ประเด็นการศึกษาโครงการตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา 60 โครงการ *ปรับใหม่

opgkm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเด็นศึกษาปรับใหม่หลังจากประชุมกับคณะอนุกรรมการฯสสส.ค่ะ

 

ประเด็นการศึกษาโครงการตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา 60 โครงการ

เพื่อการจัดการความรู้แผนงานโครงการเปิดรับทั่วไป สสส.
(ปรับใหม่)
*

ส่วนที่ ปัจจัยนำเข้า

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแกนนำโครงการ* (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำสัญญากับ สสส. / อาจมากกว่า 1 คน)

ก.      ประวัติย่อ (อายุ การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง/รางวัลที่เคยได้รับ)
ข.      ประวัติการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
ค.      ประเด็นที่เชี่ยวชาญ และมีความสนใจ
ง.       เครือข่ายการทำงานในเชิงพื้นที่และประเด็น
จ.       โอกาสในการเป็นแกนนำนักสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่
           -สื่อสารความคิด เล่าเรื่องได้ดี 
         - มีความเป็นผู้นำ และได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญ
        -มีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันจำนวนหนึ่ง
       -  การเปิดรับสื่อและใช้สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
      -ความสามารถในการประมวล วิเคราะห์ สรุปข้อมูล สร้างความรู้
ฉ. แกนนำโครงการมีแรงผลักดันอย่างไรในการเริ่มต้นและทำโครงการ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุนจาก สสส
.
ก.      ช่องทางการรู้จักและเลือกขอทุนจาก สสส
.
ข.      มุมมองต่อการสนับสนุนจาก สสส. (ความคาดหวัง และสิ่งที่ได้รับ
)
ค.      ประสบการณ์การทำงานกับแหล่งทุนอื่น ๆ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
            ก.สภาพภูมิประเทศ
                ข. ปัญหาสุขภาพ  ความเสี่ยง หรือจุดเด่น
                ค. บริบทด้านการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/การพัฒนา
                ง. ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ส่วนที่ 2 กระบวนการดำเนินโครงการ **

2.1 มุมมองภายนอก
ก.      กิจกรรมทั้งหมดคืออะไร ทำอย่างไร
ข.      กระบวนการทำงาน
ค.      วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ภายในและภายนอก
ง.       การสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
จ.       ใครคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง / ผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จราบรื่นของโครงการ จุดเด่นคืออะไร
ฉ.      การเชื่อมโยงกับภาควิชาการ/ความรู้ + สื่อมวลชน + หน่วยงานรัฐ และผู้กำหนดนโยบาย
(สอดแทรกเรื่องเล่า เหตุการณ์ที่น่าเรียนรู้จากการดำเนินโครงการประกอบเพื่ออธิบายรูปธรรมด้วย)
2.2 มุมมองภายใน (การทบทวนประสบการณ์โดยผู้รับผิดชอบโครงการ)
. การทำงานร่วมกันเป็นทีมดำเนินโครงการนี้ ทำให้แต่ละท่านได้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง โปรดเล่าสิ่งที่แต่ละท่านได้เรียนรู้จากทีมงานและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เห็นบรรยากาศทำงานเป็นทีม
. ร่วมกันทบทวนการทำงานเพื่อหาสิ่งที่ทีมงานภูมิใจ และอยากบอกต่อ
1.1    เงื่อนไข ปัจจัย ของความสำเร็จดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1นั้นน่าจะเกิดจากแกนนำซึ่งมีจุดเด่นอะไร ทีมงานซึ่งมีวิธีการทำงานและแก้ไขปัญหาอย่างไรเกิดจากชุมชนมามีส่วนร่วมอะไร เกิดจากกิจกรรมอะไร ฯลฯ
1.2    มีสิ่งใดที่อยากบอกให้ชุมชนของผู้เสนอโครงการรับรู้และทำต่อ
1.3    มีสิ่งใดที่อยากบอกให้สังคมไทยรับรู้และนำไปประยุกต์ใช้
. ร่วมกันทบทวนการทำงานเพื่อมองหาอุปสรรคหรือมีสิ่งใดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แล้วส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าหรือเกือบผิดพลาดหรือถึงขนาดผิดพลาดไปแล้ว อาจลงลึกรายละเอียดในประเด็น
Ø    การนำหลักการ-แนวคิด-วัตถุประสงค์มาปฏิบัติจริงในภาพรวม หลักการแนวคิดที่เคยอ้างตอนเสนอโครงการ พอลงมือปฏิบัติจริงๆ แล้ว หลักการ-แนวคิด-วัตถุประสงค์นั้น นำมาใช้จริงได้ทั้งหมดหรือต้องลด เพิ่ม ปรับปรุงอะไร
Ø    การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
Ø    กรอบเวลาดำเนินการเหมาะสม หรือต้องปรับยืดระยะเวลา ลดระยะเวลา หรือ เลื่อนไปดำเนินการด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ
Ø    กิจกรรมที่ได้ทำนั้น ตอบวัตถุประสงค์ได้เพียงใด
Ø    การติดตามประเมินผล คนที่โครงการเลือกมาติดตามและวิธีการติดตาม มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง
ฉ.      สิ่งใดซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้ทีมงานจะไม่ทำเช่นนั้น หรือทำแตกต่างจากที่เคย

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ ผลกระทบ (ข้อมูลหลังปิดโครงการ)

ก.      ผลกระทบที่เกิดหลังโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนเห็นหรือรู้สึกได้ (เน้นด้านกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้คนเป็นหลัก      ไม่เน้นสิ่งก่อสร้าง ไม่เน้นป้าย ไม่เน้นสิ่งของ) โดยเปรียบเทียบก่อนทำโครงการและเมื่อทำโครงการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใดที่คนในชุมชนรับรู้ รับทราบ ว่าเกิดจากโครงการนี้
ข.      ความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบหรือภาคี มีหรือไม่ อะไรเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 5 วิเคราะห์จุดเด่น (เลือกประเด็นและอธิบายเพิ่มพอให้เข้าใจ)

q       การสร้างเครือข่าย
q       การสร้างความมีส่วนร่วม
q       การสื่อสาร รณรงค์ สร้างกระแสความสนใจ
q       การสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืน
q       การสร้างองค์ความรู้
q       การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
q       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / สร้างนวัตกรรม
q       อื่น ๆ
……………………………………………………………………………….
**************************
           


* การเรียบเรียงประเด็น ให้คงหัวข้อใหญ่ (ส่วนที่ ... ข้อ 1.1 ... ) แต่ไม่ต้องใส่หัวข้อย่อย ให้เล่าไปเลยตามประเด็น ก. ข. ค. หรือสลับได้ถ้าเห็นว่าทำให้การนำเสนอราบรื่นกว่า

* ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำสัญญากับ สสส. / จำนวนอาจมากกว่า 1 คน

** แหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 คน และมีการ cross checkบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KMความเห็น (0)