จากใจถึงใจชาว ICT สพท.


คนที่มี ICT อยู่ในหัวใจ

สวัสดี !เพื่อนๆชาว ICT สพท.ทั่วประเทศ ผมเปิดพื้นที่ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำงานของพวกเรา สำหรับผมที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้จะพยายามนำเรื่องราวต่างๆที่รับรู้นำมาบันทึกไว้ รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจสำหรับชาวเรา โดยขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น หรือเสนอประเด็นใหม่ให้ได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึง สำหรับเพื่อนที่สนใจที่จะเปิดพื้นที่เป็นของตนเอง ผมยินดีที่จะถ่ายทอดวิธีการให้เท่าที่ได้พยายามศึกษามา ขอให้ติดต่อประสานมาได้เลยครับ

เรื่องแรกที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.49 ผมได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท.เดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้และการสร้าง Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลาอบรม 1 วัน ซึ่งเป็นโครงการที่ 3 หน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ สพท. และสถานศึกษาในสังกัด นำหลักการและแนวทางการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการนำสติปัญญาขององค์กรมาเพิ่มพลังในการเรียนรู้ การเข้าถึงความรู้ การรู้จักเลือกใช้ ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม และหรือสร้างความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรที่จัดและที่สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนตามแนวปฏิรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 3 เรื่องแนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

แนวทาง KM ที่ว่านี้จะใช้ช่องทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ gotoknow.org ที่พัฒนาขึ้นโดย สคส. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้ามาใช้ในการเรียนรู้ การเข้าถึงความรู้ การรู้จักเลือกใช้ ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม และ สร้างความรู้ใหม่ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทุกคนก็จะมีความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด

งานวิจัยชิ้นนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ สพท.17 เขต ครอบคลุมทุกภาคตามเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แต่ละเขตคัดเลือก จำนวน 78 แห่ง กลุ่มเป้าหมายทุกแห่งจะต้องเตรียมทีมนักจัดการความรู้ โดยกำหนดสเป็คของทีมฯต้องมีความรู้ ทักษะด้านการใช้ ICT(Information and Communication Technology) เพื่อเป็นแกนหลักในการสร้างและใช้เครื่องมือ Blog ในเว็บไซต์ gotoknow.org  เพื่อการจัดการความรู้ในองค์กรและระหว่างองค์กร

จริงๆแล้วเรื่องนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นเจ้าของเรื่อง(เรื่องงานวิจัยทางการศึกษา) แต่รูปแบบของงานเกี่ยวกับ ICT  ศูนย์ ICT จึงได้รับการประสานงานให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว และจะต้องมาถ่ายทอดวิธีการให้กับทุกคนในเขตฯใช้เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควร

ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกกล่าวเล่าสิบให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาว ICT ได้รู้ว่าปัจจุบันชาว ICT ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งขององค์กร สพท. สถานศึกษา ถึงแม้ว่าในระดับ กระทรวง หรือ สพฐ.ยังมองไม่เห็นหัวก็ตาม วันเวลา บทบาท ภารกิจ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ เราทุกคนอย่าไปท้อถอยจนทิ้งงานที่เรารักด้วยใจไปโดยสิ้นเชิง เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันเรายังต้องสัมผัสกับมัน เพื่อการทำงาน การช่วยเหลือพรรคพวก การช่วยเหลือองค์กร ถึงแม้อยากจะถอยห่างก็ตาม(มันฝังรากลึกในใจแล้ว) พรรคพวกผมที่ทำงานอยู่ด้วยกัน อ.ศุภลักษณ์ สวนทองสุข หรือพี่เปี้ยก (ขออนุญาตเอ่ยนาม) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ "คนที่มี ICTอยู่ในหัวใจ" พี่เปี้ยกเป็นคนที่ทุ่มเทมากสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับด้านนี้ทุกเรื่อง ทั้งด้าน I (Information) ด้าน C (Communication) และด้าน T (Technology) ควักกระเป๋าไปกับเรื่องเหล่านี้มากมาย ปกติวันเสาร์พี่เปี้ยกจะต้องไปเป็นเพื่อนทำธุระกับครอบครัวที่ กทม. พอถึงวันจันทร์เราก็จะพบกับอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆนำมาให้ใช้เสมอ ในการคิดค้นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเขตฯ เพื่อชื่อเสียงของเขตฯที่จะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้าน ICT พี่เปี้ยกจะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นตลอดเวลา ซึ่งพิสูจน์ในระดับเขตฯได้ชัดเจน ไม่ว่าการพัฒนา e-office ,ระบบสื่อสารภายใน(LAN),ระบบ Network Control,ระบบ Conference,เป็นต้น

เรื่องการจัดการความรู้(KM : Knowledge Management)เป็นเรื่องที่กำลังฮอตมากในการบริหารปัจจุบัน ทุกหน่วยงานกำลังได้รับมอบหมายให้นำแนวคิด วิธีการนี้ไปเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาองค์กรไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการวิจัยเรื่องนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อนำผลการวิจัยซึ่งจะใช้เวลา 2 ปี ไปสรุปผล เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ วิธีการให้แต่ละหน่วยงานนำไปดำเนินการต่อไป

พูดถึง KM สพท.พิษณุโลก ก็เป็น สพท.นำร่อง 1 ใน 8 เขตฯทั่วประเทศ ที่ สพฐ.กำลังดำเนินการนำร่องอยู่ โดยมี สพท.สุพรรณบุรีเขต 2 , สพท.เชียงใหม่เขต 2,สพท.หนองคายเขต 2,สพท.สุรินทร์เขต 1,สพท.สุราษฎร์ธานีเขต 1,สพท.พัทลุง,สพท.สิงห์บุรี สพท.พิษณุโลกเขต 1 และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง เริ่มดำเนินการในปีงบฯ2548 มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และทราบว่าจะมีการแจ้งให้ สพท.ทั่วประเทศดำเนินการในเร็วๆนี้

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27777เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2006 23:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี