KM Project

How to plan ,performance ,success of KM ?
I want to know about planing ,performancing ,doing to success of KM. Why do I use KM in the school. What do I bring to join in KM of my school to occur developing and successfully.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siwaramสพท.อย.1ความเห็น (3)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

I am glad to hear that you want to learn more about

km. As we have planned to use a website in our km

research project and put some articles concerning

km and other related activities in the website.

In the meantime you might get to Dr Wijarn's blog

and read sth. in there.

      I have a short summary of km/ks/storytelling.

If you are interested, please give me your email address so that I can sent it to you. But it is written in Thai.

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนดครงการวิจัยค่ะ  

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยม สพท.และโรงเรียนเราได้บันทึกไว้ว่า

โรงเรียนวัดศิวารามเน้นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน  แสวงหาผู้มีความรู้ในระดับท้องถิ่นมาช่วยสอนในบางวิชา มีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในระดับที่เป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นได้  การสื่อสารและการร่วมพลังทำได้ง่าย ทำให้เกิดบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทำ  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  ผู้บริหารได้รับความยอมรับจากครู  ครูมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อการนี้

มีเรื่องดีๆจะเล่าสู่กันฟังอีกไหมคะ

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะทีมแกนนำการจัดการความรู้จากโรงเรียนของท่านได้ไปเข้าร่วมการประชุมปฏิบัตการ มีเรื่องเล่าเร้าพลังที่ดีๆหลายเรื่องอาจารย์ลองนำมาใส่ในบล็อกนี้สิคะจะได้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้กันใน 17 เขตพื้นที่การศึกษา 78 โรงเรียนค่ะ