ชุมชนท่าลาด เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมเขื่อนอุบลรัตน์ด้านอำเภอโนนสัง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมง  ในช่วงเวลากลางวันผู้ปกครองจะสาละวนอยู่กับการหาปลา ลูกๆก็จะไปเรียนหนังสือ   วันหยุดนักเรียนส่วนใหญ่จะรับจ้างขอดเกล็ดปลา แร่ปลาเพื่อนำไปแปรรูปหลายชนิด เช่นปลาแห้ง  ปลาแดดเดียว ปลาร้า ฯลฯ