว ทิพวรรณ์ วงลำ
IP: xxx.175.78.68
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์คนสวยดิฉัน นางสาว ทิพวรรณ์ วงลำ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19

ขอรายงานตัวค่ะ

นาย สุริยา จิตรผ่อง
IP: xxx.175.78.68
เขียนเมื่อ 

ผมนายสุริยา จิตรผ่อง รายงานตัวครับผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แม่ครูเกษรคนสวยประจําใจของหนู

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะที่หนูจะได้เรียนกับแม่ครูคนสวย แม่ครูเป็นครูคนแรกที่หนูรู้จัก

ตั้งแต่หนูย้ายเข้ามาเรียนที่นี้และยังเป็นแม่ครูประจําชั้นของพวกเรา 6/2 มาตลอด

หนูรู้ว่าบางครั้งแม่ครูคงจะเบื่อพวกเราเต็มทนบางครั้งเข้าเรียนพบหน้ากันเป็นอันต้องบ่นทุกทีแต่หนูก็ไม่เคยรําคาญ แต่ก็มีเบื่อบ้างเวลาที่แม่ครูสั่งทําโน่นทํานี่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะหนูรักแม่ครู

เขียนเมื่อ 
 • ขอบใจลูกศิษย์ ที่น่ารักของคุณครู ที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันคะ
 • ขอบใจอีกครั้งสำหรับคำชม และ
 • ขอบใจสำหรับความคิดเห็นที่คุณครูจะนำไปพิจารณาปรับปรุงตัวเอง
 • ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะ
 • ถือผิดเป็น "ครู" เพื่อสอนให้คนเราทุกคนพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามที่สังคมที่เราอยู่...คาดหวังมากขึ้น
 • -_-
นุ๋งนิ๋ง
IP: xxx.26.70.155
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะ

ดิฉันกำลังเรียนอยู่ชั้นมอหกกำลังมองหาตัวอย่างการทำแฟ้มอยู่พอดีค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ลักษณา
IP: xxx.123.51.105
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูมากเลยนะค่ะ

คิดอยู่ว่าจะเริ่มยังไงดี

ขอบคุณอีครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • หวัดดีคะ นุ๋งนิ๋ง และ ลักษณา
 • ครูดีใจคะ ที่บันทึกนี้ เด็กๆ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง
 • นี่เป็นเพียงข้อแนะนำและตัวอย่างนะคะ นักเรียนต้องสามารถประยุกต์ไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
 • การจัดทำให้แฟ้มมีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ และสามารถบ่งชี้คุณลักษณะที่พิเศษของตัวเราได้นั่น อยู่ที่ "ฝีมือ" ของแต่ละคนคะ
 • เริ่มจากการที่เราลงมือเริ่มรวบรวมสิ่งที่เรามีอยู่ และนำเสนอออกมาให้ได้
 • เท่านี้ ...เป้าหมายที่เราตั้งไว้ จะไปไหนเสีย... จริงไหมคะ
นายเกียรติศักดิ์ วิสัทธา
IP: xxx.175.78.68
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับอาจารยืที่ปรึกษา 6/2

ขอขอบคูณสำหรับแนวทางที่อาจารย์มีให้นะครับ

ผมจะได้นำแนวทางที่อาจารย์มีมาให้นี้นำไปใช้ปรัโยชน์ครับ

ขอบคุณมากนะครับ โหล๋ย

ครูอัญชนา
IP: xxx.128.52.73
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะกำลังให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอยู่พอดี ถูกใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์คนเก่งของครู นายเกียรติศักดิ์ วิสัทธา นะคะ ผลงานที่ได้นอกจากจะนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือสมัครงานแล้ว สิ่งที่ได้รับอีกอย่าง ก็คือ "ความภาคภูมิใจในตนเอง" คะ
 • ขอบคุณ  ครูอัญชนา  ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อๆ ไปคะ
นายWutthikorn Nanthathong
IP: xxx.172.202.163
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ อ.เกษร ภูมิดี ผมนายวุฒิกร นันทะทองขอรายงานตัวคับ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาให้กำลังใจ
 • แวะมารับความรู้ กำลังจะทำแฟ้มพอดี
 • ฝากให้กำลังใจลูกๆ ทำแฟ้มสะสมผลงานไว้ชื่นชมประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ  นายWutthikorn Nanthathong ที่เข้ามารายงานตัว และหวังว่าจะนำผลงานไปพัฒนาต่อเนื่องนะคะ
 • ขอบคุณ ครู pikul  ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจนะคะ
thipawan wonglum
IP: xxx.172.202.163
เขียนเมื่อ 

หวัดดีคะอาจารย์หนูแวะมาทักทาย อาจารย์สบายดีไหมค่ะ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

ขอบคุณสำหรับความในการทำแฟ้มสะสมผลงานคร้า

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีลูกศิษย์ที่น่ารักของครูคะ
 • ดีใจที่ยังเข้ามาเรียนรู้และทักทายกัน
 • แล้วอย่าลืมส่งงานตามกำหนดด้วยนะคะ
 • *_*
เด็กขี้เซา
IP: xxx.26.160.119
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ ครูนำมาให้

ผมจะนำมันไปใช้(ไปส่งครูแหละครับ อิอิอิ)

พูดเล่นครับนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะทำ

ส่วนที่สำคัณที่สุดในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

คือเอาไว้สมัครเรียนต่อครับ อิอิ จากเด็กขี้เซา

นาย ธนากร วังคีรี เลขที่ 7 ชั้น ม.6/1

เขียนเมื่อ 
 • หวัดดีจ้า เด็กขี้เซา
 • หวังว่าสิ่งที่ครูมุ่งหวังอยากให้ลูกศิษย์ได้ "ทำ" จะเกิดแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
 • ได้เห็นผลงานของหลายๆ คนที่ทำอย่างั้งใจแล้ว ก็ "อิ่มใจ" คะ
 • ผลงานของทุกๆ คน มีความหมายมากๆ สำหรับ "การเริ่มต้น" ในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ "ดีขึ้น" ต่อไปคะ
nan
IP: xxx.27.79.230
เขียนเมื่อ 

เอ่อ ถึงหนูจะไม่รู้จักครูแต่หนูก้อ ไม่เข้าใจอ่ะ ^^ งงงงง ด้วย ^^6^^ อ่ะ

เขียนเมื่อ 
 • คุณครูก็ ^^งงงงง^^ ไปด้วยเช่นกันคะ
 • แต่หวังว่าการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน บล็อกนี้
 • จะช่วยให้ nan สามารถทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองได้นะคะ
Jack
IP: xxx.67.80.26
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ผมกำลังหาข้อมูลทำแฟ้มสะสมผลงาน

มาเจอบล็อกของครูนี่สุดยอดมากครับ

ขอบคุณมากนะครับ

--/\--

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ Jack
 • ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียนได้เริ่มต้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสะสมผลงานของตนเอง
 • ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองในอนาคตคะ
mim_maric
IP: xxx.128.196.217
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ

ละเอียดดีค่ะ ^^

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ mim_maric
 • ยินดีมากเลยคะ
 • ที่ข้อมูลเป็นประโยนช์ต่อนักเรียนที่สนใจคะ
ปิ่นเพชร บัวอ่อน นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
IP: xxx.49.33.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับผม

เป็นประโยชน์กับผมมากๆ

ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..ครูศิลปะก็กำลังเร่งให้เขาออกแบบแฟ้มสะสมผลงานให้เสร็จ..เพื่อนำมาจัดเรียงงานให้สมบูรณ์ก่อนขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ค่ะ..

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ปิ่นเพชร บัวอ่อน นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ คุณครูหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆ คนที่สนใจเช่นกัน
 • สวัสดีคะ อ้อยเล็ก หวังว่าข้อมูลที่ได้รัจะทำให้แฟ้มสะสมงานของอ้อยเล็ก  เสร็จเรียบร้อย สมดั่งเจตนานะคะ
ครูปุ๊กกี้
IP: xxx.175.130.37
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู พอดีกำลังหาข้อมูลเรื่องการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน เลยแวะมาทักทายให้กำลังใจคุณครูและขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ แล้วจะแวะมาเยี่ยมอีกนะคะ ^^

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูปุ๊กกี้
 • ดีใจที่การเขียนบันทึกนี้ เป็นประโยชน์ต่อหลายๆ คนคะ
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
 • มีโอกาสก็แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เสมอคะ
 • ^_^
จีนนี่
IP: xxx.42.110.252
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ถึงหนูจะมะรู้จักครู

แต่หนูเข้ามาดูบล็อกนี้แล้ว ^o^

เข้าจัยขึ้นเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะ ^^

เออ...คุณครูทานข้าวยังคะ?

ทิ้งคำถามไว้ด้วย

อิอิ ฝันดีค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ จินนี่
 • ยินดีที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคะ
 • มีโอกาสก็แวะมาอ่านบันทึกอื่นๆ ด้วยนะคะ
 • ^_^
เนาวนุช
IP: xxx.9.150.240
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู หนูกำลังทำแฟ้มพอดี ว่างๆคุณครูไปดูแฟ้มหนูได้นะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนักเรียนที่จะสะสมผลงานของตัวเอง

นักศึกษา
IP: xxx.172.45.81
เขียนเมื่อ 

......แฟ้มสะสมผลงาน......

เป็นการเก็บรวบรวมประวัติและผลงานของตนเอง

เป็นเรื่องที่ดีค่ะ ที่เราสามารถนำข้อมูลของเราที่มี

ไปนำเสนอผลงานต่างๆในอนาคตอย่างภาคภูมิใจ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ shamba และนักศึกษา
 • หวังว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนทุกๆ คนคะ
 • สำหรับความทรงจำในสิ่งที่ดีๆ
 • จะรอชมผลงานนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนสำหรับข้อมูลนะค่ะ

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

การเก็บข้อมูลและรวบรวมผลงานของเราไว้

เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะอาจารย์

เมื่อเรานึกถึงก็สามารถนำมาดูได้ตลอดเวลา

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของอาจารย์มากนะค่ะ

นางสาวชไมพร ศรีบุรินทร์ ชั้น ม.6/2 ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะAnnyjang  และ would club
 • ครูจะรอชมผลงานแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะ
 • มีอะไรติดขัดปรึกษาเพิ่มเติม...ได้คะ
 • ยินดี กับการเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้คิดถึงสิ่งดีๆ ของตัวเองกันจ้า
 •  
Jarinpon
IP: xxx.46.195.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคค่ะคุณครู

ลิฟท์
IP: xxx.232.76.214
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครัฟ

ลิฟท์
IP: xxx.232.76.214
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ มาจริงๆ ครัฟ

ถ้าไม่มีอาจารย์

ผมคงจะทำไม่ได้ครัฟ

ผมอยู่สงขลาครัฟ

ผมถูมิใจมาเลยครัฟ

กับผลรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานของอาจารย์

ขอบคุณครัฟ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ Jarinpon และ ลิฟท์
 • ดีใจที่ร่วมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • และก็แอบปลื้มใจเล็กๆ ที่มีส่วนในการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียน อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจของนักเรียน หลายๆ คน
 • *_*
MONKIIZ
IP: xxx.122.13.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ

บุษกริน
IP: xxx.47.72.119
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

+_+
IP: xxx.31.121.89
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างผลงานนักเรียน!!!!!

 

นางสาวสมประสงค์ อุสันสาห์
IP: xxx.53.172.110
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการทำหน้าปกของแฟ้มสะสมผลงานว่าเป็นอย่างไรและข้างในของแฟ้มต้องมีอะไรบ้างคะ