ในวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีเรื่องสำคัญที่จะนำเข้าวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8 / 2549 การประชุม 3 เรื่องด้วยกัน อยากให้ชาว มน.ได้ทำความเข้าใจและรับทราบพร้อมกัน จึงขอนำมาลงบันทึก รายละเอียดดังนี้

          เรื่องที่ 1 สภากาแฟวิจัยและสภากาแฟการเรียนการสอน

          เรื่องที่ 2 รางวัล KMIA-49 (Knowledge Management Innovation Award)

          เรื่องที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  รอบสอง

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.