มีอยู่วันหนึ่งผมก็ได้อ่านเจอเรื่องหมู่บ้านตัวอย่าง...ที่อยู่ดีกินดี  จึงอยากให้ทุกๆคนลองอ่านดูครับ

 อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี หมู่บ้านสมอดาน เป็นหนึ่งในจำนวน 7 หมู่บ้าน ของต.หนองพลับห่างจากตัวเมือง 11 กม. มีประชากร 219 คน ใน 52 ครัวเรือน   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์  ในปี 2548 หมู่บ้าน สมอดานได้รับคัดเลือกจาก ธ.ก.ส. เพชรบุรี ให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเศรษฐกิจพอเพียง   สำหรับโครงการต่างๆประกอบไปด้วย  โครงการเงินออมทรัพย์   กลุ่มปลูกแตงโมหนองพลับ เป็นต้น   ส่วนปัญหาที่พบคือ   แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร  โดยเฉพาะ ช่วง ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มปลูกแตงโม

     ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนดูเป็นตัวอย่าง นำไปปรับใช้ตามชุมชนของตนเอง อยู่อย่างเรียบง่าย  ประเทศหรือสังคมเราจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อตาม  กระแสนิยมของต่างชาติที่นำเข้ามาในประเทศ ทำให้ประชาชนของเราส่วนหนึ่งหันไปหันคลั่งกระแสส่วนนี้จำนวนมาก เงินตราของเราก็ไหลออกนอกประเทศ ขาดดุลทางการค้า อยู่อย่างไทยดีกว่า..คลั่งกระแสจากเมืองนอก